Preskočiť na obsah

Projekt Harmonizácia informačných systémov

Dňa 11. októbra 2012 podpísalo Ministerstvo kultúry SR v zastúpení Úradu vlády SR s Národným osvetovým centrom, Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu aktivít projektu Harmonizácia informačných systémov (HIS).

Projekt HIS bol jedným z národných projektov Operačného programu Informatizácia spoločnosti, prioritnej osi 2 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií, a obnova ich národnej infraštruktúry. Hlavným cieľom projektu boli aktualizácia, rozšírenie a skvalitnenie informačných systémov pamäťových a fondových inštitúcií, dobudovanie infraštruktúry pamäťových a fondových inštitúcií na národnej úrovni a zabezpečenie interoperability s národným projektom Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra (CAIR).

Realizácia projektu HIS smerovala k nasledujúcim konkrétnym cieľom:

  • aktualizovať a rozšíriť existujúcu hardvérovú infraštruktúru pamäťových a fondových inštitúcií, na ktorej prevádzkujú svoje informačné systémy, vybudovať lokálne technické vybavenie pre potreby realizácie a podpory konverzie a ostatného postprocesingu,
  • upraviť informačné systémy pamäťových a fondových inštitúcií tak, aby mohli spolu s centrálnymi systémami CAIR, CDA (Centrálny dátový archív) a informačnými systémami digitalizačných pracovísk byť ich integrovanou súčasťou.

Viac informácií o projektoch prioritnej osi 2 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej
infraštruktúry a obnova ich národnej infraštruktúry nájdete na stránke http://opis.culture.gov.sk/ .

Viac informácií o Operačnom programe Informatizácia spoločnosti  a projektoch prioritnej osi 2 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry nájdete na stránke www.opis.culture.gov.sk/  a www.opis.gov.sk.

tlačová správa