Preskočiť na obsah

Prehľad publikácií

Kultúra a primárna prevencia závislostí

Občasník Kultúra a primárna prevencia závislostí je vydávaný ako mimoriadna monotematická príloha časopisu Národná osveta spravidla 1x za rok.

Vychádzala nasledovne: 1. časť v roku 2000, 2. časť v roku 2002, 3. časť v roku 2003, 4. časť v roku 2004, 5. časť v roku 2005, 6. časť v roku 2006, 7. časť v roku 2007 a 8. časť v roku 2008.

Každý edičný titul je určený praktickým realizátorom preventívnych aktivít, projektov a programov a je vydávaný každoročne s finančnou podporou Protidrogového fondu.

 

Objednať si ho môžete bezplatne (len za cenu poštovného) na adrese:

Národné osvetové centrum

Nám. SNP 12

812 34 Bratislava 1

e-mail: alena.sprtova@nocka.sk

Prevencia v praxi 3

/uploads/5f/b1/5fb11caad744cbd2f6762e63ce10aaf3/Obalka.jpg

Kabinet sociálnej prevencie Národného osvetového centra vydáva v roku  2009 rozšírené a doplnené vydanie už publikovaných techník, hier a aktivítí s názvom Prevencia v praxi. Vydanie publikácie podporil Protidrogový fond. 

viac o publikácii Prevencia v praxi 
publikácia Prevencia v praxi  (formát pdf – 2Mb)

Prevencia v praxi 2

/uploads/56/3f/563f7c4d3e2bf65084d5716109986da9/Obalka_nova.jpg

Publikácia Prevencia v praxi 2 s podtitulom Námety hier a aktivít v prevencii závislostí  je  2. časťou z plánovanej série publikácií, ktorú na vydanie pripravil kabinet sociálnej prevencie Národného osvetového centra v roku 2007. Vydanie publikácie podporil Protidrogový fond. 

viac o publikácii Prevencia v praxi 2
publikácia Prevencia v praxi 1

Prevencia v praxi 1

/uploads/18/ba/18baadccc3992d28e03c5c264bedeead/Obalka.jpg

Publikácia Prevencia v praxi 1 s podtitulom Námety hier a aktivít v prevencii závislostí je 1. časťou z plánovanej série publikácií, ktorú na vydanie pripravil kabinet sociálnej prevencie Národného osvetového centra v roku 2006. Vydanie publikácie podporil Protidrogový fond.

viac o publikácii

z recenzie

o autorkách

obsah publikácie 

Drogy – globálny spoločenský problém

Kabinet sociálnej prevencie Národného osvetového centra pripravil ďalšie pokračovanie našej najstaršej a veľmi osvedčenej série metodických materiálov – Drogy – globálny spoločenský problém, ktorého jednotlivé časti sa nám darí vydávať najmenej s ročnou periodicitou nepretržite od roku 1995. V poradí 16. časť série metodických materiálov, ktorá vychádza v roku 2008, je už tradične spolufinancovaná z prostriedkov Protidrogového fondu.
obsah publikácie

Drogy – globálny spoločenský problém Drogy – globálny spoločenský problém [335 kB]

Publikáciu si môžete objednať bezplatne (len za cenu poštovného) na adrese:
Národné osvetové centrum
Nám. SNP 12
812 34 Bratislava 1
e-mail: sprtova@nocka.sk

Kultúra a primárna prevencia závislostí - 7. vydanie

/uploads/f1/cb/f1cb2e69201e45c3ef72e93b6d49560d/Obalka-nova.jpg Mgr. Miroslav Jablonický,
GSVM DZKD, Úrad vlády Slovenskej republiky
:
Príhovor


Mgr. Dagmar Nováková,
predsedníčka občianskeho združenia Institut Filia, Praha, Česká republika
:
Certifikácia preventívnych programov v Českej republike

PhDr. Matúš Šucha,
Centrum adiktológie Psychiatrickej kliniky 1. lekárskej fakulty UK, Praha
:
Riadenie pod vplyvom alkoholu – poučíme sa niekedy?

MUDr. Ľubomír Okruhlica, CSc.,
hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre liečbu drogových závislostí, riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí v Bratislave
:
Problematika závislostí a postoje v spoločnosti

Ing. Jiří Frančík,
Národné monitorovacie centrum pre drogy
:
Drogový informačný portál www.infodrogy.sk – skúsenosti a nové trendy

PhDr. Miriam Maľová,
Pedagogická fakulta UMB, Katedra pedagogiky, Banská Bystrica
:
K možnostiam realizovania primárnej prevencie v prostredí základných škôl
PhDr. Andrea Vasilescu,
Resocializačné stredisko ROAD-Tomky, n.o.
:
Význam resocializácie a skúsenosti z Resocializačného strediska ROAD-Tomky, n.o.
Mgr. Michaela Šopová,
manažérka projektov sociálnej prevencie a sociálneho poradenstva, oordinátorka projektu MIXklub a sociálna pracovníčka – Detský fond Slovenskej republiky
:
MIXklub – nízkoprahové zariadenie pre deti a mládež v Bratislave

PhDr. Ingrid Hupková, PhD.,
riaditeľka kabinetu sociálnej prevencie Národného osvetového centra
:
Niektoré aspekty prevencie drogových závislostí

PhDr. Ingrid Hupková, PhD.,
generálna manažérka projektu Prečo som na svete rád/rada (1994 – 2007)
:
Trinásť ročníkov pôvodného slovenského výtvarného projektu s protidrogovým zameraním

Kultúra a primárna prevencia závislostí - 6. vydanie

/uploads/ba/cd/bacd3fa54e5e87d64c05eebf16ee37bb/Kultura6-web.jpg PhDr. Ingrid Hupková, PhD.,
riaditeľka kabinetu sociálnej prevencie Národného osvetového centra
Predslov zostavovateľky

MUDr. Karel Nešpor,
primár, Psychiatrická liečebňa Bohnice, Praha, Česká republika
Prevencia návykových problémov v praxi

prof. PhDr. Peter Ondrejkovič, PhD.,
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Marihuana – žiaden problém?

MUDr. Pavel Malovič, MPH.,
hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre telovýchovné lekárstvo a antidopingový komisár UEFA
Doping, chlieb a hry

PaedDr. Ján Galáš,
riaditeľ Protidrogového fondu
Činnosť Protidrogového fondu a projekty kultúrnych inštitúcií

mjr. Mgr. Dušan Gavalér,
Národná protidrogová jednotka
Prevencia ako jedna z úloh Policajného zboru SR v pôsobnosti Národnej protidrogovej jednotky

Mgr. Tatiana Vargová,
samostatný radca, odbor sociálnych vecí a rodiny ÚPSVaR, Bratislava
Postavenie sociálneho kurátora v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a realizácia zákona v praxi

Mgr. Marina Bartoňová,
Občianske združenie Nová nádej Slovensko
O činnosti klubu KASPIAN – nízkoprahového zariadenia pre neorganizované deti a mládež

Lenka X,
Spoločenstvo anonymných narkomanov
O hnutí anonymných narkomanov

RNDr. Jaroslav Malchárek,
riaditeľ Občianskeho združenia Športom proti drogám
Sila osobnosti – pôvodný slovenský projekt s protidrogovým zameraním

PhDr. Ingrid Hupková, PhD.,
hlavná manažérka a koordinátorka projektu
Dvanásť ročníkov kľúčového projektu MK SR k prevencii závislostí Prečo som na svete rád/rada

Kultúra a primárna prevencia závislostí - 5. vydanie

/uploads/8a/cc/8acc109f070c01e95ab5eaaf29733601/Obalka-5.jpg Ing. František Tóth,
minister kultúry SR
Kultúra a prevencia závislostí (úvodník)
Mgr. Miroslav Jablonický,
Generálny sekretariát Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog, Úrad vlády SR
Poslanie regiónov pri napĺňaní stratégie protidrogovej politiky spoločnosti
plk. JUDr. Milan Bodocký,
vedúci oddelenia prevencie kancelárie prezidenta Policajného zboru
Prevencia v Policajnom zbore SR
PhDr. Mária Gašparová,
Štáb personálneho manažmentu, Ministerstvo obrany SR
Realizácia prevencie a boja proti alkoholu, drogám a ostatným nežiaducim sociálnopatologickým javom v rezorte Ministerstva obrany SR
prof. Cindy Fazey – Mgr. Barbora Kuchárová
profesorka sociálnych vied a kriminológie Liverpoolskej univerzity, Veľká Británia;
výkonná riaditeľka Občianskeho združenia PRIMA
Koľko nás stoja drogy?
PhDr. Jiří Němec – Mgr. Ivana Bodláková,
ETERIA, s.r.o., Praha, Česká republika
Niektoré odporúčania na uplatňovanie drogovej prevencie v rámci voľnočasových aktivít
Mgr. Dagmar Nováková,
riaditeľka Občianskeho združenia INSTITUT FILIA, Praha, Česká republika
Čo je a čo nie je špecifická prevencia drogových závislostí
PhDr. Štefan Matula,
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava
Metodicko-výskumný kabinet výchovného a psychologického poradenstva a prevencie VÚDPaP
Mgr. Bibiána Helexová – PaedDr. Jana Lednická,
Pedagogicko-psychologická poradňa s Centrom výchovnej a psychologickej prevencie, Bratislava III.
Špecifiká práce s deťmi v rámci primárnej prevencie závislostí
Mgr. Ivana Škodová,
predsedníčka Občianskeho združenia INTEGRA – Centrum prevencie v oblasti siekt, Banská Bystrica
Je pôsobenie zhubných siekt problémom v osvetových zariadeniach?
PhDr. Ingrid Hupková, PhD.,
vedúca oddelenia sociálnej prevencie Národného osvetového centra,
Bratislava

Prevencia závislostí a kultúrno-osvetová činnosť – k vymedzeniu pojmov návykové správanie a závislosť, abstinencia, poznámky ku klasifikácii a znakom závislosti
PhDr. Ingrid Hupková, PhD.,
hlavná manažérka a garantka projektu
Prečo som na svete rád/rada – pôvodný slovenský výtvarný projekt s protidrogovým zameraním s medzinárodnou účasťou