Preskočiť na obsah

 

Názov pracovnej pozície: personalista
Oblasť: HR
Druh pracovného pomeru: celý úväzok
Termín nástupu: 1. 10. 2018
Miesto výkonu práce: Národné osvetové centrum, Nám. SNP č. 12, 812 34 Bratislava

Náplň práce:
Opis pracovných činností – zamestnanec:

 •  spracováva štúdie ľudských zdrojov z pohľadu potrieb rozvoja zamestnávateľa (napr. kvalifikačná a profesijná štruktúra, možnosti odborného vzdelávania zamestnancov a pod.);
 • organizuje personálny marketing pre potreby NOC;
 • pripravuje návrhy na optimalizáciu systému hodnotenia zamestnancov, motivácie zamestnancov NOC a predkladá ich prostredníctvom svojho priamo nadriadeného zamestnanca generálnemu riaditeľovi NOC na schválenie;
 • zabezpečuje a vykonáva komplexnú odbornú personálnu agendu v NOC;
 • zabezpečuje odbornú prípravu písomností súvisiacich s vymenovaním, odvolaním, so vznikom, zmenou, skončením pracovného pomeru zamestnancov v NOC v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi;
 • sleduje a kontroluje platnosť pracovných pomerov zamestnancov NOC;
 • zabezpečuje odbornú prípravu písomností súvisiacich s odmeňovaním zamestnancov NOC, vrátane ich zmien v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, pri návrhoch ktorých spolupracuje s príslušnými vedúcimi zamestnancami organizačných útvarov NOC;
 • pri všetkých pracovných činnostiach dbá o dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vnútornými riadiacimi aktmi NOC o finančnom riadení a finančnej kontrole;
 • vedie personálnu databázu a osobné spisy zamestnancov NOC;
 • vedie evidenciu dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a zabezpečuje ich uzatváranie;
 • zabezpečuje ochranu osobných údajov v súlade so zákonom;
 • zodpovedá za archiváciu personálnych písomností v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, pri ktorej spolupracuje s príslušným organizačným útvarom NOC;
 • plní úlohy spojené s obsadzovaním voľných pracovných miest v NOC výberovým konaním vrátane prípravy a zabezpečenia výberového konania z hľadiska činnosti personalistu;

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • príspevok na stravovanie,
 • pružný pracovný čas,
 • 5 dní dovolenky navyše,
 • pracovné miesto v centre Bratislavy.

Ponúkaný plat (brutto): min. 549,50€ (platová trieda 11) + osobný príplatok do výšky 787,00 €, v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Znalosti a požiadavky: prax v právnej oblasti min. 2 roky
Požadované vzdelanie: vysokoškolské II. Stupňa
Zameranie, odbor: HR
Administratívne a ekonomické znalosti: skúsenosti s administratívou podmienkou
Jazykové znalosti: slovenský jazyk
Úroveň ovládania: materinský jazyk
Počítačové znalosti: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint
Úroveň ovládania: pokročilý
Osobnostné predpoklady: samostatnosť, zodpovednosť, efektívnosť

Životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielať na: aneta.oborilova@nocka.sk