Preskočiť na obsah

Sociálna prevencia 1/2017 - obsah

3    
Premeny rodiny a sociálne deviácie

Prof. PhDr. Blahoslav Kraus, PhD.
Katedra sociálnej patológie a sociológie, Univerzita Hradec Králové, Česká republika

5    
Výchovné opatrenia a ich význam v prevencii sociálnopatologických javov

JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M. (Tübingen)
Katedra občianskeho a obchodného práva, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
JUDr. Eva Farkašová
podpredsedníčka Okresného súdu v Prešove a podpredsedníčka Asociácie rodinných sudcov

8    
Rodina a náhradná rodina

Ing. Anna Liesenerová
oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Prešov

10    
Láskyplná komunikácia v rodine

Prof. PhDr. Mária Machalová, CSc.
Katedra kresťanskej antropológie a sociálnej práce, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, Prešovská univerzita v Prešove

12    
O čom hovoríme, keď hovoríme o domácom násilí

Mgr. Apolónia Sejková
predsedníčka MyMamy, o. z., Prešov

14    
Hazard sa začína v rodine – je možná prevencia?

Doc. PhDr. Judita Stempelová, CSc.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava

16    
Detská psychiatria a sociálny sektor sa dnes musia dopĺňať

Doc. MUDr. Igor Škodáček, PhD.
prednosta Kliniky detskej psychiatrie LF UK a DFNsP, Bratislava

18    
Dostupné bývanie – najlepšia prevencia a riešenie bezdomovectva

Mgr. Nina Beňová, PhD.
etnologička, Proti prúdu, vydavateľ Nota bene

20    
Prevencia v oblasti siekt

Doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th. D.
vedúci Katedry religionistiky, Husitská teologická fakulta UK, Evanjelická teologická fakulta, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika

22    
Rodina a člen s rizikovým pitím alkoholu

PhDr. Ingrid Hupková, PhD.
manažérka kultúry pre sociálnu prevenciu, Národné osvetové centrum

24    
Alkohol – droga číslo jeden na Slovensku

PhDr. Ingrid Hupková, PhD.
manažérka kultúry pre sociálnu prevenciu, Národné osvetové centrum

28    
Resocializačný proces

PhDr. Zdenka Vasiľová
Provital, o. z, Resocializačné stredisko Dom života bez drog

30    
Sebaskúsenostné príspevky klientov resocializačného strediska, Provital, o. z.

Sisi
Matej
Karol

31    
Osveta v 21. storočí a prevencia

Mgr. Helena Žňavová
riaditeľka POS, Žiar nad Hronom

34    
Výberová bibliografia

Mgr. Kristína Sláviková
Národné osvetové centrum