Preskočiť na obsah

Odbor informatizácie bol zriadený v Národnom osvetovom centre ako jeho organizačná súčasť. Primárnou úlohou odboru informatizácie je zabezpečiť proces implementácie a udržateľnosti národných projektov realizovaných Národným osvetovým centrom podporovaných v rámci pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ v programovom období 2007–2013, Operačného programu Informatizácia spoločnosti, Prioritná os 2 – Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry (OPIS PO2).

Odbor informatizácie v rámci svojej agendy priamo riadil tri projektové tímy národných projektov a v súčasnosti zabezpečuje ich udržateľnosť. Ide o nasledujúce národné projekty:

 • Národný projekt OPIS PO2, NP7: Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra (CAIR),
 • Národný projekt OPIS PO2, NP9: Harmonizácia informačných systémov (HIS),
 • Národný projekt OPIS PO2, NP13: Digitalizácia a multimediálne prezentačné produkty Národného osvetového centra (DMPP).

 K činnostiam odboru informatizácie patrí najmä:

 • komunikácia s Ministerstvom kultúry SR a so Sprostredkovateľským orgánom rezortu kultúry pre OPIS PO2 vo vzťahu k implementácii a koordinácii národných projektov OPIS PO2,
 • spolupráca pri realizácii národného projektu MK SR Konsolidácia IKT nástrojov Ministerstva kultúry SR a podriadených inštitúcií v rámci projektov OPIS PO2,
 • zabezpečovanie správy a prevádzky informačných systémov vytvorených v rámci realizovaných projektov.
 • komunikácia s partnermi realizovaných projektov,
 • koordinácia obdobia udržateľnosti realizovaných projektov,
 • koordinácia riadenia projektových tímov,
 • príprava a predkladanie na schválenie návrhov na znenie monitorovacích správ o projekte,
 • navrhovanie podmienok verejného obstarávania na dodávky častí projektov.