Preskočiť na obsah

Vzdelávanie

Vzdelávacie aktivity sú orientované na oblasť celoživotného vzdelávania, plnenie úloh štátnej kultúrnej politiky a ďalšie odborného vzdelávania v oblasti miestnej a regionálnej kultúry a osvetovej činnosti. Vzdelávacia činnosť sa realizuje na základe priorít, ktoré sú v súlade s poslaním NOC.

Poslaním oddelenia vzdelávania Národného osvetového centra je vzdelávanie pracovníkov v oblasti miestnej a regionálnej kultúry prostredníctvom teoretickej, výchovno-vzdelávacej, poradenskej, dokumentačnej a edičnej činnosti. Služby a poradenstvo poskytujú pracovníci oddelenia predovšetkým zamestnancom regionálnych osvetových stredísk, celému spektru samosprávnych i mimovládnych neziskových organizácií, spolkov, záujmových združení a jednotlivcov zo všetkých regiónov Slovenska. Súčasťou vzdelávania sú aj aktivity v oblasti sociálnej prevencie a národných a kresťanských tradícií.

Priority v oblasti vzdelávania:

  • vzdelávacie aktivity v oblasti profesijného, celoživotného a občianskeho vzdelávania v súlade s novými podnetmi a trendmi,
  • cielená poradenská činnosť v oblasti vzdelávania (metodická, konzultačná, informačná a pod.) pre subjekty miestnej a regionálnej kultúry,
  • vytváranie sietí a rozvinutie spolupráce so subjektmi pôsobiacimi v oblasti vzdelávania (samospráva, tretí sektor, rezort kultúry, rezort školstva a pod.),
  • podpora celoštátnych a vládnych kampaní, národných programov a akčných plánov (napr. Národný program výchovy a vzdelávania v SR, Stratégia celoživotného vzdelávania, Národná protidrogová stratégia, a Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím, Koncepcia boja proti extrémizmu, Štátna politika zdravia, Národný program ochrany starších ľudí, Národný akčný plán pre deti, Koncepcia mediálnej výchovy a pod.),
  • aktuálne problémy (napr. problematika ľudských práv, kultúrneho turizmu, rozvoj kľúčových kompetencií pracovníkov kultúry, spolupráca v miestnej a regionálnej kultúre a pod.).

Pracovisko realizuje vzdelávacie, metodicko-poradenské a konzultačné aktivity formou konferencií, seminárov, školení, kurzov, workshopov, konzultácií, vydávania publikácií, metodických materiálov a pod. Cieľom edukačných aktivít je usmerniť účastníkov a poskytnúť im námety na skvalitnenie a zefektívnenie výchovno-vzdelávacieho pôsobenia v regiónoch (obsahová stránka vzdelávania, nové formy a metódy výchovno-vzdelávacej činnosti, práca s cieľovými skupinami, inovatívne postupy vo vzdelávaní a i.).

V rokoch 2004 - 2007 pracovisko realizovalo projekty podporené Európskym sociálnym fondom (Dištančné vzdelávanie v oblasti miestnej a regionálnej kultúry, Získavanie nových zručností v oblasti kultúry, Rozvoj IT zručností zamestnancov rezortu kultúry) a Národný projekt k Európskemu roku medzikultúrneho dialógu 2008 - Animácia euroobčianstva v miestnej kultúre v SR, ktorý bol podporený Európskou komisiou.

NOC je aktívnym členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v SR a vyvíja bohatú edičnú a publikačnú činnosť.
Oddelenia vzdelávania od roku 2004 realizuje vzdelávacie aktivity akreditované MŠ SR zamerané na dlhodobé a cielené vzdelávanie profesionálnych i dobrovoľných pracovníkov v oblasti kultúry.

© PhDr. Svetlana Chomová, PhD.