Preskočiť na obsah

PREHĽAD UDALOSTÍ

 

 jan   feb   mar 
 apr   máj   jún 
 júl   aug   sep 
 okt   nov   dec 


PREHĽAD UDALOSTÍ

 


1. 1. 1957 Z Dedinského divadla v Bratislave sa vyčlenil druhý súbor, ktorý začal pôsobiť pod názvom Štátna zájazdová scéna, súbor Spišská Nová Ves (od 1959 Krajové divadlo Spišská Nová Ves, dnes Spišské divadlo). 16. 2. 1957 začal svoju činnosť premiérou Stodolovej hry Čaj u pána senátora: - 60. výročie
19. 2. 1942 Vznikol Štátny ústav pre výskum ľudovej piesne, jeho predsedom sa stal Mikuláš Schneider-Trnavský. - 75. výročie
27. 2. 1957 V Čs. televízii Bratislava mala premiéru prvá operná televízna inscenácia (Mozartova opera Únos zo serailu). - 60. výročie
28. 2. 1997 Začal sa kľúčový štrajk divadelníkov (14 slovenských divadiel) proti transformácii kultúry v réžii ministra kultúry Ivana Hudeca, ktorou zrušil právnu subjektivitu rezortných organizácií a centralizoval zdroje. - 20. výročie
február 1947 Vyšlo posledné číslo časopisu Elán, mesačníka pre literatúru a umenie. Vychádzal od roku 1930 v Prahe (vznikol z iniciatívy Jána Smreka), vydával ho nakladateľ Leopold Mazáč a redigoval Ján Smrek, od roku 1939 vychádzal v Bratislave. Smrek v ňom publikoval prvotiny nastupujúcej slovenskej kultúrnej elity, literárnokritické články, preklady poézie, uverejňoval reprodukcie výtvarných diel, články o výstavách, o filme i divadle, karikatúry. - 70. výročie
1. 3. 1957 Vzniklo Štátne bábkové divadlo v Bratislave, 17. 4. 1957 sa konala prvá premiéra (J. Čapek: O psíčkovi a mačičke). Od 1. 9. 2002 divadlo nesie názov Bratislavské bábkové divadlo. - 60. výročie
2. 3. 1977 V Bratislave sa konal 3. zjazd slovenských spisovateľov, na ktorom spisovateľke Hane Ponickej neumožnili vystúpiť s kritickým diskusným príspevkom Otázky tvorby a etiky súčasného spisovateľa (žiadajúcim slobodu svedomia, tvorby a publikovania a kritizujúcim zákazy publikačnej činnosti a ideologické zásahy do umeleckej tvorby). 14. 5. 1977 príspevok uverejnil parížsky časopis Le Monde. - 40. výročie
10. 4. 1987 Premiérou Donizettiho opery Maniere teatrali v réžii Jozefa Bednárika začala svoju činnosť Komorná opera Slovenskej filharmónie v Bratislave. - 30. výročie
17. 4. 1927 Začalo sa pravidelné rozhlasové vysielanie z Košíc. - 90. výročie
24. 7. 1947 V Bratislave sa konala slávnostná premiéra Fričovho filmu Varúj...! (podľa Stodolovej drámy Bačova žena), prvého slovenského povojnového hraného filmu, s Paľom Bielikom v hlavnej úlohe (bol aj autorom námetu a scenáristom). - 70. výročie
6. 5. 1977 V bratislavskom kine Slovan sa konala premiéra prvého slovenského celovečerného animovaného filmu Zbojník Jurko Viktora Kubala. Film získal ocenenia doma aj v zahraničí. - 40. výročie
15. 5. 1957 Vysielala sa prvá televízna inscenácia z Televízneho štúdia Bratislava (V. Novotný: Do videnia, Lucienne!, réžia Ján Roháč). - 60. výročie
máj 1992 V Košiciach vzniklo profesionálne rómske Divadlo Romathan, prvá premiéra sa uskutočnila 20. 12. 1992 (Than perdal o Roma - Miesto pre Rómov, inscenácia hudobno-dramatickej fresky z histórie Rómov až po súčasnosť od Daniely Hivešovej-Šilanovej). - 25. výročie
jún 1987 Uskutočnila sa prvá výstava novovzniknutého Domu umenia pre deti Bibiana v Bratislave. V súčasnosti nesie názov BIBIANA - Medzinárodný dom umenia pre deti. - 30. výročie
2. 7. 1942 Podľa zákona 135/1942 sa konštituovala Slovenská akadémia vied a umení, najvyššia profesionálna vedecká inštitúcia na Slovensku. O jej vznik sa zaslúžil hlavne jazykovedec a slavista prof. Ľudovít Novák. Mala 7-členné predsedníctvo, svoju činnosť začala v apríli 1943, do jari 1945 vzniklo 5 malých vedeckých ústavov - jazykovedný, literárnovedný, historický, zemepisný a hudobnovedný (mali dovedna 10 pracovníkov), vznikla ústredná vedecká knižnica, vykonávala sa významná edičná činnosť (vydávala vedecké časopisy). Po 2. svetovej vojne bolo fungovanie SAVU potvrdené nariadením SNR, zanikol hudobnovedný ústav, no pribudli ďalšie (psychologický ústav, ústav pre sociálny výskum, ústav pre právne a hospodárske vedy, biologický ústav). V júni 1953 sa transformovala na Slovenskú akadémiu vied (SAV, na základe zákona SNR z 18. 6. 1953). - 75. výročie
9. 7. 1967 V bratislavskom rozhlase sa začala vysielať relácia Klenotnica ľudovej hudby. - 50. výročie
20. 7. 1467 Začala svoju činnosť Univerzita Istropolitana v Bratislave (názov Academia Istropolitana je zo 16. stor.), prvá univerzita na území Slovenska a jedna z prvých v Európe. Vyučovať sa na nej začalo v októbri 1467, mala 4 fakulty (artistickú, teologickú, právnickú a lekársku), prednášali na nej vynikajúci profesori a učenci. Po smrti Mateja Korvína (1490) definitívne zanikla. Budova je dnes sídlom Divadelnej fakulty VŠMU a je národnou kultúrnou pamiatkou. - 550. výročie
20. 8. 1957 Začalo pracovať Krajové štúdio Čs. rozhlasu v Banskej Bystrici. - 60. výročie
1. 9. 1867 Začalo sa vyučovanie na slovenskom patronátnom ev. gymnáziu v Turčianskom Sv. Martine, správcom patronátu sa stal Viliam Pauliny-Tóth. Martinské gymnázium bolo významným vzdelávacím centrom, vychovalo 670 absolventov z celého Slovenska, ktorí sa neskôr podieľali na formovaní národného a kultúrneho života. 31. 1. 1875 ho vláda zrušila a zhabala jeho majetok (bolo násilne zatvorené ako posledné z troch slovenských patronátnych gymnázií). - 150. výročie
2. 9. 1937 Premiérou rozprávkovej poetickej drámy Júliusa Zeyera Radúz a Mahuliena obnovilo svoju činnosť Východoslovenské národné divadlo v Košiciach, jeho činnosť sa skončila po Viedenskej arbitráži (1938), keď Košice pripojili k Maďarsku. - 80. výročie
5. 9. 1967 V bratislavskom Dome umenia sa začal prvý ročník Bienále ilustrácií Bratislava (BIB). Zakladateľmi BIB boli Dušan Roll, akademickí maliari Miroslav Cipár (autor loga podujatia), Albín Brunovský a ďalší nadšenci. Medzinárodná súťažná výstava originálov ilustrácií detskej a mládežníckej literatúry sa uskutočňuje každý nepárny rok na jeseň (september - október) pod záštitou UNESCO a Medzinárodnej únie pre detskú knihu (IBBY). Usporiadateľom BIB je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a hlavným organizátorom BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti (partner podujatia od 1987). - 50. výročie
19. 9. 1947 V Bratislave sa konalo zakladajúce valné zhromaždenie nakladateľskej a vydavateľskej spoločnosti Tatran, prvým riaditeľom sa stal Ľudo Zúbek. - 70. výročie
26. 9. 1937 Na Hviezdoslavovom nám. v Bratislave slávnostne odhalili pomník P. O. Hviezdoslava, dielo sochárov Vojtecha Ihriského a Jozefa Pospíšila a architekta Júliusa Lehockého. Na slávnostnom odhalení sa zúčastnilo viac ako 15 000 ľudí a bol prítomný aj čs. premiér Milan Hodža. Pomník bol postavený z iniciatívy amerických Slovákov. Pôvodný návrh bol monumentálnejší, konečná podoba pomníka mu nezodpovedá. V 50. rokoch pomník presunuli ďalej od SND smerom do stredu námestia. - 80. výročie
september 1927 V Martine vyšlo prvé číslo detského časopisu Slniečko, ktorý vydávala Matica slovenská (najstarší slovenský umelecký mesačník pre deti). - 90. výročie
september 1927 Vyšlo prvé číslo revue Bratislava, časopisu Učené společnosti Šafaříkovy. Revue obsahovala literárnohistorické práce, príspevky zo spoločenských a prírodných vied. - 90. výročie
18. 10. 1667 V Prešove otvorili ev. kolégium, desaťtriedne gymnázium zriadené podľa vzoru nemeckých ev. škôl. Vyučovali na ňom viacerí významní profesori z celého Uhorska i zo zahraničia. - 350. výročie
25. 10. 1947 Konal sa prvý premiérový baletný večer baletného súboru Štátneho divadla v Košiciach, na programe boli balety Sylfidy, Morská panna a Polovecké tance. - 70. výročie
október 1957 V Bratislave z iniciatívy Ernesta Špitza vznikla Galéria mladých, svoju činnosť začala výstavou diel Cypriána Majerníka, po ktorej sa zmenil názov na Galériu Cypriána Majerníka. Galéria predstavovala priestor pre mladých začínajúcich autorov. - 60. výročie
6. 11. 1942 Vo Vládnej budove na Gondovej ul. v Bratislave sa uskutočnil prvý z pravidelných verejných koncertov Orchestra Slovenského rozhlasu. Pod taktovkou dirigenta Františka Babušeka odznela 2. symfónia J. Brahmsa a ďalšie diela. - 75. výročie
10. 12. 1957 V Čs. televízii Bratislava mala premiéru prvá baletná televízna inscenácia (Andrašovanov balet Orfeus a Euridika). - 60. výročie
10. 12. 1957 Vznikol folklórny súbor Zemplín v Michalovciach, jeho umeleckým vedúcim a choreografom je Milan Hvižďák. - 60. výročie
   
BEZ PRESNÉHO DÁTUMU
1692 Pavol Esterházi dal v budove trnavského seminára Marianum vybudovať divadelnú sieň, bolo to prvé murované divadlo v Uhorsku, malo veľké javisko, sto miest na sedenie s dvanástimi lóžami a balkónom aj miestom pre orchester .- 325. výročie
1792 V Trnave vzniklo Slovenské učené tovarišstvo, prvá celoslovenská organizácia stúpencov bernolákovskej spisovnej slovenčiny, Vedúcou osobnosťou bol Anton Bernolák, archivárom a pokladníkom Juraj Fándly. Hlavným cieľom tovarišstva bolo vydávať knihy v bernolákovčine. Začiatkom 19. stor. zaniklo. - 225. výročie
1937 V Spolku sv. Vojtecha prvýkrát vyšiel Jednotný katolícky spevník, kancionál rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku, ktorý zostavil hudobný skladateľ Mikuláš Schneider-Trnavský. Obsahuje vyše 500 piesní a používa sa dodnes. - 80. výročie
1957 Vznikol folklórny súbor Čarnica v Košiciach, jeho dlhoročným umeleckým vedúcim je Marián Baloga. - 60. výročie
1957 Vznikol folklórny súbor Urpín v Banskej Bystrici, jeho zakladateľom, dlhoročným umeleckým vedúcim a choreografom bol Ján Husárik. - 60. výročie
1967 V Bratislave vzniklo Divadelné štúdio, združujúce Divadlo poézie (po jeho zániku Poetické divadlo), Pantomímu Milana Sládka a Eduarda Žlábka, Divadlo Lasicu a Satinského, Činoherný súbor Divadelného štúdia, beatovú skupinu Prúdy. Súbory účinkovali v priestoroch Divadla na korze. V roku 1971 bolo Divadelné štúdio zrušené .- 50. výročie
1967 Vznikol folklórny súbor Šarišan v Prešove, jeho umeleckým vedúcim je Ladislav Kišeľák. - 50. výročie
1977 V Bratislave vznikol medzinárodný festival divadelných vysokých škôl Istropolitana Projekt. Tvorivé stretnutie najmladšej generácie divadelných tvorcov z domácich a zahraničných škôl sa koná každé dva roky. - 40. výročie
1987 Začal vychádzať samizdatový časopis Fragment, ktorý iniciovali Oleg Pastier a Jiří Olič. V roku 1988 sa zlúčil so samizdatovým časopisom K a vychádzal pod názvom Fragment K, v marci 1990 začal vychádzať oficiálne, od roku 1992 vychádzal znova pod názvom Fragment. V súčasnosti je to revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku. - 30. výročie