Preskočiť na obsah

60. výročie vzniku Národného osvetového centra

Úvod
    
Predkladáme vám materiál, v ktorom sa snažíme zmapovať relatívne stručne a proporčne činnosť a aktivity Národného osvetového centra a jeho predchodcov. Naším cieľom je pripomenúť si 60. výročie založenia prvých inštitucionálnych reprezentantov osvety na Slovensku a stručne hodnotiť jednotlivé vývinové obdobia.

Vybrali sme významné kapitoly rozvoja tejto oblasti, ktoré spracovali naši odborní pracovníci z dostupných podkladov. Materiál chápeme ako prvý stupeň prác, pretože sme objavili aj nedostatočne zdokumentované obdobia v sledovanom historickom vývoji, ktoré musíme v budúcnosti doplniť a spresniť. Aj z tohto dôvodu nebolo možné niektoré informácie, ktoré sme získali, v oveľa podrobnejšej podobe už teraz publikovať, pretože by sme vedome deformovali činnosť tohto pracoviska.

    Najnovšie obdobie posledných rokov je možné podrobne mapovať aj na webových stránkach Národného osvetového centra a Ministerstva kultúry SR, okrem iného sumárne vo výročných správach Národného osvetového centra.

    Hľadanie koreňov jednotlivých kultúrno-spoločenských a osvetových aktivít je potrebné nielen v tomto významnom roku, pri jubileu.Významné medzníky dosiahnuté v tomto segmente kultúry by sme mali pripomenúť odbornej, ale i širokej laickej verejnosti, najmä mladej generácii aj počas ďalších nejubilejných rokov.

Kultúrno-historický prehľad počiatkov osvetovej organizácie  
na Slovensku až do obdobia vzniku Národného osvetového centra v Bratislave

Vznik a pôsobenie Národného osvetového centra

Záujmová umelecká činnosť

Vzdelávanie

Sociálna prevencia

Sociologický výskum a výskum ekonomiky kultúry

Časopis Javisko a jeho predchodcovia

Časopis Národná osveta

Časopisy pre oblasť ZUČVeríme, že sa nám  podarilo pripomenúť  nielen 60. výročie inštitucionalizovanej osvetovej činnosti na Slovensku, ale aj priblížiť širšej verejnosti jednotlivé obdobia rozvoja osvety na Slovensku.

Zároveň vás chceme požiadať  o poskytnutie materiálov či vedomostí o ďalších významných aktivitách z osvetovej činnosti na Slovensku, ktoré neboli doteraz publikované, prípadne informovať o možných prameňoch doplnenia  našej dokumentácie. Ďakujeme.

Kolektív pracovníkov Národného osvetového centra.