Preskočiť na obsah

Sociálna prevencia

Akcent činnosti projektu sociálna prevencia spočíva na napĺňaní metodickej, poradenskej, iniciačnej, prezentačnej, konzultačnej, koordinačnej, edukačnej a publikačnej funkcie, čím projekt cielene napomáha profesionalizáciu prevencie vzniku sociálnopatologických javov,  a to najmä vo voľnočasových aktivitách a kultúrno-osvetovej práci. Hlavným adresátom činnosti sú riadiaci a metodickí pracovníci regionálnych osvetových (ROS) a kultúrnych stredísk (RKS) v Slovenskej republike. Ďalšou významnou cieľovou skupinou preventívnej činnosti v rámci projektu sociálna prevencia sú aj deti a mládež, sociálnou patológiou najviac ohrozená cieľová skupina. V edukačno-publikačnej oblasti má projekt sociálna prevencia nadrezortný rezortný dosah a jeho cieľovou skupinou je širšia odborná aj laická verejnosť.

Projekt sociálna prevencia sa špecificky zameriava na problematiku prevencie sociálnopatologických javov (s akcentom na problematiku prevencie závislostného správania látkovej a nelátkovej povahy) a nežiaducich sociálnych javov, ako aj na vybrané témy z oblasti deviantného, najmä delikventného a kriminálneho správania.
Medzi najvýznamnejšie kontinuálne a osvedčené projekty patrí 19. ročníkov projektu Prečo som na svete rád/rada – celoštátnej tematickej výtvarnej súťaže a putovnej celoštátnej výstavy s medzinárodnou účasťou, ako aj 8. ročníkov informačno-vzdelávacieho bulletinu Sociálna prevencia.

Svojím pôsobením projekt významne prispieva k napĺňaniu programového vyhlásenia vlády SR. Ide najmä o participáciu na plnení úloh Ministerstva kultúry SR, súvisiacich s týmito oblasťami:

  • Stratégia prevencie kriminality v SR na roky 2012 – 2015;
  • zákon o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti č. 583/2008 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 3. decembra 2008;
  • Národný program starostlivosti o deti a dorast v SR na roky 2008 – 2015;
  • schválená Národná protidrogová stratégia na obdobie rokov 2013 – 2020;
  • štátna politika vo vzťahu k deťom a mládeži v Slovenskej republike na roky 2008 – 2013;
  • Národný akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách;
  • Národný program rozvoja životných podmienok občanov so zdravotným postihnutím vo všetkých oblastiach života;
  • Koncepcia boja proti extrémizmu na roky 2011 – 2014

Vypracovala: PhDr. Ingrid Hupková, PhD.
10. 07. 2013