Preskočiť na obsah

 2 0 1 8
<<  apríl  >>
po ut st št pi so ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
APRÍL 2018

1. 4. 1918 * Ján Kadár, Budapešť († 1. 6. 1979 Los Angeles), filmový režisér a scenárista. Počas 2. svetovej vojny bol rasovo prenasledovaný, pracoval v táboroch nútených prác v Maďarsku. V 1945 začal pracovať ako asistent produkcie a režisér v Slovenskej filmovej spoločnosti (nakrútil dokument Na troskách vyrastá život o obnove vojnou zničeného Slovenska a 2 strihové dokumenty Sú osobne zodpovední - Za zločiny proti ľudskosti! a Za zradu na národnom povstaní). Debutoval celovečerným filmom Katka. Ako režisér a scenárista na Barrandove v Prahe nakrútil s režisérom Elmarom Klosom 8 filmov: Únos, Hudba z Marsu, Tam na konečné, Tři přání, Smrt si říká Engelchen, Obžalovaný, Obchod na korze (ako prvý čs. film získal Oscara) a Touha zvaná Anada. Po auguste 1968 odišiel do USA. V emigrácii nakrúti 2 hrané filmy (Anjel Levine a Čo mi otec naklamal) a TV filmy. Ako profesor réžie prednášal na Americkom filmovom inštitúte v Los Angeles. V 1969 ho denník The New York Times zaradil medzi 50 najdôležitejších režisérov sveta. - 100. výročie narodenia

1. 4. 1948 * Ing. arch. Ivan Gojdič, Humenné, pamiatkar, vysokoškolský pedagóg. Dlhé roky pracoval v Slovenskom ústave pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody a ďalších organizáciách podieľajúcich sa na ochrane kultúrnych pamiatok. Pedagogicky pôsobil na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity a na VŠVU v Bratislave, bol vedúcim Katedry dejín a teórie umenia na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity. V odbornej činnosti sa zameral na urbanizmus historických sídiel a výskum a obnovu sakrálnych pamiatok. Realizoval desiatky pamiatkových výskumov. - 70. výročie narodenia

2. 4. 1978 † Perla Karvašová, Bratislava (* 11. 9. 1926 Košice), rozhlasová redaktorka, publicistka. Autorka početných rozhlasových reportáží, komentárov a rozhovorov, v 60. rokoch sa v rozhlase podieľala na modernizácii programovej štruktúry, bola spoluiniciátorkou (prvej blokovej kontaktnej naživo vysielanej relácie Dobré ráno, ktorá sa vysiela od januára 1966. - 40. výročie úmrtia

2. 4. 1993 † PhDr. Jozef Ambruš, CSc., Bratislava (*22. 9. 1914 Horný Badín), literárny historik, editor a prekladateľ. Študoval slavistiku a klasickú filológiu na FF Univerzity Komenského v Bratislave (1934 - 38). Pracoval v Ústave slovenskej literatúry SAV, resp. Literárnovednom ústave SAV. Editor diel a literárnych textov národného obrodenia, autor literárnohistorických prác, štúdií a príspevkov, biografických profilov a lexikografických hesiel slovenských spisovateľov. - 25. výročie úmrtia

4. 4. 1998 † PhDr. Rudolf Brtáň, CSc., Bratislava (* 9. 10. 1907 Hybe), literárny historik, editor. Verše písal už ako študent, prekladal, písal literárne kritiky. Od polovice 30. rokov sa venoval predovšetkým literárnej histórii, intenzívne sa zaoberal literatúrou národného obrodenia, najmä štúrovskou poéziou, tiež staršou slovenskou literatúrou, slovanskou problematikou. - 20. výročie úmrtia

6. 4. 1938 * prof. PhDr. Ladislav Šimon, CSc., Banská Bystrica, básnik, literárny vedec, prekladateľ, germanista, univerzitný profesor. Štyridsať rokov pôsobil na FF Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove ; spolu s A. Valcerovou založil na FF PU odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo. Autor básnických zbierok, rozhlasových hier a poviedok, tiež textov populárnych piesní a textov piesní pre detský spevácky zbor Prešovčatá. Ako literárny vedec a prekladateľ sa venoval predovšetkým literatúre 20. stor. Je trojnásobným nositeľom Ceny Jána Hollého. - 80. výročie narodenia

6. 4. 1948 * Lajos Grendel, Levice, prozaik a publicista, predstaviteľ maďarskej literatúry na Slovensku. Bol spoluzakladateľom vydavateľstva Kalligram a aj jeho šéfredaktorom. Pôsobil ako pedagóg na Katedre maďarského jazyka a literatúry FF UK v Bratislave a na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Je autorom prozaických diel a literárnohistorických kníh. Píše po maďarsky. Bol aj predsedom Slovenského centra PEN a Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska, predsedom Slovenského helsinského výboru. Je laureátom mnohých ocenení (Cena Imre Madácha, Cena Sándora Máraia, Kossuthova cena, Cenu Jána Johanidesa, štátne vyznamenanie Pribinov kríž I. triedy). – 70. výročie narodenia

7. 4. 1928 * PhDr. Július Strinka, CSc., Mokrá Lúka († 10. 2. 1997 Bratislava), filozof. Počas normalizácie bol vylúčený z vedeckého života so zákazom publikačnej činnosti. Za angažovanosť v disente bol policajne stíhaný. Po Novembri 1989 sa vrátil do Filozofického ústavu SAV a bol jeho riaditeľom. Bol predsedom Slovenského helsinského výboru. Spočiatku sa venoval výskumu dejín slovenskej filozofie, v 90. rokoch sa venoval výskumu základných možností a predpokladov otvorenej demokratickej spoločnosti. - 90. výročie narodenia

8. 4. 1938 * Ivan Kadlečík, Modra († 15. 7. 2014 Pukanec), prozaik, esejista, literárny kritik. Predstaviteľ literárneho disentu v období normalizácie. Pracoval ako redaktor Pravdy v Košiciach, kde rozbiehal a spoluredigoval literárny štvrťročník Krok 66 a dvojmesačník Krok 67, potom bol šéfredaktorom dvojtýždenníka Matičné čítanie v Martine. V r. 1971 bol pre politické postoje prepustený zo zamestnania a vylúčený zo Zväzu slovenských spisovateľov. Počas normalizácie mal zákaz publikovať, publikoval len v samizdate. V 1977 sa presťahoval do Pukanca, kde bol vedúcim predajne Slovenskej knihy a organistom v ev. kostole. Po 1989 bol vedeckým pracovníkom Ústavu slovenskej literatúry SAV v Bratislave. Autor miniatúr, epištol, prelúdií, lístokov, rapsódií, fragmentov. Bol nositeľom Ceny Dominika Tatarku, Ceny Jána Langoša a Radu Ľudovíta Štúra II. triedy. - 80. výročie narodenia

8. 4. 1948 * Sidónia Haljaková-Gajdošová, Trenčianska Teplá, operná speváčka, sopranistka. Pôsobila ako sólistka Opery SND v Bratislave, kde pôsobila ako sólistka. Vynikala v klasicistickom a mozartovskom repertoári . V rokoch 1977 - 79 bola stálym hosťom Nemeckej štátnej opery v Berlíne. Venovala sa aj koncertnému spevu. - 70. výročie narodenia

10. 4. 1938 * Juraj Mojžiš, filmový a výtvarný teoretik, kritik, esejista, televízny a filmový architekt a scénograf, vysokoškolský pedagóg. Venuje sa výtvarnej kritike, filmovej interpretácii a dejinám i súčasnosti kinematografie. V 60. rokoch bol členom česko-slovenskej surrealistickej skupiny, pre Uhrov film Panna zázračnica navrhol kostýmy; s A. Marenčinom publikoval surrealistický slovník. Prednášal na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave. Publikoval množstvo monografií a esejí. Je nositeľom Prémie Jozefa Miloslava Hurbana Národného biografického ústavu SNK a Ceny Dominika Tatarku . - 80. výročie narodenia

13. 4. 1928 * Tibor Ág, Bratislava († 29. 8. 2013 Veľký Meder), folklorista, etnograf, zberateľ ľudových piesní, dirigent, pedagóg. Bol vedúcou postavou maďarského zborového hnutia na Slovensku. Bol riaditeľom súboru Ifjú Szívek, založil a dirigoval Spevokol Z. Kodálya v Galante. Venoval sa zbieraniu ľudových piesní, zaznamenal cca 20 000 ľudových piesní južného Slovenska, mnohé z nich publikoval v zbierkach. Bol členom Maďarskej akadémie vied v Budapešti. Bol nositeľom Radu Ľudovíta Štúra III. triedy za celoživotný prínos do folkloristiky. - 90. výročie narodenia

13. 4. 1943 * Ikov Kopáčik, Trenčín, dirigent dychových hudieb, skladateľ, aranžér dychovej hudby, hudobný pedagóg. Bol pedagógom a dirigentom detského dychového orchestra na ZUŠ v Partizánskom a súčasne dirigentom veľkého dychového orchestra pri ZDA Partizánske, v 1991 zriadil v Hradišti pri Partizánskom Súkromnú ZUŠ Akord (špecializovaná na vyučovanie hry na dychových hudobných nástrojoch všetkých typov), pôsobil ako jej riaditeľ a dirigent dychového orchestra školy. Jeho skladby hrajú viaceré dychové hudby. Je dvojnásobným držiteľom Ceny Karola Pádivého. - 75. výročie narodenia

15. 4. 1918 * Ján Melek, Dolný Kubín († 27. 4. 1993 Banská Bystrica), osvetový pracovník. Pracoval v Krajskom dome osvety, resp. v Krajskom osvetovom stredisku v Banskej Bystrici (riaditeľ), potom bol vedúcim odboru záujmovej umeleckej činnosti v Osvetovom ústave v Bratislave. - 100. výročie narodenia, 25. výročie úmrtia

15. 4. 1928 * PhDr. Viera Gašparíková, DrSc., Martin-Priekopa, folkloristka. Študovala slovenčinu, francúzštinu a národopis na FF Slovenskej univerzity v Bratislave. Pracovala v Národopisnom ústave SAV v Bratislave, bola výkonnou redaktorkou Slovenského národopisu. Venovala sa problematike zbojníckych tradícií v prozaickom folklóre a komparatívnemu výskumu ľudovej prózy v slavistickom i európskom kontexte, ľudovej próze a ľudovým rozprávkam, ľudovému humoru. Publikovala početné štúdie a články o prozaickom folklóre. Za svoju prácu získala viacero ocenení, v 2008 jej nemecká Nadácia Waltera Kahna udelila Európsku cenu za rozprávky (Europäische Märchenpreis) za jej zásluhy o zbieranie, uchovávanie a výskum európskeho rozprávkového dedičstva. - 90. výročie narodenia

15. 4. 1928 * Pavol Zelenay, Zohor, hudobný skladateľ, aranžér, hudobný redaktor, publicista, editor, hudobný dramaturg a manažér. Dlhé roky pracoval v rozhlase, bol spoluautorom cyklu relácií o histórii slovenskej populárnej hudby. Je autorom inštrumentálnych a vokálnych skladieb populárnej hudby, zaslúžil sa o vznik festivalu Bratislavská lýra. Dramaturgicky pripravil projekt Antológia slovenskej populárnej hudby; je spoluautorom publikácií o dejinách slovenskej populárnej hudby, vydal zborník 100 slovenských evergreenov. Je nositeľom viacerých ocenení (Veľká cena SOZA, Rad Ľudovíta Štúra III. triedy). - 90. výročie narodenia

16. 4. 1938 * Rudolf Sloboda, Devínska Nová Ves († 6. 10. 1995 Devínska Nová Ves), prozaik, dramatik, dramaturg, scenárista. Pracoval ako baník a robotník, bol redaktorom, dramaturgom Slovenskej filmovej tvorby v Bratislave, pracoval v Ústave umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie. Pre jeho dielo je príznačná vysoká miera autobiografickosti s prvkami irónie. Je autorom románov, poviedok, próz, esejí, básnickej zbierky, divadelných hier a scenárov. - 80. výročie narodenia

17. 4. 1718 * Adam František Kollár, Terchová († 10. 7. 1783 Viedeň), knihovník, historik, pedagóg, "slovenský Sokrates". Stúpenec ideí osvietenského absolutizmu. Bol riaditeľom Dvorskej knižnice vo Viedni. Ovládal mnoho jazykoc. Ako odborný poradca dvora pre záležitosti Uhorska vypracúval odborné expertízy týkajúce sa uhorskej ústavy, navrhoval zrušiť nevoľníctvo, zaviesť urbár a zlepšiť postavenie roľníkov, zdaniť šľachtu, zaviesť náboženskú toleranciu, dať nešľachticom právo vlastniť pôdu a zastávať verejné úrady. Ako člen Dvorskej školskej komisie vypracoval návrh na reformu gymnázií, popri vyučovacom jazyku latinčine sa mala venovať väčšia pozornosť národným jazykom. Svojimi pedagogickými názormi ovplyvnil uhorskú osvietenskú školskú reformu. Venoval sa aj otázkam vzťahu absolutistického štátu k cirkvi, zastával rozhodujúcu moc štátu voči cirkvi, navrhoval zdanenie šľachtických a cirkevných majetkov. Jeho práca z roku 1764 O pôvode a nepretržitom používaní zákonodarnej moci uhorských kráľov v cirkevných záležitostiach, narazila na veľký odpor a na príkaz uhorského snemu ju v Bratislave verejne spálili. V 1780 ho Mária Terézia povýšila do šľachtického stavu. - 300. výročie narodenia

17. 4. 1943 * Soňa Ulická, herečka. Bola členkou Krajového divadla v Nitre, potom členkou Rozhlasového hereckého súboru Čs. rozhlasu v Bratislave. Hrala v niekoľkých filmoch a seriáloch. Venuje sa dabingu. - 75. výročie narodenia

17. 4. 1988 † prof. PhDr. Daniel Rapant, DrSc., Bratislava (* 17. 4. 1897 Holíč), historik, archivár, univerzitný profesor, akademik SAV. Prvý slovenský historik, ktorý pozdvihol slovenskú historiografiu z vlastivedného bádania na vedeckú úroveň v medzinárodných reláciách. Z Krajinského archívu v Bratislave, ktorého bol prednostom, vybudoval vedecký ústav, bol profesorom slovenských dejín na FF UK v Bratislave. Od 1950 mal zákaz prednášať na UK, pracoval v Univerzitnej knižnici v Bratislave. Autor historicko-filozofických a metodologických diel a štúdií, monografií a štúdií. Písal aj úvahy, kritiky, polemiky a recenzie. Bol spoluzakladateľom Slovenskej historickej spoločnosti a aj jej predsedom. - 30. výročie úmrtia

18. 4. 1993 † Ján Vladimír Ormis, Bratislava (* 3. 6. 1903 Bingula, Srbsko), literárny historik a bibliograf, pôvodne právnik. Sústreďoval sa na slovenskú literatúru 19. stor. - 25. výročie úmrtia

20. 4. 1978 † Jarko Elen, vl. menom Jaroslav Kaiser, Bratislava (* 5. 4. 1895 Komárov, Česko), spisovateľ, libretista a textár, prekladateľ, priekopník hudobného divadla na Slovensku. Verše, prózy a scénky publikoval v časopisoch, písal aj grotesky, kabarety a skeče. Autor a prekladateľ libriet k operám, operetám a hudobným komédiám a textov tanečných piesní. - 40. výročie úmrtia

21. 4. 1928 * PhDr. Katalin Vadkerty, CSc., Nové Zámky, historička maďarskej národnosti. V Historickom ústave SAV sa venovala výskumu hospodárskych dejín Slovenska v 19. a 20. stor., od začiatku 90. rokov sa špecializuje na povojnové dejiny maďarskej menšiny. Je laureátkou Ceny Dominika Tatarku za rok, dostala Cenu predsedu Národnej rady SR za mimoriadny prínos v oblasti historiografie. - 90. výročie narodenia

23. 4. 1948 * Sergej Kopčák, Ďačov, operný spevák (bas). Vďaka úspechom na medzinárodných speváckych súťažiach absolvoval stáže v milánskej La Scale a vo viedenskej Štátnej opere. Začínal v Opere Divadla Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici, bol sólistom Opery Štátneho divadla v Košiciach a Opery SND v Bratislave. Vystupuje aj koncertne, premiérovo uviedol diela viacerých slovenských skladateľov, niektoré z nich mu boli dedikované. Istý čas pôsobil ako mimoriadny profesor na VŠMU. Je laureátom viacerých svetových speváckych súťaží. Účinkoval na najvýznamnejších svetových operných scénach. Realizoval viacero hudobných nahrávok, predovšetkým v zahraničí. Získal Cenu Literárneho fondu, Cenu predsedu Národnej rady SR, Cenu ministra kultúry. - 70. výročie narodenia

23. 4. 1993 † Karol Pém, Košice (* 29. 9. 1942 Košice), básnik, prozaik, autor rozprávok pre deti. Pracoval v rôznych zamestnaniach. Debutoval knihou autorských rozprávok Malá víla (1991). - 25. výročie úmrtia

24. 4. 1938 * Igor Kovačovič, Kokava nad Rimavicou, tanečník, choreograf, kultúrno-osvetový pracovník, popredný predstaviteľ folklórneho hnutia na Slovensku. Vyštudoval tanečnú pedagogiku na VŠMU a národopis na FF Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobil ako tanečník v Čs. súbore piesní a tancov v Prahe , bol členom baletu Divadla Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici, dlhé roky pracoval v Krajskom osvetovom stredisku v Banskej Bystrici, bol vedúcim tanečného odd. Národného osvetového centra a podpredsedom Matice slovenskej. Pôsobil vo folklórnych súboroch Kokavan, Lučenec, Urpín a Marína, je umeleckým vedúcim a choreografom súboru Partizán v Slovenskej Ľupči. Je autorom scénických programov a člen programových rád folklórnych festivalov na Myjave, Detve, Heľpe, Východnej, Strážnici, Terchovej a i. Scenáristicky, choreograficky a režijne spolupracoval s televíziou a rozhlasom. Autorsky sa podieľal na publikáciách a štúdiách z oblasti tradičnej kultúry. Je držiteľom Ceny ministra kultúry SR, Pocty generálneho riaditeľa NOC, dostal Rad Ľudovíta Štúra III. triedy. Je čestným členom Zväzu Slovákov Maďarsku. - 80. výročie narodenia

25. 4. 1943 * Samuel Boldocký, Báčsky Petrovec, Srbsko († 25. 4. 2015 Báčsky Petrovec), pedagóg, literárny kritik, jazykovedec, publicista, prekladateľ. Jazykovedné a literárnokritické texty publikoval v časopisoch, napísal učebnice slovenského jazyka pre ZŠ. Prekladal, bol redaktorom i predsedom redakčnej rady časopisu Nový život. - 75. výročie narodenia

27. 4. 1938 * prof. Dušan Hanák, Bratislava, filmový režisér a scenárista, vysokoškolský profesor. Jedna z najvýraznejších postáv slovenskej kinematografie, významný reprezentant slovenskej novej vlny. Viaceré jeho filmy boli zakázané krátko po svojom vzniku, no po uvoľnení získali množstvo ocenení na festivaloch v zahraničí aj domácich ocenení. Dvadsaťpäť rokov pôsobil ako režisér a scenárista v Slovenskej filmovej tvorbe. Nakrútil 20 krátkych filmov. Dokumentárne postupy a využívanie nehercov preniesol aj do svojej hranej tvorby. Jeho film Obrazy starého sveta získal nomináciu na Oscara a množstvo ocenení na prestížnych svetových festivaloch. Množstvo cien získal aj za filmy Ružové sny, Tichá radosť a Papierové hlavy. Ppedagogicky pôsobil na VŠMU v Bratislave. Je nositeľom Krištáľového glóbusu za mimoriadny umelecký prínos svetovej kinematografii (MFF v Karlove Vary), dostal Pribinov kríž I. triedy. - 80. výročie narodenia

27. 4. 2008 † Štefan Babjak st., Banská Bystrica (* 7. 10. 1931 Humenné), operný spevák, barytonista. Bol spoluzakladateľom a od 1959 sólistom Spevohry Divadla Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici, kde pôsobil 45 rokov. Hosťoval aj v SND v Bratislave. Počas svojej kariéry stvárnil vyše 120 postáv. Režíroval dve operety. V koncertnom repertoári mal hlavne diela slovenských a českých skladateľov. - 10. výročie úmrtia

27. 4. 2008 † prof. František Štraus, CSc., Bratislava (* 7. 7. 1933 Kružlovská Huta), básnik, literárny vedec, verzológ, bibliograf, literárny kritik, univerzitný profesor. Bol predsedom Slovenskej literárnovednej spoločnosti SAV. Je autorom 2 básnických zbierok, monografií, príručiek a štúdií z oblasti verzológie. Publikoval v literárnych aj odborných časopisoch. - 10. výročie úmrtia

29. 4. 1928 † Ernest Polóny (aj Polóni), Kláštor pod Znievom (* 26. 4. 1844 Kláštor pod Znievom), pedagóg, filológ. Na protest proti zatvoreniu znievskeho gymnázia (1874), kde bol vymenovaný za riadneho profesora, odišiel do Ruska, kde napísal učebnicu gréčtiny a latinskú gramatiku, v 1886 sa stal dvorným radcom a v 1891 štátnym radcom. V 1914 sa vrátil. V rokoch 1921 - 28 riaditeľom gymnázia Kláštore pod Znievom, o ktorého obnovenie sa zaslúžil. - 90. výročie úmrtia

30. 4. 1928 * PhDr. Vladimír Matula, DrSc., Dolný Ďúrad, dnes Veľký Ďur († 13. 2. 2011 Bratislava), historik, slavista. Pracoval v Historickom ústave SAV v Bratislave, bol riaditeľom Slovenského národného múzea v Martine. Špecializoval sa na slovenské národné obrodenie. - 90. výročie nerodenia

30. 4. 1938 * Juraj Jakubisko, Kojšov, filmový režisér, scenárista, vysokoškolský pedagóg. Spolu s E. Havettom a D. Hanákom patrí k ústredným postavám slovenskej novej vlny. Počas štúdií réžie na FAMU v Prahe pracoval ako režisér Laterny Magiky. Už za svoj prvý celovečerný hraný film Kristove roky získal ocenenia na významných festivaloch. Potom sa z politických dôvodov takmer do konca 70. rokov mohol venovať len krátkometrážnej a dokumentárnej tvorbe, nakrúcal aj hudobno-zábavné filmy pre televíziu. Za film Tisícročná včela získal cenu Zlatý fénix na MFF v Benátkach, veľmi obľúbená je filmová rozprávka Perinbaba. Získal viacero ocenení za celoživotnú tvorbu: čestné uznanie a plaketa RAI II na MMF v Benátkach, Cena Maverick na Taos Talking Picture Festival v Santa Fé, uznanie za vynikajúci výkon vo filmovom umení na FF v Denveri, 1999; cena Zlatá kamera na MFF Art Film, Českého leva, národnej filmovej ceny Slnko v sieti, Pribinov kríž II. triedy. Je členom Európskej filmovej akadémie a docentom na FAMU v Prahe.- 80. výročie narodenia