Preskočiť na obsah

 

 jan   feb   mar 
 apr   máj   jún 
 júl   aug   sep 
 okt   nov   dec 
PREHĽAD UDALOSTÍ

 


VÝROČIA BEZ PRESNÉHO DÁTUMU
868 pápež Hadrián II. bulou Gloria in excelsis Deo povolil používať staroslovienčinu ako štvrtý oficiálny liturgický jazyk (popri latinčine, gréčtine a hebrejčine). - 1150. výročie
1668 Gottfried Gründer založil v Bratislave prvú verejnú súkromnú tlačiareň, tlačila pre potreby protestantov. Tlačiareň fungovala do 1673. - 350. výročie
1928 vznikla Škola umeleckých remesiel (dnes Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru) ako prvá verejná výtvarná umelecká škola na Slovensku. Prvým riaditeľom školy bol Josef Vydra. - 90. výročie
1928 vznikol Orchester Radiojournalu (dnes Symfonický orchester Slovenského rozhlasu). - 90. výročie
1928 v Bratislave vznikol Dramatický krúžok Štefánik ako prvý samostatný slovenský divadelný spolok, zo začiatku hrával v YMCE, od 1930 pravidelne účinkoval s A. Bagarom vo vysielaní bratislavského Radiojournalu. - 90. výročie
1928 z Hudobnej školy pre Slovensko vznikla Hudobná a dramatická akadémia, vyššia odborná umelecká škola v Bratislave, dnes nesie názov Konzervatórium v Bratislave. - 90. výročie
1928 z iniciatívy Š. Krčméryho vznikol divadelný časopis Naše divadlo. - 90. výročie
1948 vznikla Lúčnica. Umelecký súbor vznikol z Národopisnej skupiny Živeny (vedenej Oľgou Chodákovou) a z vysokoškolskej skupiny Odzemkári (vedenej Jurajom Kubánkom). V 1948 sa Chodákovej skupina predstavila na Slovanskej poľnohospodárskej výstave v Prahe (toto vystúpenie sa považuje za oficiálny začiatok účinkovania súboru) a v tom istom roku ju pozvali účinkovať do SND do pásma Rok na dedine. V 1949 sa k nej pričlenili Odzemkári. Od marca 1950 súbor nesie názov Lúčnica. Dirigentom speváckeho zboru a umeleckým riaditeľom sa stal Dr. Štefan Klimo, umeleckým vedúcim tanca a choreografom Ing. Štefan Nosáľ a umeleckým vedúcim a dirigentom orchestra Miroslav Šmíd. Vedúcou umeleckou osobnosťou Lúčnice bol prof. Š. Nosáľ. Lúčnica je poloprofesionálny súbor - má profesionálne vedenie, členovia umeleckých zložiek sú neprofesionálni, najmä z radov študentov. Zložkami súboru sú: tanečný súbor, orchester Zlaté husle, spevácky zbor. Svoje umelecké majstrovstvo Lúčnica prezentovala vo vyše šesťdesiatich štátoch všetkých piatich kontinentov. V 2017 vystúpila v sále Valného zhromaždenia. - 70. výročie
1958 vznikol folklórny súbor Partizán v Slovenskej Ľupči. - 60. výročie
1958 Ivan Rumanovský založil pri Ústrednej požičovni filmov v Bratislave filmový archív. - 60. výročie
1958 v Bratislave vznikla Koncertná a divadelná kancelária, ktorá sprostredkúvala a organizovala koncertné, divadelné, estrádno-zábavné programy a umelcov. - 60. výročie
1968 vznikol časopis pre divadelnú ochotnícku činnosť a umelecký prednes Javisko, ktorý nadviazal na zaniknuté časopisy Umelecké slovo (1963 - 68), Ľudová tvorivosť (1951 - 1962), Naše divadlo (1928 - 1951) a Slovenský ochotník (1925 - 1927). Časopis, ktorý dnes vydáva Národné osvetové centrum, sa od začiatku zameriava na teoretické i praktické otázky ochotníckeho divadla a umeleckého prednesu, prináša odborné state z dejín a teórie divadla, tematicky sa sústreďuje na špecifické žánre, druhy a oblasti, na aktuálne otázky a pod. Systematicky mapuje a informuje o dianí v oblasti ochotníckeho divadla a umeleckého prednesu na Slovensku (činnosť súborov, jednotlivcov), prináša kvalifikované hodnotenia celoštátnych, čiastočne aj krajských festivalov, súťaží a prehliadok. Zaraďovaním pôvodných hier a dramatizácií do repertoárovej prílohy prispieva k obohacovaniu a rozširovaniu repertoáru ochotníckych súborov. - 50. výročie
1968 vznikla Štátna filharmónia v Košiciach, druhý profesionálny symfonický orchester na Slovensku. - 50. výročie
1968 vznikli Divadlo Lasicu a Satinského a Činoherný súbor Divadelného štúdia, pôsobili v priestoroch Divadla na korze. Počas normalizácie boli oba súbory zrušené. - 50. výročie
1968 vznikol detský folklórny súbor Vienok v Bratislave. - 50. výročie
1968 vznikol folklórny súbor Vranovčan vo Vranove nad Topľou. - 50. výročie
Výročia s presnými dátumami
1. 1. 1958 Československá televízia vysielala prvé Televízne noviny. - 60. výročie
1. 1. 1993 vznikla samostatná Slovenská republika. - 25. výročie
1. 1. 2008 nadobudol účinnosť zákon č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon) - 10. výročie
16. 1. 1948 v adaptovaných priestoroch rozhlasového štúdia na Jakubovom nám. v Bratislave začali fungovať provizórne filmové ateliéry (tzv. vreckové ateliéry) - 70. výročie
31. 1. 1948 prestali vychádzať Národnie noviny, najdlhšie vychádzajúce slovenské politické noviny, prvé číslo vyšlo 13. 3. 1870. Boli pokračovateľom Pešťbudínskych vedomostí, pôvodne boli tlačovým orgánom Slovenskej národnej strany, významné miesto v nich mala literatúra, na ich stránkach debutovali a formovali sa predstavitelia nášho literárneho realizmu, uverejňovali aj poéziu, preklady z iných literatúr, literárne kritiky a recenzie, literárnu publicistiku, literárnohistorické práce a pod., prvým zodpovedným redaktorom a vydavateľom bol M. Š. Ferienčík. Počas vojnového slovenského štátu prešli do opozície voči ľudáckej politike, preto boli často cenzurované a konfiškované, po vypuknutí SNP sa zapojili do boja proti fašizmu. - 70. výročie
25. 3. 1948 v Báčskom Petrovci (Vojvodina, Srbsko) založili Ústredné slovenské ochotnícke divadlo, prvým režisérom bol Michal Filip. V súčasnosti sa volá Divadlo VHV Petrovec. - 70. výročie
1. 4. 1928 v SND v Bratislave mala premiéru opera V. Figuša-Bystrého Detvan, prvý pokus o slovenskú národnú operu, dirigoval Oskar Nedbal - 90. výročie
13. 4. 1948 čs. vláda prijala nariadenie č. 72/1948 Zb. o zriadení a organizácii štátneho podniku Československý štátny film (od 1957 Československý film) - 70. výročie
25. 4. 1718 salzburský rodák Ján Pavol Royer prvú bratislavskú tlačiareň svetského charakteru, v 1720 získal kráľovské privilégium, ktoré mu umožnilo tlačiť vopred cenzurované knihy, tlačiareň mala veľké množstvo objednávok, od 1721 tlačila aj prvé známe noviny v Uhorsku Nova Posoniensia. - 300. výročie
28. 4. 1948 čs. ústavodarné Národné zhromaždenie prijalo zákon 137/1948 Zb. o poštátnení Československého rozhlasu, Český rozhlas a Slovenský rozhlas ako spoločnosti s r. o. na základe zákona zanikli - 70. výročie
29. 4. 1958 zákonom SNR č. 4/1958 Sb. n. o ľudovej umeleckej výrobe a umeleckých remeslách boli zriadené Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) so sídlom v Bratislave ako odborná organizácia ľudovej umeleckej výroby a Ústredie umeleckých remesiel so sídlom v Bratislave ako odborná organizácia umelecko-remeselnej činnosti - 60. výročie
apríl 1893 zásluhou Andreja Kmeťa vznikla Muzeálna slovenská spoločnosť v Martine, ktorej hlavným cieľom bolo vytvorenie národného múzea. Vďaka tomu je Slovenské národné múzeum najdlhšie kontinuálne pôsobiacou národnou vedeckou a kultúrnou inštitúciou. Zbierkový fond získavalo predovšetkým darmi a bol uložený v priestoroch múzea. O rozvoj múzea sa významne pričinil tajomník Muzeálnej slovenskej spoločnosti a neskôr správca múzea Ján Geryk. - 125. výročie
apríl 1958 skupina básnikov (Ľubomír Feldek, Ján Stacho, Jozef Mihalkovič, Ján Ondruš) pripravila aprílové číslo časopisu Mladá tvorba 4/1958, v ktorom sa po prvý raz mala predstaviť s uceleným umeleckým programom (trnavská skupina, aj konkretisti), zasiahla však komunistická cenzúra a namiesto pôlvodnej podoby vyšlo len torzo. - 60. výročie
2. 5. 1943 začalo sa s pravidelné rozhlasové vysielanie z Martina, v apríli 1944 bolo zakázané. - 75. výročie
21. 6. 1943 na ustanovujúcom valnom zhromaždení vzniklo Družstvo Slovenské divadlo v Prešove (dnes Divadlo Jonáša Záborského). - 75. výročie
26. 6. 1968 čs. Národné zhromaždenie prijalo zákon č. 84/1968 Sb., ktorým sa zrušila cenzúra tlače a ďalších masovokomunikačných prostriedkov - 50. výročie
1. 7. 1948 v Bratislave bola založená Hudobná a artistická ústredňa, ktorá mala výhradné právo na povoľovanie, evidenciu, koordináciu, sprostredkúvanie a usporadúvanie umeleckých koncertných, divadelných a artistických podujatí, sprostredkúvala umelcov a poskytovala finančné podpory umelcom. V 1957 bola zrušená. - 70. výročie
1. 7. 1968 vznikla Slovenská požičovňa filmov. - 50. výročie
4. 7. 1928 v Trenčianskych Tepliciach bol založený Zväz slovenských speváckych zborov, predsedom sa stal Mikuláš Schneider-Trnavský, prvým podpredsedom Miloš Ruppeldt a druhým podpredsedom Viliam Figuš-Bystrý, čestným predsedom Ján Levoslav Bella. Za členov sa prihlásilo 28 speváckych spolkov s 1 600 členmi. - 90. výročie
11. 7. - 16. 7. 1843 na schôdzke na Hurbanovej fare v Hlbokom sa Ľ. Štúr, J. M. Hurban a M. M. Hodža dohodli na uzákonení novej spisovnej slovenčiny. 17. 7. 1843 navštívili bernolákovského básnika Jána Hollého na Dobrej Vode, ktorý podporil a odsúhlasil ich rozhodnutie, základom nového spisovného jazyka sa stalo stredoslovenské nárečie. - 175. výročie
29. 7. 1948 zákonom SNR č. 24/1948 Sb. n. vznikla Slovenská národná galéria v Bratislave. Iniciátorom jej založenia bol vtedajší povereník pre školstvo, vedu a umenie Ladislav Novomeský. - 70. výročie
júl 1938 vyšiel nadrealistický zborník Áno a nie, v ktorom prvý raz vystúpili príslušníci surrealistickej avantgardy formou manifestu vyjadrujúceho program skupiny. Redaktormi zborníka boli Mikuláš Bakoš a Klement Šimončič, básňami doň prispeli R. Fabry, V. Reisel, M. M. Dedinský, J. Lenko, prekladmi z francúzskej poézie V. Reisel a K. Šimončič, obsahoval aj teoretické príspevky, vyšiel s ilustráciami R. Fabryho, J. Štýrskeho a Toyen - 80. výročie
1. 8. 1958 zlúčením Slovenského domu ľudovej umeleckej tvorivosti s Osvetovým ústredím v Bratislave vznikol predchodca Národného osetového centra - Osvetový ústav ako odborné pracovisko pre poradenstvo, vzdelávaciu a dokumentačnú činnosť v kultúrno-osvetovej práci a záujmovej umeleckej činnosti. - 60. výročie
4. 8. 1958 v bratislavskom hoteli Tatra začalo fungovať kabaretné divadlo Tatra kabaret, neskôr známe ako Tatra revue, počas svojej činnosti uviedlo 40, Tatra revue bola zrušená počas normalizácie v 1970. - 60. výročie
30. 8. 1968 vyšlo posledné číslo časopisu Kultúrny život, prvé číslo vyšlo 24. 1. 1946. Časopis zameraný na literárnu, kultúrnu a spoločensko-politickú publicistiku sa v polovici 60. rokov minulého storočia stal diskusnou tribúnou podporujúcou obrodný proces a patril k najčítanejším periodikám. - 50. výročie
1. 9. 1948 vznikla Spevohra Slovenského divadla v Prešove. - 70. výročie
4. 9. 1968 uznesením Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 167 bol zriadený Slovenský úrad pre tlač a informácie, niekoľko dní predtým čs. vláda zriadila Úrad pre tlač a informácie. Tieto orgány priamo alebo prostredníctvom splnomocnencov vykonávali cenzúru. - 50. výročie
23. 9. 1928 bola slávnostne odhalená Štefánikova mohyla na Bradle, dielo architekta Dušana S. Jurkoviča, v 1968 bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. - 90. výročie
15. 10. 1948 premiérou hry Za frontom začalo svoju činnosť Dedinské divadlo, profesionálne činoherné zájazdové divadlo pre slovenský vidiek so sídlom v Bratislave, iniciátormi jeho založenia boli A. Bagar a D. Želenský (1950 - 51 bol aj riaditeľom), divadlo bolo vybavené vlastnými dopravnými prostriedkami a prenosným javiskom, v 1949 vznikli 3 súbory: 1. súbor pre západné Slovensko so sídlom v Bratislave, 2. súbor pre stredné Slovensko so sídlom vo Zvolene, 3. súbor pre východné Slovensko so sídlom v Michalovciach, v 1950 vznikol 4. súbor pre obyvateľov maďarskej národnosti a v 1951 5. súbor pre deti a mládež, Dedinské divadlo prevažne hralo klasické i novšie hry slovenských dramatikov, zaniklo v októbri 1959 - 70. výročie
28. 10. 1918 vznikla Československá republika, prvý slobodný štát Slovákov a Čechov. - 100 výročie
18. 12. 1948 SNR prijala zákon č. 13/1949 Sb. n. o Slovenskej filharmónii, ktorým sa zriadila Slovenská filharmónia ako štátny orchester so sídlom v Bratislave. - 70. výročie
29. 12. 1958 začala sa tradícia tzv. bratislavských pondelkov. Čs. televízia Bratislava pre celoštátne vysielanie pripravila uvedenie Brechtovej hry Život Galileiho, predstavenie prevzaté zo SND. - 60. výročie
31. 12. 1843 bratislavský konvent evanjelickej cirkvi suspendoval Ľudovíta Štúra z funkcie námestníka profesora na Katedre reči a literatúry českoslovanskej na ev. lýceu v Bratislave - 175. výročie