Preskočiť na obsah

Osvetová činnosť

Od 15. 3. 2012 sa osvete, ako systému i činnosti, odborne, programovo, metodicky, organizačne i prezentačne venuje sekcia osvetovej činnosti Národného osvetového centra v Bratislave.
„Osvetová činnosť predstavuje najširšiu cieľavedomú a sústredenú činnosť človeka a spoločnosti na sprostredkovanie a zabezpečenie prístupu verejnosti ku kultúre, kultúrnym hodnotám spoločnosti a na všestranný kultúrny rozvoj obyvateľov s cieľom ich osobnostného rastu a ich participácie zameranej na rozvoj obcí a regiónov.“
Národné osvetové centrum je ústrednou organizáciou v oblasti kultúry, ktorá zabezpečuje funkciu rezortného odborno-metodického pracoviska pre osvetovú činnosť. Aby osveta dosiahla dôstojné, nezastupiteľné postavenie, naplnila svoje poslanie, je potrebná cieľavedomá spolupráca všetkých nositeľov osvetovej činnosti v mieste, regiónoch, adekvátne financovanie, odborná príprava pracovníkov v školskom systéme, ale aj flexibilná metodicko-odborná, programová pomoc profesijnej inštitúcie, ako jednej z foriem starostlivosti štátu na zabezpečenie práva občana na kultúru.