Preskočiť na obsah

Jubilejné XXV. svätogorazdovské dni

Sv. GorazdTento rok sa uskutočnia jubilejné už XXV. svätogorazdovské dni na Slovensku. Uskutočnením slávnostného Dňa sv. Gorazda v Kútoch v roku 1990 ako prvého podujatia Svätogorazdovských dní na Slovensku sa zaznamenal zrod novodobej tradície. Jej cieľom je približovať osobnosť, život a dielo Gorazda, prvého po mene známeho vzdelanca, polyhistora a svätca slovenského pôvodu. NOC bude poslanie jubilejných XXV. svätogorazdovských dní napĺňať okrem iného realizáciou celého radu originálnych projektov, ku ktorým patria aj Gorazdov literárny Prešov, Gorazdovo výtvarné Námestovo a Gorazdove organové dni, ktorých propozície prinášame.

propozície súťaží a prehliadok (mih)

Kresťanské tradície

Kresťanské tradície tvoria významnú, originálnu súčasť nehmotného kultúrneho dedičstva slovenského národa, národnostných menšín, etnických skupín a jednotlivcov, ktorí žijú na území Slovenska. Podľa Deklarácie Národnej rady Slovenskej republiky č. 91/2001  Z. z. o ochrane kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky jednotlivé druhy a časti kultúrneho dedičstva sú rovnocenné a tvoria nedeliteľnú súčasť kultúrneho dedičstva Európy a celého ľudstva. Deklarácia sa opiera o odporúčania UNESCO, najmä tie ukotvené v Parížskej Konvencii o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva z roku 1972, o Ústavu Slovenskej republiky, jej preambulu, ktorá sa odvoláva na pramene živej veľkomoravskej štátnej tradície a cyrilo-metodskej duchovno-kultúrnej idey, tiež jej čl. 44, ktorý postuluje práva a povinnosti každého občana chrániť a zveľaďovať kultúrne dedičstvo svojej obce, mesta, regiónu a štátu. Význam kultúrneho dedičstva trvale rastie, vhodnou ochranou sa ďalej rozvíja a zveľaďuje a stáva sa tak autentickým posolstvom pre nasledujúce generácie.
Odborná starostlivosť o kresťanské tradície v Národnom osvetovom centre sa v súčasnej podobe realizuje od 1. marca 2005, kedy bol v jeho štruktúre konštituovaný odborný úsek pre predmetnú činnosť na základe iniciatív 49. pléna Konferencie biskupov Slovenska (27. – 28. 10. 2004) a Ekumenickej rady cirkví v SR a v súlade s rozhodnutím ministra kultúry Slovenskej republiky. Vytvorením úseku kresťanských tradícií v centre sa položili základy odbornej starostlivosti o danú oblasť nehmotného kultúrneho dedičstva v duchu našej ústavy, uvedenej deklarácie, konvencie a aktuálne i Medzinárodného dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva (Generálna konferencia UNESCO, Paríž 17. októbra 2003).
Medzi nosné úlohy centra v oblasti ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva patrí odborná starostlivosť o rozvoj historickej všeslovanskej cyrilo-metodskej tradície a novodobej tradície Slovákov – svätogorazdovskej, realizovaných celým radom originálnych projektov na národnej i medzinárodnej úrovni, vedecko-aplikačných a odborno-edukačných aktivít kresťansko-patriotickej proveniencie.
Význam kresťanských tradícii, najmä svätogorazdovskej, organizovanej NOC zvýrazňuje skutočnosť, že prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič prevzal záštitu – po štvrtýkrát za sebou – nad XXIII. svätogorazdovskými dňami na Slovensku a Dekádou svätého Gorazda na Slovensku 2005 – 2015. Na novoročnom stretnutí s predstaviteľmi cirkví a náboženských spoločností (12. január 2012) v slávnostnom príhovore o. i. povedal, že: „V dnešných časoch viac ako inokedy by sme mali spoločne kriesiť a obnovovať zdroje vlastnej kultúry, jej previazanosť s našimi dejinami a vierou, lebo to je ten najpevnejší bod, na ktorý sa upína národ, formuje sa cesta dejinami, ktorá nám dopomohla dnes k vlastnej štátnosti. Veľmi by som si želal, aby sme po tejto ceste kráčali spoločne.“
Hlavným poslaním starostlivosti o tieto i ostatné kresťanské tradície, je v prvom pláne približovať reálie o osobnostiach a jedinečnom inkulturačnom diele nášho prvého po mene známeho vzdelanca – polyhistora a svätca Gorazda, tiež Konštantína – Cyrila, Metoda, ďalších intelektuálov i panovníckych osobností z úsvitu našich národných a kultúrnych dejín – Rastislava, Svätopluka, Koceľa, Mojmíra II., ktorým sme sa už v IX. storočí ocitli na kultúrnej mape Európy a sveta.

Plánované ciele

  • poukázať na to aké miesto má fenomén kresťanskej kultúry, umenia, kresťanských tradícií, osvety, vzdelávania a výchovy v hodnotovom systéme súčasného človeka;
  • vytvoriť platformy pre rozvoj a odbornú starostlivosť o kresťanskú výchovu, vzdelávania, osvetu a pre odborný dialóg ich nositeľov;  
  • približovať významné udalostí našej histórie, života a diela významných osobností a hlavne sprítomňovať myšlienkový presah uvedených udalostí a diel osobností do našej kultúrnej a kresťanskej prítomnosti;
  • napomôcť zvyšovať na miestnej i národnej úrovni informovanosť a znalosti predovšetkým mladej generácie o význame kresťanskej kultúry, kresťanského hmotného i nehmotného kultúrneho dedičstva;
  • zabezpečiť zvyšovanie uznania a úcty k myšlienkam kresťanskej kultúry, dedičstvu a k živému kresťanskému umeniu medzi občanmi SR;
  • iniciovať prehlbovanie spolupráce kultúrnych inštitúcií s cirkevnými, občianskymi a záujmovými subjektmi – s III. sektorom, podporiť spoluprácu jednotlivých cirkví
  • a náboženských spoločností, teda šírenie konfesionálnej tolerancie a ekumenizmu;
  • iniciovať tvorbu umeleckých diel kresťanskej proveniencie, vytvoriť platformy pre ich prezentáciu, tiež pre prezentáciu interpretačných opusov kresťanskej proveniencie;
  • vytvoriť platformy pre odborné usmerňovanie predmetnej tvorby, výchovy a vzdelávania poprednými odborníkmi a tiež tvorivý dialóg autorov venujúcich sa jednotlivým druhom a žánrom kresťanského umenia a kresťanskej edukácie;
  • prispieť k plneniu dôležitej úlohy pri tvorbe, ochrane, zachovávaní, no najmä pri znovuvytváraní kresťanského nehmotného kultúrneho dedičstva, a tým  posilňovať kultúrnu rozmanitosť a ľudskú tvorivosť.


Toto kultúrne, pedagogické, právnické, diplomatické a štátnické dielo, ktorým naši predkovia obohatili európsku a všeľudskú civilizáciu, európske i svetové kultúrne dedičstvo originálnym kultúrno-civilizačným vkladom výrazne prispelo k zavŕšeniu kristianizácie našich predkov, k vytvoreniu ich identity a štátnosti. Predmetné dedičstvo otcov je zároveň jedinečným národným fenoménom kresťanského nehmotného kultúrneho dedičstva. Prispieva k poznávaniu našich národných, kultúrnych a kresťanských prvopočiatkov, ale aj celej histórie, a tým k pestovaniu národného historizmu a kresťanského povedomia Slovákov.