Preskočiť na obsah

NOC má nového generálneho riaditeľa

Ministerstvo kultúry SR s účinnosťou od 4. júla 2018 vymenovalo nového generálneho riaditeľa Národného osvetového centra, je ním JUDr. Ing. Michal Bartók.

Majetok štátu

Národné osvetové centrum ako správca majetku štátu eviduje nehnuteľný majetok podliehajúci evidencii v Centrálnej evidencii majetku.

www.majetokstatu.sk

Povinné informácie v zmysle § 5 ods. 1 zákona o slobode informácií

Povinné informácie v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, ktoré je Národné osvetové centrum povinné zverejniť.

povinné informácie [PDF]

Kultúra má konečne svoju stratégiu

Po rokoch má Slovensko konečne strategickú víziu aj pre oblasť kultúry. Rada vlády ukončila diskusiu k návrhu Stratégie rozvoja kultúry Slovenskej republiky na roky 2014 až 2020. Odborná verejnosť mohla stratégiu pripomienkovať prostredníctvom portálu http://www.strategiakultury.sk alebo na sérii pracovných stretnutí.  Tu si môžete prečítať jej poslednú verziu.

stratégia rozvoja kultúry vrátane príloh v pdf

Dokumenty rozvoja miestnej a regionálnej kultúry

Koncepcia rozvoja miestnej a regionálnej kultúry
Koncepcia rozvoja miestnej a regionálnej kultúry - materiál [PDF]
Uznesenie Vlády SR [PDF]
Príloha č. 1 - Vymedzenie pojmov [PDF]
Príloha č. 2 - Kompetencie verejnej správy v oblasti kultúry [PDF]
Príloha č. 3 - Úlohy verejnej správy v oblasti kultúry... [PDF]
Príloha č. 4 - Nástroje rozvoja miestnej a regionálnej kultúry [PDF]
Príloha č. 5 - Základné právne predpisy upravujúce rozvoj kultúry... [PDF]

Koncepcia starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru
Koncepcia starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru - materiál [PDF]
Uznesenie Vlády SR [PDF]
Príloha č. 1 - Vymedzenie pojmov [PDF]
Príloha č. 2 - Prehľad strategických úloh a odporúčaní... [PDF]

Stratégia rozvoja miestnej a regionálnej kultúry
Stratégia rozvoja miestnej a regionálnej kultúry - materiál [PDF]
Uznesenie Vlády SR [PDF]
Príloha [PDF]

Stratégia rozvoja osvetovej činnosti
Stratégia rozvoja osvetovej činnosti - materiál [PDF]
Uznesenie Vlády SR [PDF]
Príloha č. 1 - Sieť KOZ v pôsobnosti samosprávnych krajov [PDF]
Príloha č. 2 - Ukazovatele činnosti a personálneho a finančného zabezpečenia KOZ [PDF]
Príloha č. 3 - Obsahový záber kultúrno-osvetovej činnosti v súčasnosti [PDF]
Príloha č. 4 - Analýza súčasného stavu kultúrno-osvetovej činnosti [PDF]

Koncepcia mediálnej výchovy v SR v kontexte celoživotného vzdelávania
Koncepcia mediálnej výchovy - materiál [PDF]

 

Odkazy na stránky Ministerstva kultúry SR:

 

Dokumenty rozvoja miestnej a regionálnej kultúry_