Preskočiť na obsah

Aktuálne informácie o Operačnom programe Informatizácia spoločnosti nájdete na www.opis.culture.gov.sk a www.opis.gov.sk.

Kultúrne dedičstvo na portáli Slovakiana

Nový portál kultúrneho dedičstva Slovenska Slovakiana www.slovakiana.sk sprístupňuje širokej verejnosti výsledky digitalizačných projektov rezortu kultúry na jednom mieste. Portál, na ktorom už dnes nájdete viac ako milión digitalizovaných kultúrnych objektov, vznikol ako súčasť národného projektu Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra (CAIR) a bol verejnosti predstavený 26. novembra 2015.

Národný projekt Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra (CAIR), realizovaný Národným osvetovým centrom, vytvoril centrálny systém rezortu kultúry, ktorý zabezpečuje evidenciu a prezentáciu kultúrneho dedičstva Slovenska. V prepojení s Centrálnym dátovým archívom (CDA) vznikla unikátna platforma pre pamäťové a fondové inštitúcie Slovenska na sprístupňovanie, evidovanie a dlhodobé archivovanie kultúrneho dedičstva Slovenska v digitálnej podobe. Súčasťou tejto platformy je novovybudovaný systém národných registrov (register kultúrnych objektov, register digitálnych objektov, register autorít, register digitalizácie, register autorských práv),  v ktorom sú zaradené všetky digitalizované objekty z digitalizačných projektov jednotlivých pamäťových a fondových inštitúcií  (PFI) na základe kritérií nových jednotných metodík pre všetky zapojené subjekty rezortu kultúry a ktorý je nevyhnutný na poskytovanie elektronických služieb. Nepretržitá prevádzka centrálnych registrov a portálu Slovakiana vyžaduje aj modernú a robustnú infraštruktúru, ktorá bola vybudovaná v upravených priestoroch Národného osvetového centra a o ktorú sa stará tím špecialistov.

V rámci projektu CAIR sa vytvorilo aj Centrum pre autorské práva so službami určenými širokému spektru inštitúcií z oblasti kultúry. Toto centrum predstavuje odborné zázemie pre právnu ochranu jednotlivých kultúrnych objektov s možnosťou ich ďalšieho použitia a pre sprístupnenie objektov prostredníctvom portálu Slovakiana.

Portál Slovakiana sprístupňuje výsledky digitalizácie kultúry širokej verejnosti. Už dnes je portál naplnený viac ako miliónom kultúrnych objektov v digitalizovanej podobe, čo predstavuje minimálne 30 % zdigitalizovaného obsahu z národných digitalizačných projektov. Slovakiana prináša unikátne elektronické služby a funkcionality pre verejnosť aj všetky PFI. Práve vďaka vybudovanej infraštruktúre ponúka Slovakiana aj rozšírené možnosti, ako napríklad objekty nielen vyhľadávať a prezerať si ich, ale aj sťahovať vo vysokom rozlíšení a následne využívať. Na portáli Slovakiana si návštevník vďaka funkciám personalizácie obsahu môže zo sprístupnených objektov vytvárať vlastné zbierky podľa svojich kritérií, diskutovať o nich s verejnosťou aj odborníkmi, zdieľať obsah, podávať návrhy na aktualizáciu alebo doplnenie obsahu, sledovať a byť informovaný o témach, ktoré ho zaujímajú. Všetky objekty nesú aj informáciu o ich dostupnosti z pohľadu ochrany autorských práv. Vďaka týmto funkcionalitám by sa Slovakiana postupom času mala stať nástrojom využívaným v oblasti e-learningu, ale napríklad aj v oblasti kreatívneho priemyslu. Ukážkou takéhoto využitia sú napríklad virtuálne prehliadky, ktoré už teraz možno na portáli Slovakiana nájsť. Slovakiana sa zároveň stáva národným agregátorom pre celoeurópsky portál kultúrneho dedičstva Europeana.  

Napĺňanie portálu Slovakiana obsahom a rozvoj jeho funkcionalít je živý proces a bude pod dohľadom kurátorov pokračovať aj po ukončení projektu. Snahou všetkých participujúcich subjektov je, aby sa Slovakiana stala portálom so zaujímavým obsahom pre širokú laickú aj odbornú verejnosť, ale aj zdrojom informácií a platformou na spoluprácu a propagáciu výsledkov práce odborníkov z oblasti kultúry. To všetko v súlade s vytváraním vedomostnej ekonomiky a nových služieb informačnej spoločnosti. Preto projekt v rámci trvalej udržateľnosti vytvára deväť nových vysoko špecializovaných pracovných miest.

Projekt Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra (CAIR) je jedným z národných projektov Operačného programu Informatizácia spoločnosti, prioritnej osi 2 „Rozvoj pamäťových a fondových inštitúciía obnova ich národnej infraštruktúry“. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Aktuálne informácie o projekte sú prezentované na webovom sídle www.nocka.sk, v sekcii štrukturálne fondy. Viac informácií o projektoch prioritnej osi 2 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry nájdete na stránkach www.opis.gov.sk a www.informatizacia.sk.

Realizátorom projektu CAIR je Národné osvetové centrum, celoslovenské odborno-metodické pracovisko pre kultúrno-osvetovú činnosť. Svojou činnosťou podporuje rozvoj kultúrnych, osvetových a umeleckých aktivít v miestnych a regionálnych podmienkach.

Národné osvetové centrum je organizátorom najstaršieho a najrozsiahlejšieho celoslovenského folklórneho festivalu Východná, najstaršej prehliadky neprofesionálnych divadiel Scénická žatva, celoslovenskej prehliadky v umeleckom prednese Hviezdoslavov Kubín, je prevádzkovateľom multikultúrneho centra V-klub v Bratislave a v rámci Slovenského centra vizuálnych umení prevádzkuje aj výstavné priestory Domu umenia / Kunsthalle Bratislava.

Digitalizácia kultúry priniesla aj zlepšenie informačných systémov inštitúcií

30. november 2015 je termínom ukončenia národného projektu Harmonizácia informačných systémov (HIS), ktorý v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS) realizovalo Národné osvetové centrum. Vďaka tomuto projektu sa rozšírili a skvalitnili informačné systémy partnerských pamäťových a fondových inštitúcií rezortu kultúry, čo prispelo k úspešnému priebehu digitalizácie kultúrneho dedičstva Slovenska.

Cieľom Národného projektu Harmonizácia informačných systémov (HIS) bolo aktualizovať, rozšíriť a skvalitniť informačné systémy pamäťových a fondových inštitúcií, dobudovať ich infraštruktúru na národnej úrovni a zabezpečiť interoperabilitu s národným projektom Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra (CAIR) a národným projektom Centrálny dátový archív (CDA). V rámci projektu HIS sa zabezpečilo hardvérové a softvérové vybavenie partnerských inštitúcií, inštalácia a konfigurácia tohto vybavenia a jeho nasadenie do produkčnej prevádzky. Harmonizovala sa aplikačná infraštruktúra inštitúcií tak, aby systémy, v ktorých tieto inštitúcie evidujú svoje zbierkové fondy, dokázali spolupracovať s centrálnou infraštruktúrou CAIR, a to najmä na úrovni synchronizácie metadát (popisných údajov ku kultúrnym aj digitálnym objektom) medzi centrálnou infraštruktúrou a systémom inštitúcie. Vďaka integrovaným systémovým modulom sú partnerské inštitúcie schopné vkladať dáta, t. j. výstupy svojej digitalizácie, do systémov centrálnej úrovne, budovaných v rámci OPIS, automatizovane a štandardizovane komunikovať so systémom národných registrov a portálom kultúrneho dedičstva Slovakiana a s centrálnym dátovým archívom.

Pre budúcnosť projekt HIS priniesol zvýšenie úrovne technického vybavenia pamäťových a fondových inštitúcií, modernizáciu ich evidencií zbierkových fondov a rozšírenie možností ich prezentácie širokej verejnosti i možností výskumnej práce odbornej verejnosti. Zapojené partnerské pamäťové a fondové inštitúcie budú môcť profitovať z využívania nových druhov medzisektorových služieb vďaka vybudovanému centrálnemu prepojeniu, ako aj novému hardvérovému a softvérovému vybaveniu. Výsledky projektu tak pomôžu nielen pri sprístupňovaní kultúrneho dedičstva Slovenska, ale aj propagácii činnosti inštitúcií a správe i dlhodobej ochrane dát.

Partnerské pamäťové a fondové inštitúcie (PFI) projektu HIS:
Slovenská národná galéria
Múzeum Slovenského národného povstania
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
Štátna vedecká knižnica v Prešove
Slovenský filmový ústav

Národný projekt Harmonizácia informačných systémov spadá pod Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), Prioritná os 2 – „Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry“ a je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Realizoval sa v období september 2012 – november 2015.

Aktuálne informácie o projekte sú prezentované na webovom sídle www.nocka.sk, v sekcii štrukturálne fondy. Viac informácií o projektoch prioritnej osi 2 „Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry a obnova ich národnej infraštruktúry“, nájdete na stránkach www.opis.gov.sk a www.informatizacia.sk.

Realizátorom projektu HIS je Národné osvetové centrum, celoslovenské odborno-metodické pracovisko pre kultúrno-osvetovú činnosť. Svojou činnosťou podporuje rozvoj kultúrnych, osvetových a umeleckých aktivít v miestnych a regionálnych podmienkach.

Národné osvetové centrum je organizátorom najstaršieho a najrozsiahlejšieho celoslovenského folklórneho festivalu Východná, najstaršej prehliadky neprofesionálnych divadiel Scénická žatva, celoslovenskej prehliadky v umeleckom prednese Hviezdoslavov Kubín, je prevádzkovateľom multikultúrneho centra V-klub v Bratislave a v rámci Slovenského centra vizuálnych umení prevádzkuje aj výstavné priestory Domu umenia / Kunsthalle Bratislava.

Slovensko na celoeurópskom portáli kultúrneho dedičstva Europeana

S blížiacim sa termínom ukončenia národných projektov CAIR a HIS, ktorými Národné osvetové centrum prispieva k digitalizácii kultúrneho dedičstva Slovenska, postupujú aj práce na sprístupnení digitalizovaného obsahu širokej verejnosti. A to tak v rámci Slovenska a pripravovaného portálu Slovakiana, ako aj celoeurópskeho priestoru, prostredníctvom európskeho portálu kultúrneho dedičstva Europeana.

Zmluva Date Exchange Agreement medzi Národným osvetovým centrom a portálom Europeana, ktorá bola podpísaná 5. 8. 2015, určuje pravidlá, podľa ktorých bude umožnené zasielanie metadát a digitalných objektov zo systému CAIR do portálu Europeana, s cieľom ich prezentácie na tomto celoeurópskom portáli kultúrneho dedičstva. Systém spolupráce bol zmluvne nastavený tak, aby sa Národné osvetové centrum stalo národným agregátorom, čiže aby rôzne kultúrne inštitúcie zasielali svoje metadáta a digitálne objekty do Europeany práve prostredníctvom jednotného kontaktného a infraštruktúrneho systému, ktorý bol vybudovaný v projekte CAIR.

Pozícia systému CAIR ako národného agregátora (čiže „zhromažďovateľa“ dát určitého typu z rôznych zdrojov) v oblasti digitalizácie kultúrneho dedičstva Slovenska umožní pamäťovým a fondovým inštitúciám lepšiu správu kultúrnych objektov a ich sprístupnenie verejnosti v kontextovom vyhľadávaní bez prípadných duplicít a uľahčí im komunikáciu s celoeurópskym portálom kultúry Europeana. V neposlednom rade sa zlepší aj právna ochrana dát vďaka integrovanému Centru autorských práv.

Zmluva s celoeurópskym portálom kultúrneho dedičstva Europeana sa dotýka aj nového národného projektu Národného osvetového centra s názvom Digitalizácia a multimediálne prezentačné produkty NOC. V rámci tohto projektu NOC digitalizuje kultúrny obsah svojej činnosti, vytvára z neho multimediálne produkty a následne ich sprístupňuje odbornej aj laickej verejnosti. Práve na základe zmluvy NOC s Europeana budú výstupy projektu prístupné slovenskej verejnosti nielen na portáli Slovakiana, ale záujemcom z celej Európy aj prostredníctvom portálu Europeana.

Slovenské skúsenosti z digitalizácie pomáhajú projektom v zahraničí


Digitalizácia kultúrneho dedičstva Európy sa stáva témou, ktorej jednotlivé štáty prikladajú čoraz väčší význam. Keďže projekty digitalizácie kultúry sa nikde na svete zatiaľ neudiali v takom rozsahu ako na Slovensku, slovenskí špecialisti sú pozývaní zahraničnými odbornými autoritami podeliť sa so svojimi skúsenosťami. Tak tomu bolo aj na seminári „Národný agregátor vo svete eCulture“, ktorý sa uskutočnil 14. júla 2015 v priestoroch  Akadémie vied Českej republiky v Prahe.

Cieľom seminára bolo predstaviť pozíciu Národného agregátora (čiže „zhromažďovateľa“ dát určitého typu z rôznych zdrojov) oblasti digitalizácie kultúrneho dedičstva a definovať jeho úlohu v českom prostredí. Vzhľadom na blížiaci sa koniec národného projektu Centrálnej aplikačnej infraštruktúry a registratúry CAIR, ktorý je v úlohe slovenského národného agregátora, boli pre účastníkov seminára prospešné informácie o tom, ako proces digitalizácie a sprístupňovania digitalizovaných objektov prebieha na Slovensku.

So slovenskými skúsenosťami na seminári vystúpili Ing. Richard Hrabčák, projektový manažér CAIR, a Mgr. Richard Bednárik, právnik Centra pre autorské práva (CAP) spadajúceho pod CAIR. Ako povedal Ing. Richard Hrabčák: „Pri tomto projekte sme sa veľa naučili. Vybudovanie centrálnej infraštruktúry pre všetky zapojené pamäťové a fondové inštitúcie prinieslo nielen sprístupnenie kultúrnych objektov na jednom mieste, no najmä jednotný, jasne definovaný a účelný systém správy dát a ich ochrany. Ukázalo sa, že centralizovaných služieb sa netreba báť. Práve naopak. Slúžia všetkým zapojeným v oblastiach odborného rastu pracovníkov, zvyšovania renomé inštitúcií, správy kultúrnych objektov a ich lepšieho sprístupnenia širokej verejnosti, ich právnej ochrany, no v neposlednom rade aj v možnosti priniesť kultúrnym inštitúciám ďalšie finančné zdroje spojené so službami k digitalizovanému obsahu.“

Národný projekt Centrálnej aplikačnej infraštruktúry a registratúry (CAIR) spolu s národným projektom Harmonizácie informačných systémov (HIS)  a s novovybudovaným Centrálnym dátovým archívom (CDA) vytvorili centrálnu infraštruktúru pre digitalizáciu kultúrneho dedičstva. V rámci týchto projektov sa do pamäťových inštitúcií dodal hardvér a softvér potrebný pre zvládnutie digitalizačných procesov, upravili sa súčasné informačné systémy pamäťových a fondových inštitúcií tak, aby ich bolo možné integrovať do centrálneho systému. Vznikli nové riadené metodiky pre všetky zapojené subjekty. Výsledkom je systém národných registrov digitalizovaných objektov (národný register kultúrnych objektov, národný register digitálnych objektov, národný register autorských práv, národný register digitalizácie), novovytvorené Centrum autorských práv s jeho službami, dlhodobý archív a v neposlednej rade aj centrálny portál kultúrneho dedičstva Slovenska „Slovakiana“, ktorý bude predstavený verejnosti v závere roka 2015 a ktorý prináša prezentáciu objektov a elektronické služby pre verejnosť aj všetky pamäťové a fondové inštitúcie. Koncepcia portálu je pre užívateľov tvorená intuitívne a bude k sprístupneným kultúrnym objektom poskytovať aj kontextové vyhľadávanie, prelinkovania na jednotlivé externé zdroje dát, referencie na kultúrne autority, geo koordináty pre slovne uvedené miesta, a mnoho iného.

CAIR sa tak stáva službou národného agregátora pre všetky pamäťové a fondové inštitúcie Slovenska, ktorá im uľahčí aj komunikáciu s európskym portálom kultúry Europeana a dodávanie dát do tohto systému, pomôže aj s určovaním právnej ochrany objektov vďaka integrovanému Národnému registru autorských práv. Ako zdôraznil Ing. Richard Hrabčák na seminári, túto skutočnosť veľmi skoro ocenili aj všetky zapojené kultúrne inštitúcie, a tak môže hodnotiť spoluprácu národného agregátora CAIR a inštitúcií ako úspešnú.      Zľava Ing. Richard Hrabčák a Mgr. Richard Bednárik pri prezentácii na seminári „Národný agregátor vo svete eCulture“ v Prahe
Zdroj: Národní muzeum Praha, ČR

Prednášali sme o právnej ochrane digitálnych zbierok

Na konferencii Zbierky v digitálnom veku „súmrak originálu?“, ktorú v dňoch 23. – 24. júna 2015 organizovala v Bratislave Rada galérií Slovenska v spolupráci so Slovenskou národnou galériou a s podporou Ministerstva kultúry SR, vystúpil so svojím príspevkom aj Mgr. Richard Bednárik, právnik Centra autorských práv (CAP), ktoré bolo zriadené v rámci národného projektu CAIR.

Digitálne technológie a internet priniesli mnohé zmeny do fungovania a procesov v galériách po celom svete. Digitalizácia kultúrnych objektov, ich sprístupňovanie verejnosti a interakcie s návštevníkmi kamenných galérií rovnako ako s návštevníkmi online zbierok nastolili mnohé nové otázky v aj oblastiach správy a ochrany zbierok.

V druhý deň konferencie v rámci worshopu 4 „Ako na autorské práva?“ vystúpil aj Mgr. Richard Bednárik z Centra autorských práv. Informoval o národnom projekte Centrálnej aplikačnej infraštruktúry a registratúry (CAIR), ktorého je CAP súčasťou. Oboznámil účastníkov konferencie z radov odborných pracovníkov múzeí a galérií o Národnom registri autorských práv (NRAP) a predstavil prínosy, ktoré CAP a NRAP prinášajú do galérijnej a múzejníckej praxe. K nim patrí najmä nastavenie procesov ako posudzovať autorské práva, vypracovanie licenčných zmlúv a šírenie informácií o kurátoroch jednotlivých galérijných a múzejných zbierok. Právne zjednotenie práce s digitalizovanými kultúrnymi objektami je podmienkou ich sprístupnenia širokej verejnosti, ako aj sprístupnenia v rámci európskeho portálu kultúry Europeana.


Mgr. Richard Bednárik - Centrum autorských práv   
FOTO:
Mgr. Richard Bednárik pri prezentácii činnosti Centra autorských práv na konferencii Zbierky v digitálnom veku “súmrak originálu?” / Bratislava, 24. 6. 2015 / zdroj: interná fotodokumentácia NOC

Významný krok v procese sprístupňovania digitalizácie kultúrneho dedičstva verejnosti

Prvý z workshopov k predprodukčnej prevádzke systému CAIR (Centrála aplikačná infraštruktúra a registratúra), na ktorom bola predstavená funkcionalita systému jeho užívateľom, pamäťovým a fondovým inštitúciám, sa konal 4. júna 2015 v priestoroch Národného osvetového centra v Bratislave.    
 
Ešte pred prvým workshopom bol na zasadnutí Pracovnej skupiny pre registre a autority národných projektov Centrálnej aplikačnej infraštruktúry a registratúry (CAIR) a Harmonizácie informačných systémov (HIS) Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS) v prioritnej osi č.2 predstavený modul Release 7 (R7), ktorý predprodukčnú prevádzku systému CAIR umožňuje.
Release 7 informačného systému CAIR je významným pokrokom v procese sprístupňovania digitalizovaného obsahu kultúrneho dedičstva Slovenska. Aj keď zatiaľ nie je určený pre širokú verejnosť, pretože neobsahuje kompletnú funkcionalitu, je už veľmi blízko tomu, ako sa bude celý systém vo finále správať. Finálna funkcionalita bude dopracovaná na základe spresnených vstupov od pamäťových a fondových inštitúcií. V predprodukčnej prevádzke umožňuje modul R7 asistovane skupine užívateľov otestovať vkladanie dát prostredníctvom modulu pre expedíciu SIP (dodávaný v rámci projektu HIS), overiť viditeľnosť dát v systéme, vyskúšať si samotnú prácu so systémom. Následne majú pamäťové a fondové inštitúcie možnosť prácu so systémom pripomienkovať a pred uzatvorením finálnej verzie systému CAIR navrhnúť prípadné zmeny pre lepší používateľský komfort.  

Nasadenie predprodukčnej prevádzky modulu R7 pre pamäťové a fondové inštitúcie rezortu kultúry umožňuje inštitúciám spravovať svoj obsah v Národnom registri autorít, Národnom registri autorských práv, Národnom registri kultúrnych objektov, Národnom registri digitálnych objektov. Nasadenie R7 IS CAIR prebieha od mája 2015.
Pre všetky zúčastnené inštitúcie organizuje Národné osvetové centrum workshop o spôsobe používania R7 a spôsobe pripomienkovania. Koordináciu procesu predprodukčnej prevádzky R7 a odbornú asistenciu pre jednotlivé inštitúcie  zabezpečujú odborní pracovníci NOC.


Projekty sprístupnenia digitalizovaného kultúrneho dedičstva napredujú

Súčasťou verejného odpočtu Národného osvetového centra za rok 2014 je aj zhodnotenie činnosti v oblasti národných projektov Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra (CAIR) a Harmonizácia informačných systémov (HIS) Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS) v prioritnej osi č. 2.

Výsledky za minulý rok prezentovala 21. mája 2015 Ing. Dária Štefanovičová, (na fotografii), riaditeľka odboru informačno-komunikačných technológií a národných projektov NOC, pod ktoré oba národné projekty spadajú. V rámci projektu CAIR upozornila najmä na to, že minulý rok pripravili technické riešenia na vytvorenie národných registrov v oblasti kultúry tak, aby vyhovovali všetkým pamäťovým a fondovým inštitúciám zapojeným do OPIS PO2.
V záujme napĺňania systémov CAIR a Centrálneho dátového registra (CDA) dátami boli vypracované metodiky evidencie kultúrneho dedičstva a vytvorený jednotný model pre metadáta.
Na podnet CAIR boli zriadené nové pracovné skupiny s cieľom zosúladiť procesy a výstupy digitalizačných a infraštruktúrnych projektov OPIS PO2. Ide o Pracovnú skupinu pre interoperabilitu, Pracovnú skupinu pre registre a autority a Pracovnú skupinu pre autorské práva, ktorým predsedá NOC a sú poradným orgánom Rezortnej koordinačnej skupiny pre OPIS PO2.
V procese sprístupňovania digitalizovaného obsahu verejnosti projekt CAIR uskutočnil aj niekoľko významných aktivít. Bolo vybudované Centrum autorských práv a nastavená koncepcia Národného registra autorských práv, ktoré boli predpokladom naplnenia modelu sprístupňovania aj obchodne nedostupných diel. Bola dokončená vizuálna koncepcia portálu Slovakiana, ktorý bude zdigitalizované kultúrne dedičstvo Slovenska a informácie o ňom sprístupňovať verejnosti. Zároveň bola nadviazaná spolupráca s projektom Europeana – európskym portálom pre sprístupnenie kultúrneho dedičstva.

V súvislosti s národným projektom Harmonizácia informačných systémov (HIS) Ing. Štefanovičová informovala o ukončení aktivít týkajúcich sa dodávky hardvérových komponentov a obslužného softvéru a koordinácie hardvérovej integrácie na zabezpečenie interoperability s projektmi CAIR a CDA.  Ako povedala, bol tiež dodaný modul na expedíciu dát digitálnych objektov do systémov CAIR a CDA (modul MES), dokončila sa kľúčová funkcionalita modulu IRM na riadenie inštitucionálnych vzťahov. V súčasnosti sa uskutočňujú bezpečnostné projekty vyplývajúce z potreby ochrany elektronickej komunikácie a bezpečnej výmeny dát a pokračujú aktivity systémovej integrácie.

Foto: NOCprezentacia na stiahnutie

Vznikla Expertná skupina pre nehmotné kultúrne dedičstvo

    Z podnetu projektu Centrálnej aplikačnej infraštruktúry a registratúry (CAIR) sa 15. apríla 2015 prvý raz stretla Expertná skupina pre nehmotné kultúrne dedičstvo. Jej cieľom je vytvoriť zastrešujúcu metodiku pre digitalizáciu kultúrnych objektov nehmotného kultúrneho dedičstva, ktorá zjednotí už existujúce čiastkové metodické postupy inštitúcií zapojených v projektoch digitalizácie objektov nehmotného kultúrneho dedičstva.
    Digitalizované objekty budú zverejnené nielen na stránkach jednotlivých inštitúcií, ale aj na jednom mieste - portáli Slovakiana. Ako sa však ukázalo vo fáze sprístupňovania, jednotlivé inštitúcie popisujú digitalizované objekty rozdielne, čo vyplýva aj z toho, že štruktúra objektov nehmotného kultúrneho dedičstva je zložitejšia ako v prípade hmotného kultúrneho dedičstva.
Metodika by mala zohľadniť nielen všetky elementy, z ktorých kultúrny objekt pozostáva, ale aj vzájomné vzťahy a väzby medzi nimi.
    Nová komplexná metodika by sa následne mohla stať záväzným štandardom pre ďalšie digitalizačné projekty v rámci rezortu kultúry.
    Expertná skupina pre nehmotné kultúrne dedičstvo je v štruktúre rezortu kultúry súčasťou Pracovnej skupiny pre registre a autority, ktorá pôsobí pod Rezortnou koordinačnou skupinou na Ministerstve kultúry SR. Členmi expertnej skupiny sa stali vybraní odborní pracovníci Národného osvetového centra, projektu CAIR, Ministerstva kultúry SR, Slovenského národného múzea, Múzea SNP, Štátnej vedeckej knižnice v Prešove, SĽUKu a ÚĽUVu.
    Prvé zasadnutie Expertnej skupiny pre nehmotné kultúrne dedičstvo sa konalo v sídle Národného osvetového centra v Bratislave.

Prezentácia konceptu portálu slovakiana.sk

Prezentácia konceptu a vizuálu portálu systému Centrálnej aplikačnej infraštruktúry (CAIR) slovakiana.sk  a zosúladenia krokov pri plnení úloh sprístupnenia obsahu zdigitalizovaného kultúrneho dedičstva Slovenska verejnosti boli cieľom spoločného workshopu pracovných skupín pre interoperabilitu, registre a autority a autorské práva.
Na stretnutí, ktoré sa konalo 16. decembra 2014 v priestoroch V-klubu Národného osvetového centra, sa zúčastnili zástupcovia inštitúcií, riadiaci pracovníci, projektoví manažéri, štatutári, odborní pracovníci, riaditelia digitalizačných centier, pracovníci zodpovední za technickú infraštruktúru a IT technici realizujúci projekty v rámci OPIS PO2.
Zúčastnení sa oboznámili s harmonogramom postupného dokončovania portálu a jeho napĺňania obsahom digitalizovaných objektov kultúrneho dedičstva, s metodikou  a formátom uvádzania metadát pre potreby Národného registra autorských práv (NRAP) a boli informovaní o spôsobe zberu metadát požadovanej kvality zo strany CAIR. Worshop ukončila moderovaná diskusia.

Prezentácia portalu slovakiana.sk 
Projektový manažér CAIR Richard Hrabčák na stretnutí zdôraznil význam a dosah úrovne kvality metadát na tvorbu funkcionalít CAIR a finálne sprístupňovanie a prezentovanie v rámci portálu slovakiana.sk.

Prezentácia kultúrneho dedičstva online

Zhodnotenie súčasného stavu digitalizácie múzejných zbierok na Slovensku, v Česku a v Európe bolo témou medzinárodnej konferencie Prezentácia kultúrneho dedičstva online. Svojich zástupcov malo v Prahe aj Národné osvetové centrum. Čo majú a čo budú mať z digitalizácie kultúrne inštitúcie na Slovenskú vysvetlil projektový manažér projektu CAIR Richard Hrabčák a s prednáškou na tému autorských práv, ktoré boli dominantnou témou konferencie, vystúpil právnik centra autorských práv Richard Bednárik.

viac

Prezentácia riešenia systému CAIR

     Dňa 12. augusta 2014 od 9.00 do 15.00 h sa v priestoroch V-klubu v Národnom osvetovom centre konal workshop a prezentácie riešenia systému Centrálnej aplikačnej infraštruktúry a registratúry (CAIR).
     Workshop bol určený zástupcom inštitúcií, riadiacim pracovníkom, projektovým manažérom, štatutárom, odborným pracovníkom, garantom, riaditeľom digitalizačných centier a, samozrejme, administrátorom, pracovníkom zodpovedným za technickú infraštruktúru a IT technikom realizujúcich národné resp. dopytové projekty v rámci OPIS PO2.
     Workshop bol venovaný prezentácii životného cyklu kultúrnych objektov v systéme CAIR, životnému cyklu digitálneho objektu v kontexte CAIR, problematike obsahového napĺňania registrov, aktivitám a činnosti Centra autorských práv, prezentácii Národného registra autorít a taktiež aplikačnej a integračnej architektúre CAIR a detailnej funkcionalite systému.
     Prezentáciu ukončila diskusia.

Prezentácia riešenia systému CAIR - fotogaléria

Pracovný workshop

Téma: Funkcionalita Centrálnej infraštruktúry a vzájomná integrácia so systémami PFI.

Národné osvetové centrum je ako jediné v OPIS PO2 prijímateľom dvoch národných projektov – a to projektu Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra (CAIR) a Harmonizácia informačných systémov (HIS).

Projekt Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra ako napovedá názov, buduje aplikáciu – systém na centrálnej úrovni pre všetky inštitúcie v rezorte kultúry. V rámci tohto systému sa buduje portál a registre – teda databázy údajov nad objektmi kultúrneho dedičstva a systém na prezentovanie digitálnych objektov pre odbornú aj širokú verejnosť.

Projekt Harmonizácia informačných systémov má za úlohu „harmonizovať“ digitalizujúce inštitúcie – t.j. dovybaviť ich na softvérovej a hardvérovej úrovni tak, aby bolo pre ne možné pracovať s dátami a zasielať ich na archiváciu, tiež napojiť inštitúcie na systém vybudovaný v projekte CAIR.

Oba projekty sú prierezovými infraštruktúrnymi projektmi a od ostatných digitalizačných projektov sa líšia tým, že nerealizujú samotnú digitalizáciu kultúrneho dedičstva, ale vytvárajú podmienky pre inštitúcie, aby bolo možné na centrálnej úrovni nakladať so vzniknutým digitálnym obsahom.

Z dôvodu objasnenia funkcionality centrálnej infraštruktúry a dôležitosti vzájomnej integrácie so systémami PFI, Národné osvetové centrum ako realizátor týchto dvoch infraštruktúrnych projetov spolu s externým dodávateľom a zástupcami riadiacich a kontrolných orgánov ministerstva kultúry, pripravili dňa 24.10.2013 vo V-klube v Bratislave, pracovný workshop na tému Funkcionalita Centrálnej infraštruktúry a vzájomná integrácia so systémami PFI.

Cieľom workshopu teda bolo priblížiť funkcionalitu projektov CAIR a HIS, detailný popis procesov od digitalizácie až po sprístupnenie výsledkov, vrátane informácií o potrebnej interoperabilite a prepojení systémov PFI s centrálnou infraštruktúrou. Súčasťou workshopu bola aj informácia o realizovaných a plánovaných aktivitách Centra pre autorské práva v rámci projektu.

V úvode projektový manažér CAIR Richard Hrabčák poukázal na dôležitosť spolupráce medzi projektami centrálnej infraštruktúry a jednotlivými národnými a dopytovými projektami.

Základne vízie, ciele, hlavné aktivity projektov, prehľad aktuálneho stavu realizácie projektov CAIR a HIS, vysokoúrovňovú architektúru riešenia a rozhranie s ostatnými národnými projektami OPIS PO2, ako aj plány na nasledujúce obdobie predstavili projektoví manažéri Richard Hrabčák (CAIR), Andrej Spišiak (HIS) a Peter Marman (dodávateľ TMG).

Samotnú funkcionalitu CAIR prezentovali architekti dodávateľa TMG. Vo svojej prezentácií poskytli popis základných scenárov prepojenia digitalizačných projektov s centrálnou infraštuktúrou (CAIR, HIS aj CDA). Scenáre poskytli obraz o procesoch od digitalizácie, spracovania, prenosu dát, až po archiváciu a prezentáciu objektov a ich pokrytie funkcionalitou CAIR. Naznačili priebeh procesov zapojenia do centrálnej infraštruktúry pre každú inštitúciu zvlášť, so zreteľom na jej aktuálnu špecifickú situáciu.

Taktiež načrtli predpoklady pre zabezpečenie interoperability v oblastiach identifikácie kultúrnych a digitálnych objektov, evidencie autorít a metadát, životného cyklu objektov a ich derivátov, prezentácie, ako aj fulltextového vyhľadávania a zdieľaných služieb. Poskytli základný obraz o úpravách relevantných informačných systémov, konkrétne rozhraní, štandardov, dátových štruktúr a podobne.

Richard Bednárik, právnik Centra autorských práv ako organizačnej zložky projektu CAIR poskytol účastníkom workshopu prehľad nevyhnutného zabezpečenia zmluvných vzťahov a mapu legislatívneho pokrytia prepojení s centrálnou infraštruktúrou. Taktiež informoval o úlohách a aktivitách Centra autorských práv v rámci projektu CAIR.

Stručne by sme mohli tieto aktivity rozdeliť na súčasné aktivity t.j.: vypracovanie metodík,kategorizácia kultúrnych objektov a metadát je potrebné odlišovať od metodického manuálu č. 16/, analýza aktuálneho stavu v PFI (autorské práva), problematika sprístupňovania verejnosti, ako sprístupniť objekt bez porušenia autorských práv,problematika vysporiadania práv, možnosti využitia verejných licencií, kampaň k získaniu súhlasu autorov, vypracovanie vzorových licenčných zmlúv a iných dokumentov, iniciovanie návrhov legislatívnych zmien a aktivity po skončení projektu, t.j. vysvetľovanie metodík, poradenstvo, kontaktný bod.
 
V závere workshopu projektový manažér projektu CAIR Richard Hrabčák poukázal na prínosy projektov, inými slovami, čo z toho budú mať cieľové skupiny používateľov. Zdôraznil potrebu súčinnosti medzi jednotlivými národnými projektami a súčinnosti potrebnej na zapojenie do centrálnej infraštruktúry.

Úplný záver workshopu patril moderovanej diskusii.

Pracovný workshop 2013 - fotogaléria

IT Summit 2013

Dňa 3. októbra 2013 sa v Bratislave v hoteli Carlton uskutočnil ďalší ročník konferencie IT Summit 2013.
 
Cieľom konferencie, ktorú pripravili ITAS, PC REVUE a INFOWARE bolo poskytnúť priestor na diskusiu o aktuálnych témach na slovenskom IT trhu.

V rámci panelu OPIS vystúpil aj Jaroslav Mendel, generálny riaditeľ sekcie SORK, MK SR s prezentáciou: Výsledky digitalizácie v roku 2013.

V svojej prezentácii poukázal na aktuálny stav národných projektov vrátane NP Národného osvetového centra: Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra a Harmonizácia informačných systémov.

Neformálny diskusný večer OPIS SOIREÉ

Dňa 19. septembra 2013 sa v Miestodržiteľskom paláci na Hlavnom námestí v Bratislave uskutočnil neformálny diskusný večer OPIS SOIREÉ.

V rámci programu vystúpil aj generálny riaditeľ sekcie Sprostredkovateľský orgán rezortu kultúry, Jaroslav Mendel s témou Digitalizácia kultúrneho dedičstva úspešne napreduje.

Informoval o realizácii a aktuálnom stave národných projektov vo všeobecnosti i so zameraním na jednotlivé projekty.

Národné osvetové centrum je ako jediné v OPIS PO2 prijímateľom dvoch národných projektov – a to projektu Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra (CAIR) a Harmonizácia informačných systémov (HIS). Oba projekty sú prierezovými infraštruktúrnymi projektmi a od ostatných digitalizačných projektov sa líšia tým, že nerealizujú samotnú digitalizáciu kultúrneho dedičstva, ale vytvárajú podmienky pre inštitúcie, aby bolo možné na centrálnej úrovni nakladať s vzniknutým digitálnym obsahom.

Projekt Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra ako napovedá názov, buduje aplikáciu – systém na centrálnej úrovni pre všetky inštitúcie v rezorte kultúry. V rámci tohto systému sa buduje portál a registre – teda databázy údajov nad objektmi kultúrneho dedičstva.

Projekt Harmonizácia informačných systémov má za úlohu „harmonizovať“ digitalizujúce  inštitúcie – t.j. dovybaviť ich na softvérovej a hardvérovej úrovni tak, aby bolo pre ne možné pracovať s dátami a zasielať ich na archiváciu, tiež napojiť inštitúcie na systém vybudovaný v projekte CAIR.

P. Mendel vo svojej prezentácií predstavil pokrok v realizácii NP Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra a Harmonizácia informačných systémov podľa jednotlivých aktivít:

CAIR

 • Vybudovanie centrálnej aplikačnej infraštruktúry a registratúry
  Realizovali sa analýzy a špecifikácie požiadaviek, z ktorých sa definujú technické riešenia
 • Obsahové a personálne zabezpečenie prevádzky CAIR
  Prebieha komunikácia s PFI k zisťovaniu súčasného stavu autorít, pripravujú sa scenáre riešenia autorít a registrov
 • Vybudovanie centra pre autorské práva
  Pripravuje sa vstupná analýza so zameraním na Národný register autorských práv
 • Vybudovanie technickej infraštruktúry CAIR
  Ukončená dodávka komponentov technickej infraštruktúry, realizuje sa inštalácia
 • Integrácia CAIR
  Zatiaľ sa nerealizuje
 • Vypracovanie bezpečnostného projektu
  Realizuje sa

HIS

 • Harmonizácia hardvérovej infraštruktúry
  Prebieha verejné obstarávanie
 • Harmonizácia aplikačnej infraštruktúry
  Prebieha komunikácia s partnermi projektu
 • Systémová integrácia
  Prebiehajú vstupné analýzy
 • Bezpečnostný projekt
  Vyzbierané podklady od jednotlivých partnerov projektu

Prierezové projekty – prierezový prínos pre OPIS
Prostredníctvom výstupov projektu CAIR (a za pomoci napojenia inštitúcií cez projekt HIS) sa vďaka novo vybudovanému portálu verejnosť dostane k zdigitalizovanému kultúrnemu dedičstvu a vedomostiam o kultúrnych objektoch, čím sa naplní hlavné poslanie OPIS PO2 – budovanie eContentu a tiež heslo OPISu ako takého, a to „Tvoríme vedomostnú spoločnosť“.

Bratislava, 24.09.2013

Prezentácia národných projektov

Dňa 19. 04. 2013 sa pre zamestnancov Národného osvetového centra uskutočnila prezentácia národných projektov Operačného programu Informatizácia spoločnosti, prioritnej osi 2 „Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry“:
Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra (CAIR)
Harmonizácia informačných systémov (HIS).
Cieľom prezentácie bolo priblížiť zamestnancom základné okruhy:

 • Čo je digitalizácia
 • O čom sú projekty CAIR a HIS
 • Pre koho sú určené projekty digitalizácie vrátane CAIR a HIS
 • Čo z toho budú mať cieľové skupiny projektov
 • Aké prínosy z realizácie projektov CAIR a HIS má, bude a môže mať NOC

Projektový manažér a koordinátor národného projektu CAIR Ing. Richard Hrabčák v krátkosti oboznámil prítomných s jednotlivými procesmi digitalizácie, podrobnejšie poinformoval o projekte CAIR, ktorého je NOC realizátorom a následne poukázal na cieľové skupiny a na prínosy pre jednotlivé cieľové skupiny. Nakoniec zdôraznil význam projektov pre NOC.
Projektový manažér národného projektu Harmonizácia informačných systémov Ing. Andrej Spišiak podrobne poinformoval o projekte HIS, o jeho cieľoch a význame.

Prezentácia kultúrneho dedičstva online - konferencia

Zámerom konferencie s názvom Prezentácia kultúrneho dedičstva online bolo predstaviť nové trendy, ktoré prinášajú múzeá svojim návštevníkom prostredníctvom moderných technológií. Zásadným bodom konferencie bola téma autorských práv a licencií Creative Commons. Táto otázka sa aktuálne dotýka prakticky všetkých inštitúcií, ktoré sa rozhodnú svoje diela sprístupniť online.


Prednáškou s názvom Autorskoprávne aspekty sprístupnenia kultúrneho dedičstva na Slovensku prispel do debaty aj právnik centra autorských práv, pracovník Národného osvetového centra Richard Bednárik. Vychádzal v nej z priebežne získaných informácií počas práce na projekte. Prezentácia súvisela aj s plánovanými legislatívnymi zmenami v autorskom zákone na Slovensku.

Druhá časť programu bola venovaná konkrétnym projektom alebo inštitúciám, ktoré s digitalizovaným obsahom priamo pracujú.

Za Národné osvetové centrum vystúpil projektový manažér projektu CAIR Richard Hrabčák.