Preskočiť na obsah

Národné tradície

Každé národné spoločenstvo má schopnosť uchovávať si vo vlastnej pamäti podnetné skutky, udalosti a osobnosti, ktoré pôsobia na jeho každodenný život inšpiratívne. Práve táto schopnosť uchovávať a rozvíjať národné tradície, vypovedá o európskej zrelosti národa. Myšlienka francúzskeho jazykovedca a filozofa Ernesta Renana o tom, že národ je každodenný plebiscit, lebo je to spoločnosť, ktorá vykoná veľké veci spoločne a túži vykonať ešte viac, keďže sa musí opakovane rozhodovať o osudových veciach, nás privádza k zamysleniu, ako sa my Slováci staráme, ako pestujeme svoje národné tradície.
Je to úloha, ktorá nestráca aktuálnosť ani v 21. storočí, lebo pestovaním národných tradícií sa sami uschopňujeme, keďže hľadáme vo vlastnej histórii v prepojení na históriu európsku, ale aj v súčasnosti, príklady takých osobností a udalostí, ktoré by boli pre slovenský národ produktívne, a ktoré by vyvolávali ochotu také pozitívne skutky nasledovať. Pri rozvíjaní národných tradícií má osobitné miesto národná kultúra, ktorú tvoria tri vrstvy: 1. je to reč, materinský jazyk, slovenčina ako náš spoločný svet významov; 2. je to naša slovenská vlasť, náš domov ako náš spoločný priestor, v ktorom už 15. storočí spoločne žijeme; 3. je to história Slovenska, teda naše spoločne prežité osudy a spoločné historické vedomie o sebe samých. Ak sa naučíme pestovať úctu a vzťah slovenskej mládeže k týmto trom nosným pilierom národného sebavedomia, na ktorých stojí slovenská kultúra, potom pretrváme. Lebo kultúra má zázračnú schopnosť mravnej obnovy aj mravného obcovania v spoločenstve. Národné tradície majú schopnosť uchovávať a rozvíjať pamäť národa, lebo nič sa nastálo neudrží vo vedomí, v láske a úcte ľudí. Je taký zákon, že národu neslobodno žiť zo dňa na deň. Preto sa podľa Alexandra Matušku „potrebujeme dostať z heslovitého chápania svojej minulosti, z obyčaje, že sa svojou minulosťou oháňame, že ju však nepoznáme.“  Pestovanie národných tradícií je výsostne každodenná povinnosť nás Slovákov voči sebe samým aj v duchu Clementisovho výroku: „Tradícia je putom pre životaschopných.“

Plánované ciele

  • poukázať na to aké miesto má fenomén národnej kultúry, umenia, národných tradícií, osvety, vzdelávania a výchovy v hodnotovom systéme súčasného človeka;
  • vytvoriť platformy pre rozvoj a odbornú starostlivosť o národnú a vlasteneckú výchovu, vzdelávania, osvetu a pre odborný dialóg ich nositeľov;
  • približovať významné udalostí našej histórie, života a diela významných osobností a hlavne sprítomňovať myšlienkový presah uvedených udalostí a diel osobností do našej národnej a kultúrnej  prítomnosti;
  • napomôcť zvyšovať na miestnej i národnej úrovni informovanosť a znalosti predovšetkým mladej generácie o význame národnej kultúry, národného hmotného i nehmotného kultúrneho dedičstva;
  • zabezpečiť zvyšovanie uznania a úcty k myšlienkam národnej kultúry, dedičstvu a k živému umeniu medzi občanmi SR;
  • iniciovať prehlbovanie spolupráce kultúrnych inštitúcií s cirkevnými, občianskymi a záujmovými subjektmi – s III. sektorom;
  • iniciovať tvorbu umeleckých diel s národným a patriotickým posolstvom, vytvoriť platformy pre ich prezentáciu, tiež pre prezentáciu interpretačných opusov predmetnej  proveniencie;
  • vytvoriť platformy pre odborné usmerňovanie predmetnej tvorby, výchovy a vzdelávania poprednými odborníkmi a tiež tvorivý dialóg autorov venujúcich sa jednotlivým druhom a žánrom takto zameraného  umenia a edukácie;
  • prispieť k plneniu dôležitej úlohy pri tvorbe, ochrane, zachovávaní, no najmä pri znovuvytváraní nehmotného kultúrneho dedičstva, a tým  posilňovať kultúrnu rozmanitosť a ľudskú tvorivosť.


Hlavným poslaním Národného osvetového centra na úseku národných tradícii je rozvíjanie aktivít zacielených na národnú obrodu a emancipáciu, formovanie historického vedomia, národného a kresťanského povedomia a posilňovania národnej hrdosti Slovákov – základov ich patriotizmu, národnej identity, uvedomelého vzťahu k štátnosti a európanstvu, ako aj podporovať rozvoj národnej kultúry, literatúry, umenia.
Dôležitým poslaním centra v oblasti ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva je odborná starostlivosť o rozvoj národných tradícií realizáciou originálnych projektov, vedecko-aplikačných a odborno-edukačných aktiv v patriotickej proveniencie zameraných na približovanie reálií o osobnostiach a jedinečnom diele intelektuálov i panovníckych osobností z úsvitu našich národných a kultúrnych dejín – Rastislava, Svätopluka, Koceľa, Mojmíra II., ktorým sme sa už v IX. storočí ocitli na kultúrnej mape Európy a sveta. Samozrejme, že pôjde aj o osobnosti a udalosti z našej histórie, keď sme tvorili organickú súčasť kultúry Rakúsko-Uhorska, prvej ČSR až po najnovšie dejiny nášho národa, národností žijúcich v našej republike a Slovákov žijúcich v zahraničí, zvlášť obdobia od vzniku samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993.