Preskočiť na obsah

Projekt Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra

Dňa 5. 3. 2012 podpísalo Ministerstvo kultúry SR v zastúpení Úradu vlády SR s Národným osvetovým centrom Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu aktivít projektu Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra (CAIR).
Projekt CAIR bol jedným z národných projektov Operačného programu Informatizácia spoločnosti, prioritnej osi 2 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry. Obsahovo bol projekt CAIR zameraný na vybudovanie aplikačnej infraštruktúry, ktorá má umožniť dlhodobú a dôveryhodnú archiváciu a prezentáciu objektov kultúrneho dedičstva SR v digitálnej podobe. Ide o komplexnú aplikačnú infraštruktúru, ktorá má zabezpečiť základné komponenty rezortu kultúry zamerané na ochranu a prezentáciu kultúrneho dedičstva.

Dosiahnutie hlavného cieľa projektu CAIR bolo realizované prostredníctvom štyroch špecifických oblastí, a to:

  1. vytvorenie platformy pre dlhodobú archiváciu,
  2. zabezpečenie medzisektorového sprístupnenia kultúrneho dedičstva pre laickú i odbornú verejnosť – prostredníctvom portálu kultúrneho dedičstva Slovakiana.sk,
  3. podpora národných registrov nevyhnutných pre poskytovanie elektronických služieb,
  4. vytvorenie centra právnych služieb v podobe Centra pre autorské práva.

Hlavným nástrojom prezentácie digitalizovaného kultúrneho dedičstva sa stal portál kultúrneho dedičstva slovakiana.sk. Možno na ňom nájsť rôzne kategórie objektov od výtvarného umenia, muzeálnych objektov, textových objektov až po prírodné dedičstvo a hudbu. Zaujímavou časťou portálu slovakiana.sk sú virtuálne exkurzie rozdelené do troch častí: galéria, múzeum a pamiatky. Novinky a zaujímavé informácie o kultúrnom dedičstve môžete nájsť aj na facebookovej stránke slovakiana.     

Viac informácií o Operačnom programe Informatizácia spoločnosti  a projektoch prioritnej osi 2 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry nájdete na stránke www.opis.culture.gov.sk  a www.opis.gov.sk.

tlačová správa