Preskočiť na obsah

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na obsadenie voľného pracovného miesta vedúceho zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme

Číslo výberového konania: VK 6/2017

Národné osvetové centrum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, vyhlasuje výberové konanie podľa zákona č. 552/2013 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov na obsadenie funkcie

vedúci oddelenia celoštátnych festivalov.

Názov zamestnávateľa a sídlo zamestnávateľa –  Národné osvetové centrum, Nám. SNP č. 12, 812 34 Bratislava

Funkcia, ktorá sa obsadzuje výberovým konaním: Vedúci oddelenia celoštátnych festivalov

Odbor: generálneho riaditeľa

Doba trvania pracovného pomeru: doba určitá (s možnosťou predĺženia)

Stručný opis činností obsadzovanej funkcie:

Vedúci oddelenia celoštátnych festivalov zodpovedá za úspešnú realizáciu kultúrnych podujatí – celoštátneho folklórneho festivalu s medzinárodnou účasťou Východná (ďalej len „FFV“) a celoštátneho festivalu Scénická žatva (ďalej len „SŽ“); riadi, koordinuje a metodicky usmerňuje prípravu návrhov dramaturgie FFV a SŽ; riadi a koordinuje spoluprácu so spoluorganizátormi a partnermi FFV a SŽ a komunikáciu s programovou radou, produkčným štábom a účinkujúcimi FFV a SŽ; zodpovedá za dokumentáciu, uchovávanie a sprístupňovanie materiálov súvisiacich s FFV a SŽ.

Vedúci oddelenia celoštátnych festivalov je priamo podriadený a zodpovedný generálnemu riaditeľovi Národného osvetového centra.

Kvalifikačné predpoklady (požiadavky na vzdelanie): vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Ďalšie požadované predpoklady: bezúhonnosť; spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu


Požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou:a) skúsenosť s organizovaním festivalov alebo podujatí v oblasti kultúry (oblasť folklóru a divadla výhodou), 

a) skúsenosť s organizovaním festivalov alebo podujatí v oblasti kultúry (oblasť folklóru a divadla výhodou),
b) prax na riadiacej pozícii min. 2 roky,
c) všeobecný prehľad o Národnom osvetovom centre a o oblastiach činnosti Národného osvetového centra,
d) prehľad o všeobecne záväzných právnych predpisoch týkajúcich sa príspevkových organizácií (najmä zákon č. 189/2015 Z. z. o kultúrno – osvetovej činnosti, zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách),
e) riadiace a organizačné schopnosti na veľmi vysokej úrovni, komunikatívnosť, flexibilita, samostatnosť, spoľahlivosť,
f) znalosť práce s PC (Microsoft Office) na používateľskej úrovni.

Zoznam požadovaných dokladov

a) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania,
b) profesijný štruktúrovaný životopis,
c) kópia diplomu, vysvedčenia alebo iného rovnocenného dokladu, ktorým uchádzač preukazuje dosiahnutie požadovaného stupňa vzdelania,
d) originál výpisu z registra trestov, nie staršieho ako tri mesiace,
e) podpísané čestné vyhlásenie o podieľaní sa na organizácii festivalov alebo podujatí v oblasti kultúry s uvedením názvu podujatia, druhu podujatia, roku organizovania a názvu vykonávanej pozície,
f) podpísane písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
g) písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania s uvedením dátumu a vlastnoručným podpisom uchádzača,
h) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v žiadosti a predložených dokladoch, s uvedením dátumu a vlastnoručným podpisom uchádzača.

Do výberového konania budú zaradení len tí uchádzači, ktorí spĺňajú požadované predpoklady a požiadavky a zaslali v určenom termíne žiadosť o zaradenie do výberového konania a všetky požadované doklady a listiny. Nepriloženie niektorého z požadovaných dokladov a listín v určenom termíne je dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania.

Miesto podania žiadosti o zaradenie do výberového konania:

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne do podateľne Národného osvetového centra, Nám. SNP č. 12, 812 34 Bratislava, 4. poschodie, číslo dverí 407, pondelok až piatok od 9.00 hod. do 14.00 hod., alebo poštovou službou na adresu: Národné osvetové centrum, Nám. SNP č. 12, 812 34 Bratislava v 1 zalepenej obálke. Zalepenú obálku so žiadosťou o zaradenie do výberového konania s požadovanými dokladmi je potrebné vyznačiť heslom: „Výberové konanie – Číslo výberového konania – Neotvárať!“

Dátum podania žiadosti o zaradenie do výberového konania:

Najneskôr do 12.9.2017. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Národného osvetového centra.

Uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou a predložia v určenom termíne všetky požadované doklady, budú na výberové konanie pozvaní písomne najmenej sedem kalendárnych dní pred jeho začatím.