Preskočiť na obsah

Muzičky a Malí tanečníci 2017

V dňoch 13. – 19. augusta 2017 sa v rekreačnom stredisku Drieňok uskutočnila tvorivá dielňa Muzičky a Malí tanečníci 2017, ktorej organizátormi boli OZ RODON Klenovec, Národné osvetové centrum v Bratislave a Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote.

Tvorivej dielne sa zúčastnilo desať detských tanečných párov, ktoré boli v minulom roku vybrané na základe konkurzov v šiestich mestách Slovenska. Deti z DFS Ďumbier a z DFS Pramienok z Liptovského Mikuláša,  DFS Mladosť z Klenovca, DFS Železiarik z Košíc, DFS Kopaničiarik z Myjavy, DFS Čakanka z Nového Mesta nad Váhom, DFS Radosť z Trenčína a DFS Kornička z Trenčína si pod vedením tanečných pedagógov Mgr. art. Agáty Krausovej, ArtD., Mgr. art. Ing. Slavomíra Ondejku, Mgr. Kataríny Babčákovej, PhD., Mgr. Alfréda Linckeho a Mgr. art. Ondreja Galbičku osvojovali štýlovú interpretáciu tanečných typov z jednotlivých obcí Šariša a Horehronia a k štýlovej interpretácii viachlasného horehronského spevu deti viedla etnomuzikologička Mgr. Jana Ambrózová, PhD. Tvorivej dielne sa zúčastnili i taneční a hudobní pedagógovia niekoľkých detských kolektívov.

Malí muzikanti z detských ľudových hudieb Zlatňanka zo Zlatých Moraviec, Ďumbier z Liptovského Mikuláša, ZUŠ Bernolákova z Košíc, Zuškáčik z Tlmáč, Leváranek z Veľkých Levár, Jarabinka z Bratislavy a Malí huslisti z Červeníka sa pod vedením lektorov Mgr. Michala Nogu, Milana Verónyho, Viliama Gurbaľa a Michala Zelinku učili štýlovej interpretácii piesní z folklórnych regiónov Horehronia a Šariša, funkčne viazané k vyučovaným tanečným typom. Deti si tak osvojovali zručnosti interpretácie ľudového tanca a hudby vo funkčnom spojení, v akom existovalo a rozvíjalo sa v tradičnom prostredí.

Okrem výučby bol pre deti pod vedením animátorov pripravený i zaujímavý program - interaktívne hry, kúpanie sa, opekanie, či zaujímavá návšteva Hradu Modrý Kameň a múzejnej expozície hračiek a bábkarstva.

Výsledky tvorivej dielne boli prezentované na záverečnom predstavení pre rodičov, hostí i obyvateľov obce Teplý vrch v miestnom Dome kultúry v sobotňajšie popoludnie.

Kokavské etnodielne nielen pre študentov

XXVII. ROČNÍK FESTIVALU ĽUDOVEJ KULTÚRY – STRETNUTIA MLADÝCH FOLKLORISTOV KOLIESKO 2017
3. – 6. 8. 2017, KOKAVA NAD RIMAVICOU
Odborní pracovníci Národného osvetového centra Mgr. Katarína Babčáková, PhD., Mgr. Petra Krnáčová, PhD., a Mgr. Michal Noga v spolupráci s doc. PhDr. Hanou Hlôškovou, CSc., a obcou Kokava nad Rimavicou i v tomto roku pripravili odborný seminár z cyklu letných škôl pri FĽK Koliesko.

Tohtoročné etnodielne budú zamerané na oblasť orálnej histórie (oral history) ako na interdisciplinárnu metódu využívanú nielen v etnológii a ostatných spoločenskovedných a humanitných odboroch, ale aj v praxi metodických pracovníkov kultúrno-osvetových zariadení a dobrovoľníkov v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti.
V rámci dielní budú účastníci z radov študentov etnológie, kultúrnej a sociálnej antropológie, ako aj metodickí pracovníci osvetových a kultúrnych inštitúcií mať možnosť zoznámiť sa s metódami a technikou výskumu oral history. Oboznámia sa so špecifikami naratívneho rozprávania, ústneho spomínania pri výskume nehmotného kultúrneho dedičstva, vyskúšajú si používanie metódy oral history v rámci praktických cvičení a bližšie sa oboznámia i s aktuálnymi výskumnými projektmi na poli folklorizmu.
Pozvanie na podujatie prijali odborníci z radov vedeckých a pedagogických pracovníkov, ktorí sa metódou oral history zaoberajú pri riešení rôznych výskumných projektov.
Do problematiky oral history účastníkov uvedie doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc., z Katedry etnológie a muzeológie FiF UK v Bratislave. Prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, PhD., z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR prednesie príspevok o teórii a metodológii oral history, ako aj o štúdiu súdobých dejín prostredníctvom tohto metodologického prístupu. PhDr. Monika Vrzgulová, CSc., z Ústavu etnológie SAV predstaví možnosti využitia metódy oral history vo vzdelávaní na stredných školách a etnochoreologička doc. Daniela Stavělová, CSc., z Etnologického ústavu AV ČR oboznámi účastníkov s výsledkami výskumu osobností folklórneho hnutia. Edukačné a prezentačné podujatia zamerané na osobnosti etnológie, folkloristiky a scénického folklorizmu predstaví doc. PhDr. Margita Jágerová, PhD., z Katedry etnológie a folkloristiky FF UKF v Nitre. Mgr. Michaela Škodová z Novohradského múzea a galérie bude informovať o možnostiach využitia orálnej histórie v múzejnej praxi.
Doktorandky Mgr. Martina Hrabovská a Mgr. Lucie Marková predstavia doterajšie výsledky svojich dizertačných prác s využitím tejto metódy a súčasťou seminára budú i praktické cvičenia a premietanie študentského filmového dokumentu Mgr. Juraja Jakubíka, absolventa Katedry etnológie a folkloristiky FF UKF v Nitre, o živote najstarších obyvateľov obcí Štiavnik a Hvozdnica pod názvom Ako to dokázali, za ktorého vznikom stoja spomienkové rozprávania.

Účastníci tohto seminára si zároveň budú môcť pozrieť výsledky výskumnej práce mladých folkloristov – etnológov, tanečných pedagógov a interpretov hudobného i tanečného umenia na poli scénického folklorizmu.

Folklórne fórum o choreografii 2017

Choreografii sa vo svojich prednáškach na seminári Folklórne fórum o choreografii 2017 venovali  Miroslava Palanová a Dušan Hégli. Na konkrétnych príkladoch choreografií, ktoré zaslali aj účastníci seminára, rozoberali základné postupy, možnosti výberu materiálu, témy a ich spracovania do scénického uvedenia. Dušan Hégli sa zameral aj na vzťah tradičného umenia a choreografickej tvorby, hľadanie témy v nadväznosti na význam  poznania pôvodného materiálu.

O scénografii hovoril profesor Jozef Ciller, ktorého dielo patrí k najvýznamnejším na Slovensku. Stretnutie s ním bolo pre všetkých zúčastnených inšpiratívne.

Využitiu svetla, svetelného dizajnu pri folklórnych choreografiách či tanečných dielach sa venoval Tomáš Morávek, ktorý je spájaný najmä s tanečnými projektmi  súčasného tanca.
Ukážkami svojej doterajšej spolupráce s choreografmi dokumentoval možnosti využitia a spracovania tradičnej hudby pre potreby choreografií rôznych štylizačných úrovní Michal Noga, ktorý sa zameral na hudobnú dramaturgiu.

Na réžiu a dramaturgiu sa zameral Jozef Charfaoui. Zaoberal sa otázkou uchopenia predlohy a potrebou rešpektovania scény pre komplexné vystavanie choreografického diela.

Podujatie finančne podporili Fond na podporu umenia, Národné osvetové centrum a Žilinský samosprávny kraj.