Preskočiť na obsah

Výskum kultúry

Hlavné zameranie výskumu kultúry

  • výskum kultúry v spoločnosti (umenie, kultúrne dedičstvo, médiá, jazyk atď. ako spoločenské fenomény),
  • výskum kultúry ako súčasti spoločenského systému, výskum kultúrnych hodnôt a kultúrnej identity,
  • výskum kultúry v digitálnom a on-line prostredí, ako aj nové formy prístupu ku kultúre a spôsoby ponuky kultúrnych služieb,
  • mapovanie a analýzy vývojových trendov v kultúre, aktuálnych problémov v oblasti kultúry, tvorba odporúčaní pre formulovanie stratégií a politík v rezorte kultúry,
  • analýza rozdielov stavu kultúry v jednotlivých regiónoch Slovenska – financovanie kultúry z rozpočtov samospráv, stav a obnova kultúrnej infraštruktúry, dostupnosť kultúry, ponuka kultúry, služby a kultúrna spotreba,
  • financovanie kultúry z verejných zdrojov, ekonomický potenciál kultúry ako podsystému kreatívneho priemyslu.

Aktuálne výskumné projekty
Kultúra a hodnotový systém
1/2017 – 2/2018
Ako tvaruje kultúra hodnotové postoje obyvateľov Slovenska? Ako súvisí kultúra so spoločenskou dôverou? Na tieto otázky sa snažíme odpovedať výskumom pomocou fókusových skupín a reprezentatívneho sociologického prieskumu.
Riešiteľky: Zuzana Révészová, Marianna Mrva, Michaela Šedovičová

Pamätnica Výskumného ústavu kultúry
5/2017 – 5/2018
Výskumný ústav kultúry existujúci medzi rokmi 1968 a 1991 ako modelová situácia (ne)možností výskumných pracovníkov slobodne bádať pod vplyvom komunistickej ideológie v citlivej oblasti ideí – kultúre.
Riešiteľ: Ľubor Hallon
Stážistka: Dominika Lešková

Spotreba kultúry 2016 – sekundárna analýza
6/2017 – 9/2017
Základné výskumné zistenia reprezentatívneho výskumu na vzorke dospelých a vzorke 10- a 14-ročných detí boli uverejnené v roku 2016. Z výskumu však vyplýva veľa ďalších, doteraz neanalyzovaných súvislostí, z ktorých plánujeme ďalšie publikačné výstupy.
Riešiteľky: Marianna Mrva, Michaela Šedovičová

Výskumné úlohy odboru čiastočne vyplývajú zo strategických materiálov Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
Strategické materiály rezortu kultúry:

Koncepcia zamerania a podpory výskumu v rezorte kultúry na roky 2016 až 2020

Stratégia rozvoja kultúry Slovenskej republiky na roky 2014 - 2020

Akčný plán na roky 2015 až 2017

Východiská stratégie rozvoja kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike

Stratégia rozvoja kreatívneho priemyslu

Akčný plán realizácie Stratégie rozvoja kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike 

Publikácie z výskumných úloh nájdete v sekcii Výstupy.