Preskočiť na obsah

Informačno-vzdelávací bulletin

Sociálna prevencia 2/2014

Sociálna prevencia 2/2014 Na stiahnutie

Sociálna prevencia 2/2014 [PDF - 3,8 MB]
 

O B S A H

Príhovory

PhDr. Ingrid Hupková, PhD.
zostavovatelka a odborná redaktorka bulletinu
MUDr. Darina Sedláková, MPH
riaditeľka Kancelárie WHO v Slovenskej republike

 

Príspevky zo zahraničia

Ako porozumieť iracionálnemu správaniu osôb s návykovými chorobami?
MUDr. Karel Nešpor, CSc.
primár oddelenia liečby závislostí − muži, Psychiatrická nemocnica Bohnice, Praha, Česká republika
MUDr. Otto Matanelli
ved. psychiater, Bohnice − režimová liečba AT− muži, znalec Krajského súdu v Prahe − odbor psychiatrie, Česká republika
Delikvencia mládeže a asociálna porucha osobnosti
PhDr. Jiří Němec
psychológ, Vysoká škola finančná a správna, Praha, Česká republika

 

Teoreticko-informačné príspevky

Pôsobenie médií na správanie detí a mládeže
Doc. MUDr. Igor Škodáček, PhD.
prednosta Kliniky detskej psychiatrie LF UK a DFNsP, Bratislava
Liečba pacienta nadmerne hrajúceho PC hry
MUDr. Jozef Benkovič
psychiater, primár 2. MDZ, Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o., Predná Hora
Najúčinnejší je tlak rodiny
Doc. PhDr. Ľuba Pavelová, PhD.
Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Obchodovanie s deťmi ako jedna z foriem obchodovania s ľuďmi
PhDr. Magdaléna Ondicová, PhD.
Katedra kriminológie Akadémie Policajného zboru v Bratislave
Postavenie rómskych žien v rodinách a spoločnosti – (ne)žiaduci sociálnopatologický jav
PhDr. Ivan Rác, PhD.
Ústav romologických štúdií, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Mgr. Ivana Šusterová
Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied, Bratislava
Negatívne aspekty kultu tela
MUDr. Pavel Malovič, PhD., MPH
telovýchovný lekár, Klinika telovýchovného lekárstva, Univerzitná nemocnica, Bratislava-Staré Mesto
Niekoľko faktov o fajčení tabaku a podnety pre prevenciu
PhDr. Ingrid Hupková, PhD.
odborná pracovníčka, manažérka kultúry pre sociálnu prevenciu, NOC Bratislava

 

Príklady dobrej praxe

Inkluzívna škola. Rešpektovanie individuality a rôznorodosti žiakov
Prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
psychologička, fakulta psychológie, Paneurópska vysoká škola, Bratislava
Program prevencie šikanovania pre žiakov 1. stupňa základnej školy
PhDr. Dana Rosová, PhD.
odborná asistentka, Katedra sociálnej práce, FF UPJŠ v Košiciach
Ergoterapeut − laik či odborník
Ing. Slavomír Gál
zástupca riaditeľa ReSocia − resocializačné zariadenie pre závislých od psychoaktívnych látok, Petrovce, okr. Sobrance

 

Sebaskúsenostné príspevky

Závislosť na druhú
Klientka X, OZ Anabell
Ako som sa stal opilcom
Miroslav X