Preskočiť na obsah

rok 2017

Legato

Dirigentský kurz Legato
Národné osvetové centrum zorganizovalo v termíne 8. – 9. decembra dirigentský kurz Legato pre dirigentov amatérskych speváckych zborov. Kurz sa uskutočnil na pôde Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity. Hlavnými lektorkami kurzu boli Mgr. Eva Zacharová, nestorka detského zborového spevu na Slovensku a zostavovateľka zbierky Deti, poďte si zaspievať, a Mgr. Tatiana Švajková, PhD., ktorá je pedagogičkou a dirigentkou speváckeho zboru Technickej univerzity v Košiciach Collegium Technicum. Pod ich vedením sa vzdelávalo viac ako štyridsať neprofesionálnych dirigentov, detských, mládežníckych a cirkevných speváckych zborov.
Vzdelávanie bolo rozčlenené na dva bloky:
I. Detské spevácke zbory
•    Zakladanie detských speváckych zborov.
•    Práca s malými deťmi vo veku 7 – 9 rokov.
•    Harmonická príprava detí na dvojhlas.
II. Mládežnícke spevácke zbory
•    Technika dirigovania.
•    Hlasová a intonačná príprava speváka.
•    Štúdium partitúry a metodika nácviku zborovej skladby.
•    Dramaturgia a repertoár zboru.
Účastníci okrem  vzdelávania spoločne diskutovali o problémoch, s ktorými sa zboroví dirigenti každodenne stretávajú.
Hlavným organizátorom kurzu bolo Národné osvetové centrum, spoluorganizátorom boli Prešovská univerzita a Inštitút hudobného a výtvarného umenia.

Fotogaléria

Vianoce a capella

Vianoce a capellaPohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom a Národné osvetové centrum, Bratislava organizujú dňa 2. 12. 2017 o 16.00 celoslovenskú nesúťažnú prehliadku vokálnych zoskupení a capella. Prehliadky s celoslovenskou účasťou sa môžu zúčastniť všetky vokálne zoskupenia a capella a gospelové zbory s počtom členov do 15.  Prihlášky posielajte na pos.spev@gmail.com. Bližšie informácie na 045 678 13 06.

SKLADAČKY 2017:  16. - 18. november 2017

Počas troch dní si môžu účastníci vypočuť prednášky skúsených lektorov a dozvedieť sa viac o tom, ako si vytvoriť vlastnú skladbu. Získané teoretické znalosti z prednášok môžu následne využiť prakticky a pod lektorským vedením skomponovať vlastné dielo.
Lektori seminára:
Mgr. art. Tomáš Boroš, PhD., ArtD.
Doc. Mgr. Daniel Matej, ArtD.

Skomponované skladby nacvičené profesionálnymi interpretmi odznejú na záverečnom koncerte v priestoroch Základnej umeleckej školy Ľudovíta Rajtera.
Účinkujúci:
Mgr. art. Ivan Šiller, ArtD. – klavír,
Mgr. Ján Tkáč – spev
Cieľom seminára je rozšíriť účastníkom poznatky v oblasti hudobnej kompozície, motivovať potenciálnych skladateľov a pomôcť im do budúcnosti k tvorbe kvalitných slovenských skladieb.
Prihlásiť sa môžete TU.
Uzávierka prihlášok: 14. novembra 2017
Sledujte nás na našej facebookovej stránke.

Kontakt:
Dominika Semaňáková
Národné osvetové centrum
Námestie SNP 12 812 34 Bratislava
Tel.: 02/204 71 209
E- mail: dominika.semanakova@nocka.sk

Mládež spieva 2017 - prehliadka detských speváckych zborov

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka detských speváckych zborov Mládež spieva je najstaršou a v posledných rokoch jedinou súťažou v oblasti zborového spevu detí na Slovensku.
V roku 2017 sa uskutočnil jej 48. ročník.

Propozície
Tlačová správa
Pozvánka
Plagát
Výsledky

Lednické Rovne 2017

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka malých dychových hudieb sa tento rok opäť uskutoční v obci Lednické Rovne. Postupujúci z krajských kôl súťaže sa predvedú v dňoch 16. – 18. júna.
Propozície
Prihláška
Pozvánka
Plagát
Výsledky

Povinné skladby:

1. voľba
MÔJ KAMARÁT – polka,  Ferdinand Mondok
noty - ZIP
audio - MP3
    
2. voľba
POP POLKA, Adam Hudec
noty - ZIP
audio - MP3

        

Zborový spev

Zborový spev patrí k najtradičnejším a najmasovejším oblastiam záujmovej umeleckej činnosti. Vznikol ako kategória vážnej hudby a v prevažnej miere do nej patrí až dodnes. Vyvíjal sa od jednohlasného stredovekého gregoriánskeho chorálu cez renesančnú a barokovú polyfóniu až po dnešné moderne viachlasové skladby. Za hranicou vážnej hudby zostávajú dnes gospely, resp. rôzne úpravy skladieb populárnej hudby. Okrem začínajúcich zborov ide o spev viachlasový (dvojhlas, trojhlas...atď.) a veľakrát o spev bez sprievodu nastroja čiže a capella. Podľa počtu členov delíme zbory na vokálne zoskupenia, komorné zbory a veľké zbory, podľa vekových kritérií na zbory detské, mládežnícke a dospelé a podľa zloženia členov zboru u mládežníckych a hlavne dospelých na mužské (chlapčenské), ženské (dievčenské) a miešané spevácke zbory.

História zborového spevu
Na Slovensku sa zborový spev začal masovo rozvíjať od 50. rokov minulého storočia, keď bol v podstate zahrnutý do systému štátnej osvety a jej zložky Ľudovej umeleckej tvorivosti, neskôr premenovanej na záujmovú umeleckú činnosť. Zároveň nastal obrovský prílev skladieb pre spevácke zbory zo strany slovenských skladateľov, pričom ich tvorba obsahovala jednak úpravy ľudových piesní jednak novú tvorbu na texty básnikov. Vývoj zborového spievania kvantitatívne i kvalitatívne vrcholil v 80. a do polovice 90. rokov minulého storočia. Osvetový ústav a jeho nástupca Národné osvetové centrum realizovali systém viacstupňových konfrontačných zborových súťaží, systém cyklických (trojročných) dirigentských školení a systém inštruktáži, vydávali notovú i metodickú zborovú literatúru. Po roku 1990 v obmedzených finančných možnostiach došlo zo strany NOC postupne k obmedzeniu svojej činnosti na starostlivosť len o zbory detské a mládežnícke. Podpore spievania domácej tvorby slúžili dva ročníky (1996 a 1999) novozaloženého Festivalu slovenskej zborovej tvorby (1000 účastníkov), ktorý bohužiaľ po roku 1999 zanikol pre nedostatok finančných prostriedkov. Od polovice 90. rokov NOC organizuje len súťaž Mládež spieva (v párnych rokoch ako mládežnícku do roku 2006 v Turčianskych Tepliciach, v roku 2008 v Bratislave a od roku 2010 v Rimavskej Sobote a v nepárnych rokoch ako detskú do roku 1991 v Žiline, od roku 1993 v Prievidzi) a po roku 2004 obnovilo dovtedy len jednorazové školenia zbormajstrov alebo dielne do podoby päťdňových školení zbormajstrov akreditovaných Ministerstvom školstva SR a konaných v spolupráci s Maticou slovenskou a neskôr aj samostatne. Ďalšími úlohami, ktoré NOC plní je oceňovanie významných jubilantov z oblasti zborového spevu a podpora vzniku nových skladieb predovšetkým pre detské a mládežnícke zbory, a to vyhlasovaním Autorských skladateľských súťaží (1994, 2004, 2010)

3. ročník Viva il canto

Celoštátna postupová prehliadka speváckych zborov dospelých Viva il canto sa uskutočnla 20. – 22. októbra 2017 v Spišskej Novej Vsi, Smižanoch. Súťaž má dvojročnú periodicitu.
Propozície
Prihláška
Plagát
Tlačová správa
Výsledky súťaže

Voce Magna 2017

V Žiline sa 5. – 7. októbra uskutočnil ôsmy ročník Medzinárodného festivalu zborového umenia Voce Magna 2017. Počas festivalu sa predstavilo celkovo 30 zborov z piatich krajín – Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko a Chorvátsko. Tento rok bol festival spojený aj so súťažou, ktorej sa zúčastnilo 24 zborov. Zvyšných šesť zborov (Žilinský miešaný zbor, Cantica collegium musicum Martin, Miešaný zbor Konzervatória v Žiline, mužský zbor Brodosplit, Kantiléna Brno, Univerzitný zbor Pécs) účinkovalo na troch festivalových koncertoch.
Výsledky

Divertimento musicale 2017

Divertimento musicale 201728. ročník celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej inštrumentálnej hudby. Celoštátne kolo sa uskutoční v Rimavskej Sobote v termíne 16. – 17. júna 2017. Vyhlasovateľom a odborným garantom súťaže je Národné osvetové centrum.

Propozície
Logo
Tlačová správa
Plagát
Výsledky

Strunobranie 2017

Celoštátne kolo 20. ročníka postupovej súťažnej prehliadky neprofesionálnych
hudobných skupín a sólistov sa uskutočnilo v dňoch 22. – 24. júna 2017 v Novej Bani.
Propozície
Tlačová správa
Plagát
Výsledky