Preskočiť na obsah

 2 0 1 7
<<  január  >>
po ut st št pi so ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
JANUÁR 2017

1. 1. 1937 * PhDr. Ján Brezina, DrSc., Východná († 4. 8. 1997 Bratislava), básnik, literárny historik a teoretik, prekladateľ. Študoval slovenčinu a francúzštinu na univerzite v Bratislave. Potom pôsobil ako úradník, vedecký pracovník Literárnovedného ústavu SAVU v Bratislave, od r 1946 viedol v Matici slovenskej literárnohistorický odbor a bol aj šéfredaktorom jej vydavateľstva, potom bol 30 rokov vedeckým pracovníkom Ústavu slovenskej literatúry SAV v Bratislave (1970 – 73 riaditeľ). Od nadrealistických začiatkov neskôr prešiel k realistickej poetike (z diela: Nikdy sa nestretnem, Volanie miesto spánku, Anjel pokoja, Slnečný deň pre všetkých, Okrídlený deň, Vidím a vstávam, V zornom poli čierny strom, Nočné bdenie, Baladická suita, Miesto vo vesmíre). Prekladal z francúzskej literatúry. – 80. výročie narodenia, 20. výročie úmrtia

1. 1. 1937 * Pavel Rozkoš, Nadlak (Rumunsko), jazykovedec, dialektológ, etnograf, prekladateľ, prozaik, vysokoškolský pedagóg. Po štúdiách na univerzite v Kluži pedagogicky pôsobil na FF univerzity v Temešvári, kde bol zároveň vedeckým pracovníkom filiálky Rumunskej akadémie vied. Znalec nárečí slovenských enkláv na Dolnej zemi (v Rumunsku). Venoval sa folkloristickému a jazykovednému bádaniu a prozaickej tvorbe (novely Na svadbe, Z vojny, Nenávratné roky, Milutka Mulatka; Novodobé bájky, rozprávky a poviedky – paródie; Náhody). Prekladal rumunskú literatúru do slovenčiny a poéziu a prózy slovenských autorov do rumunčiny. Zaslúžil sa o vznik slovenskej a českej redakcie v temešvárskom rozhlase a spolupracoval na jej vysielaní. V roku 2000 sa natrvalo presťahoval na Slovensko, žije v Bratislave. – 80. výročie narodenia

1. 1. 1947 * prof. Jela Špitková, Nové Mesto nad Váhom, huslistka, vysokoškolská profesorka. Popredná reprezentantka nášho husľového interpretačného umenia. Hru na husliach študovala na Konzervatóriu v Bratislave, na Hochschule für Musik und darstellende Kunst vo Viedni, HAMU v Prahe a postgraduálne na Konzervatóriu P. I. Čajkovského v Moskve (u I. Oistracha a D. Oistracha). Pôsobila ako sólistka Slovenskej filharmónie v Bratislave, ako komorná hráčka. Ako sólistka vystupovala s poprednými domácimi i zahraničnými orchestrami (vo vyše 60 štátoch na 5 kontinentoch). Realizovala rozhlasové (pre rozhlas nahrala 30 husľových koncertov) a televízne nahrávky doma i v zahraničí, nahrávky na gramoplatne a CD nosiče. Laureátka viacerých husľových súťaží (v Moskve, Londýne, Prahe, Paríži, Helsinkách). Od 1980 bola koncertnou majsterkou v Mozarteum Orchestri v Salzburgu. Pedagogicky pôsobila na VŠMU v Bratislave, na vysokej škole v salzburskom Mozarteu, ako profesorka na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni a na Fakulte muzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. – 70. výročie narodenia

3. 1. 1942 * PhDr. Dušan Kováč, DrSc., Humenné, slovenský historik a spisovateľ. Absolvoval štúdium histórie a ruštiny na FF Univerzity Komenského. Pôsobil ako stredoškolský profesor v Partizánskom a Bratislave, od roku 1968 pracuje v Slovenskej akadémie vied. Špecializuje sa na moderné slovenské a európske dejiny 19. a 20. storočia, vznik a vývin moderného slovenského národa. Je gestorom a autor učebníc dejepisu pre 5 – 9. ročník ZŠ. Debutoval knihou próz Prevteľovania (1971), v 1973 vyšla jeho jediná básnická zbierka Zväčšeniny, v 1991 próza Medzi vlkom a hmlou; venoval sa hlavne tvorbe pre deti a mládež. Člen vedeckých domácich (napr. Učená spoločnosť SAV, Slovenská akademická spoločnosť) i zahraničných spoločností (Collegium Carolinum – Mníchov, Royal Historical Society, Londýn, Maďarská akadémia vied, Rakúska akadémia vied), je predsedom Slovenskej historickej spoločnosti. Je nositeľom Pribinovho kríža II. triedy a Herderovej ceny (2004). – 75. výročie narodenia

5. 1. 1987 † PhDr. Emil Petách, CSc., Košice (* 4. 2. 1915 Cabov), historik, múzejník, numizmatik. Absolvoval štúdium latinčiny a histórie na filozofickej fakulte v Bratislave. Pôsobil ako gymnaziálny profesor v Prešove a Košiciach, pracovník a neskôr riaditeľ Východoslovenského múzea v Košiciach, kde založil numizmatické odd. a vytvoril stále expozície Dejiny peňazí na východnom Slovensku a Košický zlatý poklad. Autor monografie Dejiny mincovania v Košiciach. Spoluzakladateľ Slovenskej numizmatickej spoločnosti a dlhoročný predseda jej košickej pobočky, predseda východoslovenskej odbočky Slovenskej historickej spoločnosti. – 30. výročie úmrtia

6. 1. 1942 * prof. PhDr. Brigita Šimonová, CSc., Banská Bystrica, literárna vedkyňa a kritička, univerzitná profesorka. Vyštudovala slovenčinu a ruštinu na FF Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove. Pôsobila ako stredoškolská profesorka, neskôr ako vysokoškolská pedagogička na Katedre slovenského jazyka a literatúry na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, v súčasnosti emeritná profesorka na katedre elementárnej a predškolskej pedagogiky. Od 1979 na PdF UMB viedla študentské divadlo KNAP. V literárnokritickej a teoretickej činnosti sa venovala literatúre pre deti a mládež, ale zaoberá sa tiež problematikou vyučovania literatúry a metodikou, problematikou tvorivej dramatiky je spoluautorkou vysokoškolských učebných textov. – 75. výročie narodenia

6. 1. 1947 * Fedor Frešo, Bratislava, hudobník, basgitarista a kontrabasista. Vyštudoval hru na kontrabase na Konzervatóriu v Bratislave. Pracoval ako hudobný režisér v Čs. rozhlase a vo vydavateľstve OPUS. Ako rockový basgitarista začínal s D. Ursinym v kapele Soulmen, potom hral v skupinách Prúdy, Collegium musicum, Blue Effect, Fermáta, Kosa z nosa, venuje sa aj džezu (T&R Band, Traditional Club Bratislava. Podieľal sa na vzniku niekoľkých desiatok rockových a džezových albumov. O svojej hudobnej kariére napísal knihu Sideman (2011) a spoločne s T. Berkom knihu Rocková Bratislava (2013). – 70. výročie narodenia

6. 1. 1992 † Elena Čepčeková, Bratislava (*26. 1. 1922 Dolná Ždaňa), spisovateľka pre deti a mládež, redaktorka. Pôvodne učiteľka, potom pracovala v propagačnom oddelení Čs. štátneho filmu v Bratislave, bola vedúcou redaktorkou detských časopisov Ohník a Zornička, potom riaditeľkou Domu osvety v Novom Meste nad Váhom, začas redaktorkou časopisu Slniečko, od r. 1969 sa venovala iba literárnej tvorbe. Patrí medzi najproduktívnejších autorov pre deti a mládež, písala poéziu i prózu (napr. rozprávky: Meduška, Tutulaj a Vrtichvost, Kiki a Miki, Slniečko na motúze; dievčenské romány a novely: Dievča z majera, Marcela, neplač!, Monika..), bábkové a rozhlasové hry, televízne večerníčky a seriály. – 25. výročie úmrtia

7. 1. 1947 * Mgr. Andrej Turčan, Bratislava, režisér. Absolvoval štúdium réžie na VŠMU v Bratislave. Bol režisérom Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, potom bol v slobodnom povolaní, pôsobil ako scenárista, rozhlasový, televízny a dabingový režisér. Vyučoval na Akadémii umení v Banskej Bystrici, Konzervatóriu J. L. Bellu v Banskej Bystrici. Je dlhoročným spolupracovníkom Národného osvetového centra, spolupracuje s amatérskym divadlom ako predseda a člen porôt na súťažiach a lektor workshopov. – 70. výročie narodenia

8. 1. 1927 * Rudolf Thrun, Hrušovo († 27. 8. 1985 Mlynky), herec, režisér, kultúrny pracovník. Absolvoval štúdium filozofie a estetiky na FF Slovenskej univerzity v Bratislave. Pôsobil ako režisér a herec Činohry Novej scény v Bratislave, Činohry Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, potom pracoval na divadelnom oddelení Osvetového ústavu v Bratislave a napokon na ministerstve kultúry. Hral vo filmoch Panna zázračnica, 322 a Štvrtý rozmer. S ochotníckym divadlom spolupracoval ako inštruktor a člen porôt, autor metodických príručiek. – 90. výročie narodenia

10. 1. 1947 * doc. Jozef Luptáčik, Vysoká pri Morave (* 25. 9. 2007 Bratislava), klarinetista, hudobný pedagóg. Od r. 1968 bol prvý klarinetistom a od r. 1971 vedúcim klarinetovej skupiny orchestra Slovenskej filharmónie. Bol dlhoročným členom Bratislavského dychového kvinteta a členom Filharmonického dychového okteta. Pôsobil ako pedagóg hry na klarinete na konzervatóriu a na VŠMU v Bratislave. Ako sólista koncertoval doma i v zahraničí, venoval sa aj nahrávaniu, pôsobil aj ako porotca medzinárodných klarinetových súťaží. – 70. výročie narodenia, 10. výročie úmrtia

11. 1. 1957 * Anton Kontura, Raslavice, tanečník a choreograf. Bývalý člen folklórnych súborov Železiar v Košiciach a Šarišan v Prešove. Dlhoročný vedúci a choreograf dedinskej folklórnej skupiny Raslavičan z Raslavíc. – 60. výročie

11. 1. 1957 † Bohumil Haluzický, Bratislava (* 8. 3. 1879 Bzová, Česko), literárny historik, pedagóg, redaktor, publicista. Študoval slovanskú a germánsku filológiu na Karlovej univerzite v Prahe, germanistiku na univerzitách v Lipsku a Heidelbergu. Po pedagogickom pôsobení bol redaktorom Lidových novín v Brne. Slovakofil a slovakista sa venoval dejinám slovenskej literatúry. Autor monografie Martin Kukučín, literárnohistorickej práce Božena Němcová a Slovensko, vydal aj knihu spomienkových čŕt a portrétov Stopami rozpomienok. Písal literárne a divadelné kritiky, jubilejné články a nekrológy, spomienkové črty. – 60. výročie úmrtia

13. 1. 2007 † Branislav Choma, Bratislava (* 30. 8. 1924 Liptovský Hrádok), literárny vedec, redaktor, editor, prekladateľ, literárny a divadelný kritik. Študoval slovenčinu a filozofiu , neskôr pracoval ako redaktor v denníku Pravda, redaktor a zástupca šéfredaktora vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ, pracoval v Ústave svetovej literatúry a jazykov SAV, Slovenskom filmovom ústave, časopise Panoráma. Externe prednášal na FF Univerzity Komenského v Bratislave a VŠMU v Bratislave. Venoval sa literárnej publicistike a recenzistike, neskôr kultúrnohistorickému, vlastivednému a slovakistickému výskumu. Bol editorom estetických a literárnovedných diel, autorom štúdií o dejinách slovenského filmu, o divadelných a filmových tvorcoch. Zaoberal sa juhoslovanskými literatúrami. – 10. výročie úmrtia

14. 1. 1892 * Viliam Ruttkay-Nedecký, Príbovce (* 30. 5. 1967 Banská Bystrica), maliar a pedagóg. Po štúdiách na výtvarnej akadémii v Budapešti sa vrátil do rodného Turca, od r. 1927 trvale žil a pôsobil v Banskej Bystrici ako stredoškolský profesor kreslenia, neskôr slobodný umelec a napokon ako riaditeľ oblastnej galérie. Maľoval portréty, figurálne kompozície so sociálnymi motívmi, krajiny a zátišia.– 125. výročie narodenia, 50. výročie úmrtia

14. 1. 1927 * PhDr. Ondrej Demo, CSc., Branovo, etnomuzikológ, rozhlasový pracovník, hudobný redaktor, zbormajster, scenárista, organizátor hudobného života. Štyri desaťročia pracoval ako redaktor v redakcii ľudovej hudby Čs. rozhlasu v Bratislave, roky pripravoval cyklus relácií Klenotnica ľudovej hudby. Jeho nahrávky autentického hudobného folklóru patria do zlatého dokumentačného fondu Slovenského rozhlasu. Na jeho podnet vznikla v 1970 medzinárodná súťaž rozhlasových nahrávok ľudovej hudby Prix de musique folklorique de Radio Bratislava. Podieľal sa na profilovaní orchestra ľudových nástrojov (OĽUN). Je autorom početných etnomuzikologických štúdií a článkov, autorom a spoluautorom publikácií o slovenskom folklóre. Autorsky a scenáristicky sa podieľal na príprave tv folkloristických filmov i na príprave programov na folklórnych festivaloch vo Východnej, v Detve a v Myjave. Je predsedom Spolku hudobného folklóru pri Slovenskej hudobnej únii a dlhoročným spolupracovníkom Národného osvetového centra. – 90. výročie narodenia

16. 1. 1917 * prof. PhDr. Andrej Melicherčík, CSc., Párnica († 30. 5. 1966 Ružomberok), etnograf, univerzitný profesor. Bol jedným zo zakladateľov modernej slovenskej etnológie. Po ukončení vysokej školy pôsobil najprv ako gymnaziálny profesor, neskôr bol asistentom národopisného seminára FF UK v Bratislave, prednostom národopisného odboru a tajomníkom MS Matice slovenskej, riaditeľom Národopisného odboru SAVU, vyučoval folkloristiku a národopis na FF UK v Bratislave. Jeho monografia Teória národopisu z roku 1945 bola prvou prácou tohto typu v slovenskej etnografii. Významná bola jeho čítanka slovenského folklóru určená na študijné účely. Zaoberal sa ústnou slovesnosťou, folklórnou a nefolklórnou piesňou, skúmal problematiku zbojníctva na Slovensku, jánošíkovskú tradíciu. – 100. výročie narodenia

17. 1. 1947 * prof. Jozef Zsapka, Komárno, gitarista, vysokoškolský profesor. Zakladateľská osobnosť slovenskej gitarovej školy, má zásluhy na profesionalizácii klasickej gitary na Slovensku a jej renesancii a popularizácii ako koncertného nástroja. Hru na gitare študoval na Konzervatóriu v Brne a na VŠMU v Bratislave. Pôsobil ako gitarový pedagóg na ĽŠU, pod jeho vedením bola na Konzervatóriu v Bratislave otvorená prvá gitarová trieda, na VŠMU v Bratislave viedol katedru strunových a dychových nástrojov, je hosťujúcim profesorom na univerzitách v Aveire, Porte a Lisabone. Od 1979 vystupuje v duu so svojou manželkou flautistkou (duo Dagmar & Jozef Zsapka hodnotia odborníci ako najlepšie svojho druhu na svete) a ako sólista na komorných koncertoch i s významnými orchestrami doma aj v zahraničí. Je zakladateľom, dramaturgom a riaditeľom Medzinárodného gitarového festivalu a Medzinárodnej gitarovej súťaže Josepha Kaspara Mertza v Bratislave. Vedie majstrovské kurzy doma i v zahraničí, pôsobí ako člen medzinárodných porôt gitarových súťaží. Realizoval množstvo rozhlasových a televíznych záznamov, vyše 40 titulov pre OPUS i zahraničné nahrávacie spoločnosti. Je členom tímu špecialistov na literatúru o gitarovej hre so sídlom v Ríme (od 1995). – 70. výročie narodenia

19. 1. 1917 * prof. Ing. arch Jozef Lacko, Zvolen († 9. 9. 1978 Bratislava), architekt, vysokoškolský profesor. Patril medzi našich najvýznamnejších architektov 2. polovice 20. stor. Študoval architektúru a pozemné staviteľstvo. Tri desaťročia pedagogicky pôsobil na SVŠT v Bratislave bol 1tiež asistentom prof. E. Belluša na III. ústave architektúry, od roku 1950 poverený vedením I. ústavu architektúry. V roku 1971 bol odvolaný z funkcie vedúceho katedry i z funkcie prodekana a prinútený SVŠT opustiť. Začas viedol ateliér v Projektovej organizácii spoločenských stavieb v Bratislave, potom pracoval v Štátnom projektovom a typizačnom ústave v Bratislave. K jeho prvým prácam patria radnica v Nových Zámkoch, prijímacia železničná stanica vo Zvolene, ďalej v Bratislave komplex obytných budov na Krížnej ul., budova bývalého Povereníctva dopravy s internátom, neskôr navrhol Teoretické ústavy Lekárskej fakulty UK na Sasinkovej ul. (s M. Škorupom), Dom a Klub slovenských spisovateľov na Laurinskej ul. a i., najvýznamnejším dielom je architektonické riešenie Mosta SNP v Bratislave (1972, spoluautor). Spolok architektov Slovenska v spolupráci s Fondom výtvarných umení od roku 1990 každoročne udeľuje Cenu prof. Jozefa Lacka za najlepšiu diplomovú prácu za uplynulý akademický rok. – 100. výročie narodenia

20. 1. 1927 * prof. Ing. Štefan Nosáľ, Hriňová, choreograf, tanečník, režisér, vysokoškolský profesor. Jedna z najvýznamnejších osobností nášho folklorizmu. Absolvoval štúdium na Stavebnej fakulte SVŠT a štúdium choreografie na VŠMU. Bol tanečníkom, postupne umeleckým vedúcim tanca a choreografom skupiny Odzemkárov (neskoršej zložky Lúčnice) a od roku 1951 doteraz profesionálnym umeleckým vedúcim a choreografom Lúčnice. Vyše 65 rokov zásadným spôsobom formuje jej umelecké smerovanie a kvalitu a autorsky pripravuje jej programy. Dlhé roky pedagogicky pôsobil na Katedre tanečnej tvorby VŠMU v Bratislave, ktorú v rokoch 1972 – 92 aj viedol. Ako tanečník, herec a choreograf spolupracoval s filmom a televíziou (Rodná zem, Rok na dedine, Kubo, Kytica trvalej krásy, Tanečné miniatúry, Sváko Ragan, Neďaleko do neba), choreograficky tiež so SĽUK-om, so SND v Bratislave (Krútňava, Svätopluk, Beg Bajazid, Juro Jánošík; Na skle maľované), s pražským Národným divadlom, belgickou Kráľovskou operou v Antverpách, s Folkloristisch Danstheater v Amsterdame, štátnym súborom v Tunise, súborom Tamburitza v Pittsburghu a i. Je autorom viacerých kníh. Spolupracoval s Osvetovým ústavom ako predseda programovej rady Folklórneho festivalu Východná, predseda odborných porôt celoštátnych súťaží folklórnych skupín, súborov a choreografií i kvalitatívnych prehrávok celovečerných programov folklórnych súborov. Bol režisérom programov i predsedom programových komisií folklórnych festivalov v Detve a Strážnici. Získal viaceré ocenenia (štátne vyznamenania Rad Ľudovíta Štúra II. triedy, Pribinov kríž I. triedy; Cena ministra kultúry SR za výnimočné celoživotné choreografické dielo). – 90. výročie narodenia

20. 1. 1997 † prof. Albín Brunovský, Bratislava (* 25. 12. 1935 Zohor), grafik, ilustrátor, maliar, vysokoškolský profesor. Patril k najvýznamnejším postavám nášho povojnového výtvarného umenia, ktoré svojou tvorbou významne ovplyvnil. Študoval na oddelení voľnej grafiky a ilustrácie VŠVU v Bratislave (u V. Hložníka). Najprv bol asistentom na oddelení knižnej tvorby na VŠVU v Bratislave, neskôr viedol oddelenie grafiky a knižnej tvorby. Pracoval v oblasti voľnej grafiky, knižnej ilustrácie, maľby, venoval sa aj scénografii, úžitkovej grafike – tvoril návrhy na bankovky, poštové známky, ex librisy. Najvýznamnejšou časťou jeho výtvarného diela je grafická tvorba, v ktorej dosiahol svetové uznanie. Používal klasické grafické techniky (kameňorytina, lept, akvatinta, mezzotinta, suchá ihla, litografia). Predstaviteľ fantazijného realizmu, jeho fantazijno-imaginatívny obrazový svet je postavený na brilantnej kresbe a bohatej predstavivosti. Patril medzi kľúčové postavy slovenskej ilustrácie Bol jedným zo zakladateľov Bienále ilustrácie Bratislava (BIB), medzinárodnej súťažnej prehliadky originálov ilustrácií detských kníh. Vystavoval na početných samostatných i kolektívnych výstavách doma aj v zahraničí. Jeho diela sú vo významných verejných a súkromných domácich i zahraničných zbierkach, u zberateľov v Európe aj v zámorí. Za svoju tvorbu získal početné domáce aj medzinárodné ocenenia.– 20. výročie úmrtia

22. 1. 1977 † Maťo Pihík, Bratislava (* 9. 12. 1896 Dvorec), primáš, skladateľ. Po 1918 v Bratislave účinkoval vo viacerých ľudových hudbách, hrával aj s bratom Jozefom; asi 30 rokov viedol vlastnú cigánsku kapelu. – 40. výročie úmrtia

23. 1. 1937 * Božena Lenčová, Zliechov-Košecké Rovné, bábkoherečka, spisovateľka pre deti a mládež. Pôsobila ako bábkoherečka v Bábkovom divadle v Žiline. Autorka bábkových hier a rozhlasových hier. Vydala pôvodné knihy rozprávok prerozprávala rozprávky na cudzie námety. Napísala prozaickú knižku Miško a jeho kamaráti. – 80. výročie narodenia

24. 1. 1967 † prof. PhDr. Ján Bakoš, DrSc., Kolín (* 2. 3. 1890 Modra), orientalista, semitológ, arabista, hebraista, univerzitný profesor. Zakladateľská osobnosť modernej slovenskej orientalistiky, orientalista európskeho významu. Študoval na ev. teologickej akadémii v Bratislave, semitskú filológiu na univerzite v Göttingene, absolvoval študijný pobyt na parížskej Sorbonne. Prednášal starozákonné vedy na ev. teologickej vysokej škole, resp. Štátnej teologickej ev. fakulte v Bratislave, pôsobil aj na FF Univerzity Komenského v Bratislave, kde v r. 1946 založil semitský seminár. Založil a viedol aj Kabinet orientalistiky SAV v Bratislave). Vychoval prvú generáciu slovenských orientalistov. Editor, prekladateľ a komentátor diel starých sýrskych, arabských a hebrejských filozofov.– 50. výročie úmrtia

24. 1. 1987 † doc. PhDr. Peter Mihálik, CSc., Bratislava (* 15. 5. 1945 Martin), filmový historik, teoretik, kritik, publicista, vysokoškolský pedagóg. Absolvoval štúdium novinárstva na FF Univerzity Komenskéhov Bratislave, pracoval ako dramaturg v Slovenskom filme, bol pedagógom na Katedre divadelnej a filmovej vedy na DaFF VŠMU v Bratislave a externe prednášal aj na FF UK v Bratislave. Zaoberal sa dejinami a filmovou teóriou. – 30. výročie úmrtia

26. 1. 1997 † doc. PhDr. Dionýz Ďurišin, DrSC., Bratislava (*16. 10. 1929 Vyšná Jedľová), literárny vedec. Vyštudoval slovenčinu a ruštinu. Prednášal na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave a Pedagogickej fakulte v Trnave, bol vedeckým pracovníkom Slovenskej akadémie vied. Venoval sa teórii literárnej komparatistiky a problematike medziliterárneho procesu, medziliterárnosti ako osobitného prístupu ku skúmaniu literárnej histórie. Jeho práce boli preložené do viacerých jazykov. – 20. výročie úmrtia

28. 1. 1992 † Jozef Cincík, Danville, USA (* 8. 3. 1909 Clopodia, Rumunsko), výtvarník, historik umenia, výtvarný kritik. Absolvoval štúdium práva na Karlovej univerzite v Prahe, na FF Univerzity Komenského v Bratislave študoval dejiny umenia. Pôsobil v Matici slovenskej v Martine, ilustroval knihy, graficky upravoval matičné vydania, mal významný podiel na založení tlačiarne Neografia. Autor odborných prác z kultúrnej a umeleckej histórie na Slovensku, napísal prvé monografie o M. Benkovi, Ľ. Fullovi a syntetickú štúdiu Slovenské grafické umenie, robil návrhy poštových známok i bankoviek. Bol umeleckým poradcom pri návrhoch scén a kostýmov vo Fričovom Jánošíkovi, ako aj v martinskom Slovenskom spevokole. Od roku 1946 žil v USA, venoval sa sakrálnej tvorbe, výzdobe kostolov, kláštorov a kaplniek. – 25. výročie úmrtia

29. 1. 1742 * Pavol Valaský, Baďan ( † 24. 9. 1824 Jelšava), literárny, kultúrny a cirkevný historik, ev. kňaz. Predstaviteľ osvietenskej náučnej literatúry. Študoval teológiu, filozofiu, históriu a staré jazyky na univerzitách v Lipsku, Halle, Wittenbergu a v Berlíne. Pôsobil ako ev. kňaz v Slovenskom Komlóši, Cinkote (dnes časť Budapešti) a v Jelšave. Je autorom prvých dejín literatúry, kultúry a vzdelanosti v Uhorsku Conspectus reipublicae litterariae in Hungaria ab initiis regni ad nostra usque tempora delineatus (1785), chronologicky spracovaných od najstarších čias. Spracoval dejiny jelšavskej ev. cirkvi. Bol aj autorom viacerých knižne vydaných náboženských spisov a kázní. Venoval sa aj ľudovýchovnej činnosti. Bol spoluiniciátorom založenia gemerskej seniorátnej knižnice. – 275. výročie narodenia

29. 1. 1942 * Eva Mária Chalupová, Bystrička, herečka, recitátorka. Absolvovala štúdium baletu na Konzervatóriu v Bratislave a herectva na VŠMU v Bratislave. Bola členkou Poetického súboru Novej scény a Činohry SND v Bratislave. Hrala vo filmoch aj v televízii. – 75. výročie narodenia

29. 1. 1947 * Marián Varga, Skalica, hudobník, hráč na klávesových nástrojoch, skladateľ. Jeden z najoriginálnejších a najvýznamnejších zjavov našej hudobnej scény, zásadne sa podieľal na jej formovaní. Navštevoval súkromné hodiny kompozície u J. Cikkera, štúdium hry na klavíri (u R. Bergera) a kompozície (u A. Očenáša). Bol členom skupiny Prúdy, zakladateľom a lídrom skupiny Collegium Musicum, prvej artrockovej kapely v Československu. Po rozpade Collegia Musica sa dal na sólovú dráhu, ako jeden z prvých hudobníkov u nás sa venoval absolútnej improvizácii. S Pavlom Hammelom skomponovali prvý slovenský rockový muzikál Cyrano z predmestia (1978). Autor filmovej a scénickej hudby i hudby k vernisážam výtvarných umelcov. Od 2005 spolupracuje s Moyzesovým kvartetom, v súčasnosti vystupuje na sólových koncertoch i s obnoveným Collegiom Musicom. V 2015 mu prezident SR udelil Pribinov kríž II. triedy. – 70. výročie narodenia

30. 1. 1927 * Jaroslav Vrzala, Bratislava († 29. 2. 1992 Martin), herec. Študoval herectvo na Štátnom konzervatóriu v Bratislave. Bol členom Stredoslovenského divadla vo Zvolene a Divadla SNP v Martine. Spolu s manželkou Katarínou Hrobárovou-Vrzalovou stvárnili titulné manželské páry v Shakespearovom Macbethovi a Hviezdoslavovom Herodesovi a Herodiade). Uplatnil sa aj vo filme, televízii a rozhlase. – 90. výročie narodenia, 25. výročie úmrtia