Preskočiť na obsah

Sociálna prevencia 1/2016 - obsah

4
K prevenčným ambíciám rodinnoprávnej úpravy od 1. 1. 2016

JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M.
Ministerstvo spravodlivosti SR, predseda pracovnej skupiny na prípravu návrhu zákona, Katedra občianskeho a obchodného práva, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

7
Deti a mládež v závažných životných situáciách

PhDr. Jiři Němec
Vysoká škola finančná a správna, Praha, Česká republika

9
Zraniteľnosť verzus nezdolnosť detí – svedkov domáceho násilia

Mgr. Paulína Klimková
dobrovoľníčka ASCEND, o. z.

12
Deti – obete domáceho násilia v rómskej rodine

PhDr. Ivan Rác, PhD. – doc. PhDr. Michal Kozubík, PhD.
Ústav romologických štúdií, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

14
Mýty o sexuálnom zneužívaní detí ako výzva pre sociálnu prevenciu

Doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety, riaditeľka ASCEND, o. z., Prešov

16
Užívanie tabaku u detí a mládeže

Doc. PhDr. Róbert Ochaba, PhD., MPH
Úrad verejného zdravotníctva SR

18
Výzvy pre pomáhajúce profesie – prevencia nelátkových závislostí vo vzťahu k deťom a mládeži

PhDr. Ingrid Hupková, PhD.
manažérka sociálnej prevencie, Národné osvetové centrum

22
Podiel spoločnosti na deviantnom správaní

Prof. PhDr. Blahoslav Kraus, PhD.
Univerzita Hradec Králové, Česká republika

24
Zberateľstvo a chorobné zhromažďovanie

MUDr. Jozef Benkovič
Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o., Predná Hora

26
Rola osobných ašpirácií v rozvoji a liečbe porúch príjmu potravy

PhDr. František D. Krch
Psychiatrická klinika VFV a 1. LF UK, Praha, Česká republika

28
Aktivity Podduklianskeho osvetového strediska v sociálnej prevencii

PhDr. Mária Pajzinková
riaditeľka POS, Svidník

30
Psychoterapeutické skúsenosti z práce s obeťami domáceho násilia

Mgr. Barbora Kuchárová, PhD.
psychoterapeutka, výkonná riaditeľka Prima, o. z.

31
Domáce násilie – z praxe pracovníka sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Mgr. Terézia Mišovičová
odbor sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

33
Bibliografia

Mgr. Kristína Sláviková
Národné osvetové centrum