Preskočiť na obsah

Národná osveta 4/2017

OBSAH

trendy
Aktívny divák sa stáva aj lepším občanom
 Predpokladom rozvoja kultúrneho a kreatívneho priemyslu je práca s publikom. Dnešný divák sa odkláňa od pasívneho príjmu a posúva sa k hľadaniu aktívnych zážitkov, narastá jeho záujem zapájať sa do diania, programov a aktivít kultúrnych organizácií.
    
metodické listy
Harmónia a inštrumentácia ľudovej piesne pre dychovú hudbu
Dychových hudieb na Slovensku v posledných rokoch ubúda. Okrem finančnej podpory im neraz chýba aj notový materiál a metodická pomoc pri úprave skladieb pre dychové hudby. Práve pre začínajúcich autorov a aranžérov dychovej hudby sú určené metodické listy prinášajúce rady a praktické návody, ako upravovať ľudové piesne pre dychovú hudbu.

Úprava piesní z kancionálu
Príklad, ako si môže dychová hudba upraviť cirkevnú pieseň z kancionálu.        

kultúrne dedičstvo
Motto roka 2018: kde sa minulosť spája s budúcnosťou
V európskom priestore vždy fungovala kultúrna výmena medzi národmi. Ukázať širokej verejnosti, ako sme sa navzájom ovplyvňovali, čo máme spoločné, a zároveň predstaviť regionálne a miestne rozmanitosti a tak zjednotiť Európu na úrovni kultúry, je cieľom Európskeho roka kultúrneho dedičstva.

Európania a kultúrne dedičstvo
Aký je vzťah Európanov ku kultúrnemu dedičstvu skúmal aj zvláštny Eurobarometer v septembri a októbri 2017. Okrem iného ukázal, že až 88 percent Európanov a 85 percent obyvateľov Slovenska si myslí, že európske kultúrne dedičstvo by sa malo učiť v školách, lebo nám hovorí o našej histórii a kultúre.

odporúčame
Aká má byť kultúrne politika
Publikácia Davea O’Briena Kulturní politika. Management, hodnota a modernita v kreativních průmyslech je vhodnou reflexiou súčasného spoločenského kontextu pre každého, kto sa v praxi zaoberá kultúrnym manažmentom a prichádza do kontaktu s plánovaním kultúry.


Národná osveta 3/2017

OBSAH

granty
Ako na granty: základom je dobrá idea
Aké organizácie a s akými projektmi majú šance získať podporu v programe Európa pre občanov? Predstavujeme štyri organizácie, ktoré v minulosti so svojimi grantmi uspeli.


Priority Fondu na podporu umenia na rok 2018
Prvú výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie a štipendiá na budúci rok vyhlásil Fond na podporu umenia už 21. septembra. Skoršie zverejnenie výzvy má prispieť k tomu, aby sa hodnotiaci proces žiadostí uzavrel vo väčšom časovom predstihu.

Kreatívna Európa a kultúrne dedičstvo
Výzvu na predkladanie projektov na nasledujúce obdobie už zverejnila aj Európska komisia v rámci svojho programu Kreatívna Európa.

Traditional Slovak Heritage Tour: Spiš, deň ôsmy
Začiatkom decembra sa v Miláne uskutoční konferencia, na ktorej zástupcovia Európskej komisie slávnostne otvoria Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018. Využije Slovensko pri tejto príležitosti šance na rozvoj turizmu spojeného s kultúrnym dedičstvom?

metodické listy
Hravé tancovanie
Škola hrou je najlepším prostriedkom, ako deti niečo naučiť. Ideálnym prostriedkom sú hudobno-pohybové hry spojené s rozprávaním príbehov a využitím detskej obrazotvornosti.

výročie
Dosah reformácie na dejiny slovenskej kultúry
Reformácia svojimi dôsledkami zmenila nielen cirkev, ale aj kultúrny, politický a sociálny život v Európe a čiastočne aj na iných svetadieloch.

Luther očami evanjelického teológa Karola Kuzmányho
Významný slovenský evanjelický teológ, spisovateľ a novinár Karol Kuzmány napísal v roku 1840 dielo Život Dra. Martina Luthera.

príklady z regiónov
Rodom a srdcom z Oravy
Praktická ukážka, ako Oravské kultúrne stredisko pracuje na zvyšovaní povedomia o kultúrnom dedičstve regiónu prostredníctvom vydávania zborníkov.

odporúčame
Pomôcka, ako čítať film
Spoločenskovedné vedomie nie je bežnou rukoväťou filmových nadšencov. Publikácia Společenské vědy a audiovize v edícii Heleny Bendovej a Matěja Strnada je nástrojom, ako ponúknuť prepojenie spoločenských vied s čítaním a interpretáciou audiovizuálnych diel a médií.

Národná osveta 2/2017

Národná osveta 2/2017OBSAH

rozhovor
Poslanie zostáva, názov a forma sa dajú zmeniť

Pred nástupom do funkcie generálneho riaditeľa Národného osvetového centra sa Jaroslav Mendel zaoberal tým, ako čo najlepšie uchovať minulosť pre budúcnosť. Ako aj v tomto kontexte vníma úlohu osvety?

kreatívny priemysel
Kreatívne posuny v pôsobení kultúrnych inštitúcií

V riadení kultúrnych organizácií sa už aj na Slovensku začínajú uplatňovať kreatívne koncepty. Jednou z organizácií, ktoré začali s uplatňovaním kreatívneho prístupu medzi prvými, je Ústredie
ľudovej umeleckej výroby.

profil
Štefan Nosáľ

Na folkloristu, choreografa, tanečníka prog. Štefana Nosáľa spomínajú jeho kolegovia – folkloristi a niekdajší spolupracovníci.

metodické listy
Ako písať film

Francúzsky režisér René Clair hovorí, že film sa robí podobne, ako sa stavia dom. Začíname tým, že si povieme, aký dom potrebujeme, kde bude stáť a niekoľkými čiarami aj nakreslíme, ako by mal vyzerať. Potom projektujeme. Treba sa vyvarovať príliš krásnych slov a dobre postavených viet. Scenárista nesmie napísať nič, čo divák neuvidí.

výročie
Šachová partia Miroslava Válka

Zostarli básne Miroslava Válka? Ako vnímame jeho poéziu a politickú kariéru dnes? Treba vždy spolu s umeleckou tvorbou hodnotiť aj charakter autora? Aj na tieto témy sa snažila odpovedať diskusia pri príležitosti 90. výročia narodenia tohto vynikajúceho slovenského básnika a zároveň rozporuplnej osobnosti.

analýza
Prečo slovenská dychovka stráca dych

V súčasnosti, keď sa aj v oblasti hudby a záujmovej umeleckej činnosti preferujú viac populárno-zábavné žánre pred vážnejšími koncertnými, sa činnosť veľkých dychových orchestrov na Slovensku utlmuje.

odporúčame
Edícia Čo je nové? – instantný pohľad na súčasnú vedu

Technologický vývoj sa prejavil aj v odboroch ako estetika a vzdelávanie. Hoci tieto informácie netrhajú rekordy čítanosti, mali by si zaslúžiť pozornosť všetkých uvedomelých.

Národná osveta 1/2017

 

Obsah
dotácie
Kultúra národnostných menšín bude o rok bohatšia
Ministerstvo kultúry postupne zjednocuje systém podpory kultúry a umenia. Tento rok vláda schválila aj vznik 
Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Ako bude fungovať?
Dotačný fond a celoštátne súťaže: hľadá sa dohoda
Zhodnotenie fungovania Fondu na podporu umenia z pohľadu členky odbornej komisie posudzujúcej projekty 
krajských a celoštátnych postupových súťaží záujmovej umeleckej činnosti.
dotácie / anketa
Gemerskí osvetári získali viac ako 31 000 eur
Skúsenosti osvetových stredísk a kultúrnych centier s podprogramom Úradu vlády SR Kultúra národnostných 
menšín.
metodické listy
Bez cvičenia niet tancovania
Metodické listy zamerané na začiatok práce s detským kolektívom sú určené vedúcim súborov nefolklórnych 
tancov.
analýza
Je to len zábava
Vývoj, stav a smerovanie amatérskej filmovej tvorby na Slovensku analyzuje doc. MgA. Marcela Plítková, 
ArtD., scenáristka, režisérka krátkometrážnej tvorby.
odporúčame
Dom, v ktorom sa tancuje
Knižných publikácií venovaných folklorizmu, hlavne jeho najväčšiemu odvetviu – folklórnej záujmovej 
činnosti, menovite pestrej palete tanečných súborov, je pramálo. Výnimkou je kniha rozhovorov s 
choreografom Vladimírom Urbanom.
výročie
Reformácia a osveta sa navzájom podporili
Protest, ktorý sa začal pred 500 rokmi, keď Martin Luther pribil na bránu zámockého chrámu vo Wittenbergu 
95 pripomienok kritizujúcich cirkev, vyústil nielen do vzniku novej cirkvi. Reformácia zároveň prispela k 
šíreniu osvety.
95 téz Martina Luthera proti odpustkom
Takmer všetci o nich vedia, ale málokto ich čítal. Čím vlastne Luther pobúril cirkev, ale na druhej strane získal 
sympatie veriacich?

Obálka Národnej osvety 1/2017OBSAH

dotácie

Kultúra národnostných menšín bude o rok bohatšia
Ministerstvo kultúry postupne zjednocuje systém podpory kultúry a umenia. Tento rok vláda schválila aj vznik Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Ako bude fungovať?

Dotačný fond a celoštátne súťaže: hľadá sa dohoda
Zhodnotenie fungovania Fondu na podporu umenia z pohľadu členky odbornej komisie posudzujúcej projekty krajských a celoštátnych postupových súťaží záujmovej umeleckej činnosti.

dotácie / anketa
Gemerskí osvetári získali viac ako 31 000 eur
Skúsenosti osvetových stredísk a kultúrnych centier s podprogramom Úradu vlády SR Kultúra národnostných 
menšín.

metodické listy
Bez cvičenia niet tancovania
Metodické listy zamerané na začiatok práce s detským kolektívom sú určené vedúcim súborov nefolklórnych 
tancov.analýzaJe to len zábavaVývoj, stav a smerovanie amatérskej filmovej tvorby na Slovensku analyzuje doc. MgA. Marcela Plítková, ArtD., scenáristka, režisérka krátkometrážnej tvorby.

odporúčame
Dom, v ktorom sa tancuje
Knižných publikácií venovaných folklorizmu, hlavne jeho najväčšiemu odvetviu – folklórnej záujmovej činnosti, menovite pestrej palete tanečných súborov, je pramálo. Výnimkou je kniha rozhovorov s choreografom Vladimírom Urbanom.

výročie
Reformácia a osveta sa navzájom podporili
Protest, ktorý sa začal pred 500 rokmi, keď Martin Luther pribil na bránu zámockého chrámu vo Wittenbergu 95 pripomienok kritizujúcich cirkev, vyústil nielen do vzniku novej cirkvi. Reformácia zároveň prispela k šíreniu osvety.

95 téz Martina Luthera proti odpustkom

Takmer všetci o nich vedia, ale málokto ich čítal. Čím vlastne Luther pobúril cirkev, ale na druhej strane získal sympatie veriacich?