Preskočiť na obsah

Sociálna prevencia

Činnosť referátu sociálna prevencia, ktorý je súčasťou oddelenia vzdelávania, spočíva v realizácii aktivít s dôrazom na vzdelávaciu, metodickú, poradenskú, iniciačnú, prezentačnú, konzultačnú, koordinačnú a publikačnú činnosť.
Hlavným cieľom je napomáhať profesionalizáciu prevencie vzniku sociálnopatologických javov a nežiaducich sociálnych javov,  a to najmä v kultúrno-osvetovej práci  a voľnočasových aktivitách. Adresátmi činnosti sú jednak riadiaci a metodickí pracovníci regionálnych osvetových (ROS) a kultúrnych stredísk (RKS) v Slovenskej republike. Ďalšou, nemenej významnou cieľovou skupinou preventívnej činnosti sú deti a mládež, rizikovým správaním a sociálnou patológiou najviac ohrozená veková skupina.
Metodická a vzdelávacia činnosť v roku 2015 sa realizuje najmä prostredníctvom odborných seminárov Prevencia vybraných sociálnopatologickych javov, ktoré sú zamerané na nové poznatky, inšpiratívne postupy a výmenu skúseností z danej oblasti, a odborného časopisu Sociálna prevencia, ktorý svojím zameraním a obsahovo-tematickou štruktúrou rozširuje okruh adresátov na mnohopočetnú odbornú i laickú verejnosť. Odborný časopis tak získava nielen celorezortný, ale aj nadrezortný dosah. Dôležitou časťou činnosti je aj realizácia edukačných aktivít k rôznym témam z oblasti sociálnej prevencie pre žiakov a študentov vybraných základných a stredných škôl v Bratislave, ktoré NOC uskutočnilo počas hosťovania výberu výtvarných prác z 20 ročníkov projektu Prečo som na svete rád/rada.
Referát sociálnej prevencie svojou činnosťou prispieva k napĺňaniu programového vyhlásenia vlády SR. Ide najmä o participáciu na plnení úloh Ministerstva kultúry SR, súvisiacich s týmito oblasťami:
•    Stratégia prevencie kriminality v SR na roky 2012 – 2015;
•    Zákon o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti č. 583/2008 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 3. decembra 2008;
•    Národný program starostlivosti o deti a dorast v SR na roky 2008 – 2015;
•    Národná protidrogová stratégia na obdobie rokov 2013 – 2020;
•    Národný akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2014 – 2019;
•    Národný program rozvoja životných podmienok občanov so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020 ;
•    Koncepcia boja proti extrémizmu na roky 2015 – 2019;
•    Národný akčný plán pre problémy s alkoholom na roky 2013 – 2020;  

Vypracovala: PhDr. Ingrid Hupková, PhD., odborná pracovníčka, manažérka pre sociálnu prevenciu
30. 6. 2015