Preskočiť na obsah

Výstupy

Výskumné správy

Výstupy rok 2018 - Výskumné správy

Výskumné správy
Kultúra a hodnotové orientácie obyvateľov Slovenskej republiky
Riešiteľky: Marianna Mrva, Zuzana Révészová, Michaela Šedovič
Výskum sa zameriava na širší spoločenský priestor, v ktorom sa vytvára a interpretuje kultúra. Kultúru však nevnímame ako jednotný systém, ale ako súbor repertoárov, ktoré tvoria symboly, príbehy, rituály, návody, z ktorých si ľudia vyberajú, keď formujú a zdôvodňujú svoje konanie. Výskum je snahou porozumieť kultúre pomocou týchto repertoárov, a preto je koncipovaný pomerne široko – zameriava sa na vnímanie kultúry a v rámci neho na kultúrnu participáciu, kultúrnu identitu, vzťah k iným kultúram a kolektívnu pamäť, ďalej na sociálny kapitál a na voľný čas. Kľúčovú úlohu však vo výskume hrajú hodnoty a snaha poukázať na ich vzťah k ostatným skúmaným javom.
Výskumná správa

 

Infohárky

Analýzy

Sympózium Kultúrna politika - dáta a hodnota, 25. 5. 2018

 

 Rok 2017

Štatistické zisťovanie
Záverečná správa zo štátneho štatistického zisťovania 2016 – pdf

Výsledky štátneho štatistického zisťovania za rok 2016 na stránke MK SR

Výskumné správy
Sekundárna analýza údajov štátneho štatistického zisťovania za oblasť kultúry (rok 2016 a 2015)

 

Rok 2016
 

Výskumné správy
Kontinuálny sociologický výskum spotreby kultúry v Slovenskej republike
Riešiteľky: Marianna Mrva, Dana Pietsch, Anežka Vojteková
Realizovaný výskum vyplýval z úloh Akčného plánu rozvoja kultúry na roky 2015 – 2017, cieľom výskumnej úlohy bolo nastaviť kontinuálny reprezentatívny výskum na vzorke dospelej populácie a výskum na vzorke 10- a 14-ročných detí. Cieľom výskumu bolo zmapovať spotrebu kultúry na Slovensku, návštevnosť jednotlivých kultúrnych inštitúcií, prekážky v návštevnosti a podobne. Výskumná správa v pdf: Záverečná správa z výskumu spotreby kultúry 2016

Štatistické zisťovanie
Záverečná správa zo štátneho štatistického zisťovania 2015
Výsledky štátneho štatistického zisťovania za rok 2015 na stránke MK SR


Staršie výstupy