Preskočiť na obsah

Sociálna prevencia 2/2016 - obsah

3
Je dôležité hovoriť o konci života, umieraní a smrti

Ing. Jana Červenáková, riaditeľka
Ing. Lucia Kondáš
MBA, Viaticus, n. o.

5
Dobrovoľníctvo a terapeutické aktivity v paliatívnej starostlivosti

Mgr. Kristína Sláviková
PhDr. Veronika Vasilová, PhD.
Národné osvetové centrum

8
Násilie páchané na senioroch

JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M. (Tübingen)
Ministerstvo spravodlivosti, Katedra občianskeho a obchodného práva, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

13
Prevencia určená seniorom

Mgr. Monika Bartusová
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

14
Psychológia náboženského extrémizmu

Mgr. Lucia Grešková, PhD.
Ministerstvo kultúry SR – cirkevný odbor

16
Prevencia v oblasti siekt

Doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th. D.
vedúci Katedry religionistiky, Husitská teologická fakulta UK, Evanjelická teologická fakulta, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika

18
ONline svet nás môže OFFnúť

Mgr. Marek Madro
Mgr. Veronika Kohútová
IPčko, o. z., Bratislava

20
Kedy sa hodia a kedy škodia (IT technológie využívané dospelými a seniormi)

Mgr. Dagmar Nováková
Filia, o. z., Praha, Česká republika

22
Nezdravé vzťahy v práci

Doc. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD., mim. prof.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava

24
Syndróm vyhorenia (burnout) v pomáhajúcich profesiách

PhDr. Ivan Rác, PhD.
Mgr. Róbert Szakács
Ústav romologických štúdií, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

27
Lieky v domácnosti

PharmDr. Miroslava Snopková, PhD.
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

29
Farmaceut ako pomáhajúca profesia

Mgr. Zdenka Vasiľová
koordinátorka sústavného vzdelávania Slovenskej lekárnickej komory

30
K prevenčnej a sanačnej funkcii rodinnoprávnej úpravy od 1. 1. 2016

JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M. (Tübingen)
Katedra občianskeho a obchodného práva, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

34
Výberová bibliografia

Mgr. Kristína Sláviková
Národné osvetové centrum