Preskočiť na obsah

Slovenská kronika

Tlačová správa Slovenská kronika 2016: víťazi sa stretli v Martine

Martin sa tento rok opäť stal na jeden deň hlavným mestom slovenských kronikárov. V priestoroch Slovenskej národnej knižnice sa 15. novembra zišlo vyše 80 kronikárov, autorov monografií a zástupcov obcí a miest zo všetkých regiónov, ktorí prišli na slavnostné odovzdávanie ocenení v súťaži Slovenská kronika 2016.
Súťaž, ktorá sa koná každé dva roky, už tradične vyhlasuje Národné osvetové centrum. Tento rok pri jej príprave a organizácii spolupracovali tiež Slovenská národná knižnica, Slovenský národný archív, Slovenské národné múzeum – Múzeá v Martine a Združenie miest a obcí Slovenska.
Cieľom súťaže je motivať jednotlivcov i obce a mestá k uchovávaniu kultúrneho dedičstva a pamäti národa aj prostredníctvom vedenia kroník či vydávania monografií obcí a miest.
V tomto, deviatom, ročníku súťaže päťčlenná odborná porota posudzovala 29 kroník a 114 monografií. Jednými z hlavných kritérií pri hodnotení boli dodržiavanie zásad platných pre písanie kroník a v prípade monografií uvádzanie zdrojov, kvalita poznámkového aparátu, jazyková úroveň.
Súčasťou odovzdávania ocenení boli tiež dva semináre – rozborový a odborný pod názvom Kroniky a kronikári v 21. storočí, ktorý lektoroval Mgr. Tomáš Hromádka z Českej republiky.
výsledky


NOC vyhlasuje súťaž Slovenská kronika 2016

Do 31. augusta 2016 môžu záujemcovia prihlásiť kroniky a monografiie miest a obcí Slovenska, samosprávy, organizácií tretieho sektora a súkromných osôb do súťaže Slovenská kronika 2016. Vyhlasovateľom a odborným garantom súťaže s dvojročnou periodicitou je Národné osvetové centrum, spoluorganizátormi sú Slovenská národná knižnica, Slovenský národný archív, Slovenské národné múzeum, Združenie miest a obcí Slovenska. Súťaž je tak, ako v roku 2014 rozdelená na dve základné kategórie (kroniky a monografie), ktoré majú ďalšie podkategórie.
Štatút
Prihláška