Preskočiť na obsah

Odbor neprofesionálneho umenia

Záujmovú umeleckú činnosť môžeme charakterizovať ako dobrovoľnú neprofesionálnu tvorivú činnosť mládeže i dospelých rozvíjanú v oblasti určitého umeleckého odboru. Záujemcom umožňuje hlbšie a intenzívnejšie sa oboznamovať s umením a s procesom umeleckej tvorby. Podľa umeleckých odborov má ZUČ tieto oblasti:

Do roku 1965 bola ZUČ organizovaná pod názvom ĽUT. Počiatky ĽUT siahajú do 19. storočia a viažu sa k vzniku ochotníckych divadelných krúžkov a spevokolov. Po roku 1945 sa ĽUT začala organizovať v rámci súborov a krúžkov pri rozličných spolkoch a spoločenských organizáciách. Po zmenách v riadení kultúrno-osvetovej činnosti v roku 1949 sa zrušila spolková forma ĽUT a jednotlivé kolektívy začali pracovať v rámci základne vtedajších organizácií – ROD, Československého zväzu mládeže (závodné kluby, kluby mládeže) a osvetových zariadení národných výborov (osvetové besedy). V širokej miere sa ĽUT začala rozvíjať na školách. Na podporu a rast kvalitatívnej úrovne ĽUT bola postupne budovaná sieť odborných metodických zariadení, ako aj ústredná organizácia odborno-metodického zariadenia Slovenské ústredie ľudovej umeleckej tvorivosti (1953), neskôr Osvetový ústav, predchodca dnešného Národného osvetového centra. K základným formám odborno-metodickej pomoci patria: kurzy semináre, školenia, tvorivé dielne a i. Odbornú starostlivosť zabezpečuje Národné osvetové centrum v spolupráci s krajskými a regionálnymi osvetovými strediskami a s ďalšími organizáciami štátneho i súkromného sektora.
(spracované podľa hesla Záujmová umelecká činnosť – Encyklopédia Slovenska, krátené)

Chcete vedieť, čo sa aktuálne deje v ZUČ?

Národné osvetové centrum pripravuje každý mesiac prehľad aktivít, ktoré organizuje alebo sa na nich podieľa. Nenechajte si ujsť zaujímavé akcie v rôznych oblastiach umenia a záujmovej umeleckej činnosti! Ak máte záujem získať viac aktuálnych informácií o kultúrnych podujatiach na Slovensku prostredníctvom newslettera NOC, stačí kliknúť sem: objednávka.