Preskočiť na obsah

Štatistika kultúry

Štatistické zisťovanie v oblasti kultúry

Odbor výskumu a štatistiky kultúry zabezpečuje pre Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prípravu zberu a spracovanie údajov zo štátneho štatistického zisťovania v oblasti kultúry prostredníctvom výkazov Kult, predkladá návrhy na ich prípadné zmeny, poskytuje údaje Štatistickému úradu Slovenskej republiky a vypracúva správu o výsledkoch štátneho štatistického zisťovania za sledovaný kalendárny rok.
Odbor výskumu a štatistiky kultúry vytvára systém údajov o kultúre ako celku a jej jednotlivých oblastiach, ktorý umožní porovnávanie stavu kultúry v časových radoch. Zdrojom údajov sú realizované výskumné úlohy, empirické výskumy, údaje štátneho štatistického zisťovania, ale aj iné relevantné zdroje.

Zber štatistických údajov

Subjekt, ktorý je v príslušnom kalendárnom roku zaradený do zoznamu spravodajských jednotiek (t. j. osôb, od ktorých sa požaduje poskytnutie údajov pre štátne štatistické zisťovanie) pre príslušnú oblasť kultúry, vypĺňa výkaz Kult za túto oblasť kultúry prostredníctvom elektronického systému štatistického zisťovania Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
Spravodajská jednotka je povinná po doručení oznamu o začatí štatistického zisťovania za príslušný kalendárny rok s prístupovým linkom v stanovenom termíne vyplniť výkaz Kult za príslušnú oblasť kultúry. Prístupový link slúži na vstup do elektronického systému a následné vyplnenie výkazu a je určený výhradne pre spravodajskú jednotku, ktorej bol doručený pre konkrétny typ výkazu.
Ak spravodajská jednotka vykonáva činnosť vo viacerých parciálnych oblastiach kultúry, vyplní výkaz Kult za každú oblasť kultúry zvlášť. Ku každej oblasti kultúry je jej doručený osobitný e-mail s oznamom a výhradným prístupovým linkom do príslušného výkazu Kult.

Schválené ročné výkazy Kult štátneho štatistického zisťovania na rok 2017
Výsledky štátneho štatistického zisťovania sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v sekcii Štatistika kultúry.
Odbor výskumu a štatistiky kultúry poskytuje na základe žiadosti sumárne výsledky štátneho štatistického zisťovania podľa členenia jednotlivých čiastkových oblastí kultúry. Výsledky sa využívajú na tvorbu stratégií alebo koncepcií zameraných na tvorbu politík v oblasti kultúry a na vedecké účely.

Žiadosť o poskytnutie štatistických údajov posielajte elektronicky na adresu statistika@nocka.sk alebo na adresu odboru výskumu a štatistiky kultúry uvedenú v časti „Kontakty“.

Dôležité dokumenty:

Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 250/2017,
ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020

ZÁSADY aplikácie ochrany dôverných štatistických údajov

Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov