Preskočiť na obsah

Archív odboru informatizácie

OPIS 2012

Dňa 30. 11. 2011 bola na základe písomného vyzvania (kód: OPIS-2011/2.1/09-NP v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti Prioritná os 2: Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry, Opatrenie 2.1: Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, jeho archivovanie, sprístupňovanie a zlepšenie systémov jeho získavania, spracovania a ochrany zo dňa 1. 7. 2011) predložená žiadosť  o nenávratný finančný príspevok na realizáciu investičného národného projektu „Harmonizácia informačných systémov“.
Cieľom národného projektu Harmonizácia informačných systémov je aktualizovať a rozšíriť informačné systémy pamäťových a fondových inštitúcií tak, aby tieto mohli spolu so systémami centrálnej aplikačnej infraštruktúry a registratúry a systémami PFI a digitalizačných pracovísk vytvoriť jeden integrovaný celorezortný informačný systém určený na digitalizáciu, uchovávanie, spracovávanie a sprístupňovanie kultúrneho dedičstva.

Dňa 30. 11. 2011 bola na základe písomného vyzvania (kód: OPIS-2011/2.1/07-NP v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti Prioritná os 2: Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry, Opatrenie 2.1: Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, jeho archivovanie, sprístupňovanie a zlepšenie systémov jeho získavania, spracovania a ochrany) predložená žiadosť  o nenávratný finančný príspevok na realizáciu investičného národného projektu „Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra“.
Projekt má za cieľ vytvorenie integrovaného informačného systému pre dlhodobú archiváciu a sprístupnenie digitálneho kultúrneho obsahu – centrálnej aplikačnej infraštruktúry a registratúry, a teda systémovej softvérovej platformy nad digitalizačnými projektmi v jednotlivých segmentoch kultúrneho dedičstva a zároveň odborného zázemia na zabezpečenie obsahu registratúry ako aj legálnosti postupov z hľadiska autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom.

Bližšie informácie k Operačnému programu informatizácia spoločnosti: www.opis.gov.sk

Schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Na základe žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 2.1 Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, jeho archivovanie, sprístupňovanie a zlepšenie systémov jeho získavania, spracovania a ochrany rozhodol Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný systém Informatizácia spoločnosti, Prioritná os 2 a v súlade s ustanoveniami § 14 a násl. zákona o schválení žiadosti so schválenou výškou nenávratného finančného príspevku 23 072 112,16 EUR na realizáciu investičného národného projektu Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra.
Projekt má za cieľ vytvorenie integrovaného informačného systému pre dlhodobú archiváciu a sprístupnenie digitálneho kultúrneho obsahu – centrálnej aplikačnej infraštruktúry a registratúry, a teda systémovej softvérovej platformy nad digitalizačnými projektmi v jednotlivých segmentoch kultúrneho dedičstva a zároveň odborného zázemia na zabezpečenie obsahu registratúry, ako aj legálnosti postupov z hľadiska autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom.

Dňa 30. 11. 2011 bola na základe písomného vyzvania (kód: OPIS-2011/2.1/09-NP v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti Prioritná os 2: Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry, Opatrenie 2.1: Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, jeho archivovanie, sprístupňovanie a zlepšenie systémov jeho získavania, spracovania a ochrany zo dňa 1. 7. 2011) predložená žiadosť o nenávratný finančný príspevok na realizáciu investičného národného projektu „Harmonizácia informačných systémov“.
Cieľom národného projektu Harmonizácia informačných systémov je aktualizovať a rozšíriť informačné systémy pamäťových a fondových inštitúcií tak, aby tieto mohli spolu so systémami centrálnej aplikačnej infraštruktúry a registratúry a systémami PFI a digitalizačných pracovísk vytvoriť jeden integrovaný celorezortný informačný systém určený na digitalizáciu, uchovávanie, spracovávanie a sprístupňovanie kultúrneho dedičstva.

Aktuality OPIS

V rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti, prioritná os 2 (PO 2) sa uskutočnilo písomné vyzvanie na predloženie žiadosti o nenávratný finančný prostriedok na realizáciu investičných národných projektov
– Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra
– Harmonizácia informačných systémov
Písomné vyzvania boli  vydané 01. júla 2011 s dátumom uzávierky na predloženie žiadosti o NFP 30. novembra 2011.

Národné osvetové centrum je za oblasť „nehmotné kultúrne dedičstvo“ partnerom národného projektu „Digitálne múzeum“.
Písomné vyzvanie na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu neinvestičného národného projektu „Digitálne múzeum“ bolo vydané 9. júna 2011 s dátumom uzávierky písomného vyzvania na predloženie žiadosti o NFP 7. októbra 2011.

Bližšie informácie k Operačnému programu informatizácia spoločnosti: www.opis.gov.sk