Preskočiť na obsah

Sociálna prevencia 2/2017 - obsah

3
Starostlivosť o problémových adolescentov

Mgr. Daniela Fiľakovská Bobáková, PhD., doc. Mgr. Zuzana Dankulincová Veselská, PhD., Mgr. Michaela Pálfiová
Ústav psychológie zdravia, Lekárska fakulta UPJŠ, Košice

5
Aktívny životný štýl adolescentov

Mgr. Jaroslava Kopčáková, doc. Mgr. Zuzana  Dankulincová Veselská, PhD, prof. Mgr. Andrea Madarasová Gecková, PhD.
Ústav psychológie zdravia, Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

6
Výživa z pohľadu verejného zdravotníctva

MUDr. Iveta Trusková, PhD.
Sekcia ochrany a podpory zdravia v oblasti životného a pracovného prostredia, Úrad verejného zdravotníctva SR

9
Vybrané trendy mladých ľudí v oblasti zdravého životného štýlu

Ing. Tomaš Pešek, ACC
kouč a hlavný rečník trendovej a marketingovej agentúry Trendwolves pre strednú Európu, expert na problematiku mládeže

11
Najzraniteľnejší poškodení. Judikatúra ESĽP a slovenské právo

JUDr. Marica Pirošíková
zástupkyňa Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva
JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M.
Katedra občianskeho a obchodného práva, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

13
Osobný bankrot. Nová právna úprava

JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M.
Katedra občianskeho a obchodného práva, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

16
Antropologické východiská prevencie religiofóbie

Doc. PaedDr. Martin Dojčár, PhD.
Katedra pedagogických štúdií, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

17
Rodiny po rozvode: SOS?

Práca s rodinami po rozvode a striedavá osobná starostlivosť
PhDr. Dagmar Kopčanová
Výskumný ústav psychológie a patopsychológie v Bratislava a Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

21
Trendy na drogovej scéne

RNDr. Imrich Šteliar
vedúci Národného monitorovacieho centra pre drogy, odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog, Ministerstvo zdravotníctva SR

23
Ako a kedy motivovať závislú osobu k zmene

Mgr. Marta Špaleková
psychoterapeutka, OZ Brána do života

25
Fenomén modrá veľryba

Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.
vedúci Centra prevencie rizikovej virtuálnej komunikácie, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, portál E-Bezpečí, Česká republika

27
Internet a online závislosti

PhDr. Ingrid Hupková, PhD.
manažérka kultúry pre sociálnu prevenciu, oddelenie vzdelávania, Národné osvetové centrum

31
Multikultúrna tolerancia a mutikultúrne kompetencie

Prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD., PhDr. Henrieta Roľková, PhD., Mgr. Denisa Newman, PhD.
Fakulta psychológie, Paneurópska vysoká škola, Bratislava

32
Príklady dobrej praxe

Mgr. Andrea Štefinová
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne

34
Projekt Životológia

Mgr. Henrieta Holúbeková
autorka programu a zakladateľka životológie, Dom poznania – združenie pre osobný rozvoj o. z.