Preskočiť na obsah

 2 0 1 7
<<  apríl  >>
po ut st št pi so ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
APRÍL 2017

3. 4. 1917 * Tibor Andrašovan, Slovenská Ľupča († 14. 6. 2001 Bratislava), hudobný skladateľ, dirigent, pedagóg. Autor prvých slovenských baletov. Študoval hudobnú vedu, kompozíciu a dirigovanie. Pôsobil ako profesor hudby na učiteľských akadémiách v Modre a v Bratislave, bol korepetítorom, dirigentom a neskôr dramaturgom Opery SND v Bratislave, potom bol umeleckým riaditeľom SĽUK-u a umelcom v slobodnom povolaní. Zložil desiatky kompozícií pre SĽUK, Lúčnicu a folklórne súbory, robil úpravy folklóru, komponoval balety, opery, operetu a muzikál, symfonickú hudbu, filmovú a scénickú hudbu pre divadelné inscenácie. Dostal titul Dr. h. c. Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, prezident SR mu udelil Rad Ľudovíta Štúra I. triedy in memoriam. – 100. výročie narodenia

3. 4. 1927 * prof. PhDr. Ladislav Burlas, DrSc., Trnava, hudobný skladateľ, muzikológ, vysokoškolský profesor. Študoval hudobnú vedu, históriu, filozofiu a kompozíciu. Pracoval v SAV a súčasne pedagogicky pôsobil na FF UK a VŠMU v Bratislave a na viacerých pedagogických fakultách, tiež na Akadémii umení v Banskej Bystrici. V muzikologickej činnosti sa venoval hudobnej teórii, hudobnej estetike, dejinám hudby. Je autorom muzikologických prác, vedeckých monografií, štúdií, VŠ textov a článkov. Komponoval husľovú hudbu, komornú hudbu, hudbu pre orchester. Bol predsedom Zväzu slovenských skladateľov, predsedom festivalového výboru Bratislavských hudobných slávností. Je nositeľom Pribinovho kríža II. triedy za významné zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky a Ceny Pavla Straussa za trvalý prínos v oblasti kultúry a umenia. – 90. výročie narodenia

6. 4. 1942 * Jaroslav Rezník, Ružomberok, básnik, dramatik, autor literatúry pre deti. Študoval slovenčinu a ruštinu na Pedagogickom inštitúte v Martine. Pracoval v Matici slovenskej, odkiaľ bol v roku 1971 z politických dôvodov prepustený. Tri roky bol nezamestnaný, potom pracoval v Slovenskej literárnej agentúre, bol predsedom Spolku slovenských spisovateľov, riaditeľom Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov, šéfredaktorom Slovenskej republiky. Píše poéziu, tv hry, knihy pre deti, tv rozprávkové seriály, literatúru faktu. Bol editorom 9 zväzkovej viacjazyčnej edície slovenskej poézie Bibliofílie LITA. Prekladal z ruštiny a češtiny. – 75. výročie narodenia

8. 4. 1937 * prof. PhDr. Ján Kačala, DrSc., Dobšiná, jazykovedec, univerzitný profesor. Začínal ako stredoškolský učiteľ v Pezinku, potom bol dlhoročným vedeckým pracovníkom a riaditeľom Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV. Pedagogicky pôsobil na Katedre slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulte UK. Vo vedeckej práci sa sústreďoval na výskum slovenského spisovného jazyka, predovšetkým syntaxe, na teoretické a praktické otázky jazykovej kultúry a otázky lexikológie a lexikografie. Je autorom mnohých monografií a početných vedeckých štúdií v jazykovedných časopisoch a zborníkoch doma i v zahraničí, spoluautor vedeckých a vedecko-popularizačných publikácií; redaktor a spoluautor kodifikačných príručiek. Bol tajomníkom i podpredsedom vedeckého kolégia SAV pre jazykovedu, vedy o literatúre a umení a národopis, členom vedeckého kolégia jazykovedy ČSAV a podpredsedom Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV, predsedom pravopisnej komisie aj ortoepickej komisie Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV, členom Československého komitétu slavistov, Ústrednej jazykovej rady, medzinárodnej komisie pre štúdium gramatickej stavby slovanských jazykov pri Medzinárodnom komitéte slavistov, členom výkonného výboru Societas Linguistica Europaea. – 80. výročie narodenia

8. 4. 2007 † Ján Bzdúch, Košice (* 21. 5. 1922 Brezová pod Bradlom), herec, scénograf. Začínal ako ochotník v Prešove a v Martine, potom bol členom Slovenského divadla v Prešove a napokon Činohry Štátneho divadla v Košiciach. Navrhol scény k vyše 20 inscenáciám. Uplatnil sa aj vo filme a v televízii. Napísal knihu spomienok Ošľahnutý oponou: Spomienky herca. – 10. výročie úmrtia

9. 4. 2007 † Egon Bondy, vl. menom Zbyněk Fišer, Bratislava (* 20. 1. 1930 Praha), český filozof, básnik, prozaik a prekladateľ, od roku 1993 žil na Slovensku. Bol popredným predstaviteľom undergoundu a disentu, zastával ultraľavicové stanoviská. Popri zamestnaní študoval filozofiu a psychológiu na FF Karlovej univerzity v Prahe. Pracoval ako nočný strážnik a bibliograf v Štátnej knižnici, od roku 1967 bol na invalidnom dôchodku. V rokoch 1993 – 96 prednášal na Katedre filozofie FF Univerzity Komenského. Autor rozsiahleho filozofického, básnického (vyše 40 básnických zbierok a poém) a prozaického diela. Niektoré jeho básne zhudobnila skupina Plastic People of the Universe. Prekladal z angličtiny a nemčiny, s M. Čarnogurskou prekladal staročínskeho autora Lao-c’. – 10. výročie úmrtia

11. 4. 1892 † Štefan Marko Daxner, Tisovec (* 26. 12. 1822 Tisovec), politik, publicista, advokát. Patril k vedúcim predstaviteľom slovenského národného hnutia. Študoval právo na ev. kolégiu v Prešove. Bol advokátskym koncipientom, po zložení advokátskej skúšky si otvoril advokátsku kanceláriu v Tisovci. Počas revolučných meruôsmich rokov spolu s J. Franciscim organizoval akcie v Gemersko-malohontskej a Zvolenskej župe a národnú gardu v Tisovci. Za tieto aktivity ho v októbri 1848 zatkli a uväznili. Po vyslobodení z väzenia sa zapojil do slovenského povstania – bol kapitánom slovenského dobrovoľníckeho zboru. Po revolúcii pôsobil ako zástupca štátneho komisára Gemersko-malohontskej župy v Rimavskej Sobote a radca župného súdu v Nagykálló. Potom bol druhým podžupanom Gemersko-malohontskej župy v Rimavskej Sobote, prísediacim zmenkového súdu v Debrecíne, od roku 1872 hospodáril na rodinnom majetku v Tisovci. Písal články o postavení Slovákov v Uhorsku. Bol iniciátorom národného zhromaždenia v Liptovskom Svätom Mikuláši a podieľal sa na koncipovaní Žiadostí slovenského národa (1848), v júni 1861 inicioval národné zhromaždenie v Martine a skoncipoval Memorandum národa slovenského, oba dokumenty až do roku 1918 predstavovali programovú politickú platformu Slovákov. Bol členom Tatrína, spoluzakladateľom gymnázia v Revúcej, zakladajúcim členom a členom výboru Matice slovenskej. Písal balady a drobné prózy. Zbieral a upravoval ľudové rozprávky a povesti. – 125. výročie úmrtia

12. 4. 1892 * Rudolf Klačko, Zákopčie († 16. 2. 1975 Bratislava), prekladateľ, redaktor, pedagóg. Študoval prírodné vedy a neskôr získal pedagogickú aprobáciu. Pôsobil ako gymnaziálny profesor v Bratislave, Revúcej a Martine, kde bol súčasne tajomníkom Matice slovenskej. Po 2. svetovej vojne bol prednostom prezídia Povereníctva školstva a osvety, odborným asistentom na pedagogickej fakulte a napokon vedúcim Katedry biológie na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave. Založil edíciu Dobré slovo, redigoval edície Slovenskí umelci, Spoločnosť priateľov klasických kníh, Ľudia a príroda, redigoval detský časopis Včielka, založil a krátko redigoval detský časopis Slniečko. Prekladal z ruštiny a z nemčiny. – 125. výročie narodenia

12. 4. 1917 * PhDr. Belo Polla, DrSc., Humenné († 16. 8. 2000 Bratislava), historik, archeológ a archivár. Pracoval ako archivár na ministerstve vnútra v Bratislave, profesor slovenčiny a dejepisu na učiteľskej akadémii, v historickom odbore Matice slovenskej v Martine, bol archivárom v Oblastnej pobočke Poľnohospodárskeho archívu v Košiciach. V roku 1950 bol protizákonne odsúdený a tri roky väznený, potom pracoval v Štátnom archeologickom ústave, viedol historickoarcheologické odd. SAV v Nitre a napokon bol vedeckým pracovníkom historickoarcheologického odd. Slovenského národného múzea v Bratislave. Autor odborných monografií i popularizačných prác. – 100. výročie narodenia

13. 4. 1977 † prof. Anna Kafendová-Zochová, Myjava (* 24. 6. 1895 Záriečie), klaviristka, hudobná pedagogička, vysokoškolská profesorka. Patrila medzi zakladateľov slovenskej hudobnej pedagogiky, zaslúžila sa o profesionalizáciu hudobného umenia. Študovala hru na klavíri v Innsbrucku a Prahe. Pôsobila ako učiteľka klavírnej hry na Hudobnej a dramatickej škole, resp. Hudobnej a dramatickej akadémii pre Slovensko, bola profesorkou a vedúcou Katedry klávesových nástrojov na VŠMU (aj prorektorkou). Ako koncertná klaviristka pôsobila v rokoch 1919 – 42. Spolupracovala s Čs. rozhlasom. – 40. výročie úmrtia

14. 4. 1977 † prof. PhDr. Jozef Felix, CSc., Bratislava (* 27. 5. 1913 Ružomberok), literárny historik a kritik, romanista, prekladateľ, teoretik a historik prekladu, editor, vysokoškolský pedagóg. Zakladateľská osobnosť slovenskej romanistiky. Priekopník moderného prekladu. Študoval slovenčinu a francúzštinu na FF Univerzity Komenského v Bratislave a na Karlovej univerzite v Prahe a slavistiku parížskej Sorbonne. Pôsobil ako gymnaziálny profesor v Kláštore pod Znievom a v Bratislave, bol dramaturgom Činohry SND v Bratislave, pracovníkom SAV, vedúcim redaktorom Slovenského vydavateľstva krásnej literatúry. Prednášal dejiny románskych literatúr na FF UK v Bratislave a viedol Katedru romanistiky. Profesúru mu udelili in memoriam až po Nežnej revolúcii. V literárnokritickej činnosti konfrontoval slovenskú literatúru s európskym kontextom. Vydal knihy romanistických štúdií, knihu štúdií a kritík orientovaných na domácu. Preložil významné diela francúzskej, španielskej a talianskej literatúry. Redigoval prekladovú edíciu Spoločnosť priateľov klasických kníh. – 40. výročie úmrtia

15. 4. 1947 * Miroslav Košický, Košice († 2. 4. 2012 Bratislava), režisér, herec. Venoval sa televíznej filmovej réžii, pôsobil ako dabingový režisér v Čs. televízii v Košiciach, režisér a umelecký šéf divadla v Spišskej Novej Vsi, zaslúžil sa o osamostatnenie divadla od Divadla Jonáša Záborského pod názvom Spišské divadlo. – 70. výročie narodenia

16. 4. 1947 * Ján Lehotský, Bratislava, hudobník, spevák, skladateľ. Patrí medzi najúspešnejších skladateľov našej modernej populárnej hudby. Vyštudoval tanec a hru na klavíri. Bol lídrom skupiny Modus. Zložil väčšinu piesní na prvú sólovú platňu Mariky Gombitovej, spolupracoval aj s ďalšími spevákmi. Skomponoval hudbu k celovečernému filmu Žaby a iné ryby. V rámci sólovej kariéry vydal 8 albumov. – 70. výročie narodenia

16. 4. 1957 * Pavol Malovec, Praha, hudobný skladateľ, hudobný redaktor, pedagóg, gitarista. Pracoval ako hudobný redaktor vo vydavateľstve vo vydavateľstve OPUS, v Národnom hudobnom centre, je pedagógom gitarovej hry na ZUŠ. Komponuje duchovnú hudbu. Podieľal sa na organizovaní hudobných festivalov. – 60. výročie narodenia

17. 4. 1987 † Jozef Grešák, Bratislava (*30. 12. 1907 Bardejov), hudobný skladateľ, klavirista. Pôsobil ako korepetítor v rôznych divadlách a súboroch. V tvorbe sa inšpiroval východoslovenským folklórom. Autor originálnych kompozícií, svoje diela zapisoval do originálnej notačnej podoby. Skomponoval aj opery a balet Radúz a Mahuliena. V Bardejove sa koná medzinárodný festival Organové dni Jozefa Grešáka. – 25. výročie úmrtia

21. 4. 1927 * Naďa Kotršová, Opava († 27. 11. 2009 Studienka), herečka. Po štúdiu na bratislavskom konzervatóriu (abs. v 1950) pôsobila v divadlách Považskej Bystrici a v Žiline, bola členkou Činohry Štátneho divadla v Košiciach (1958 – 66) a dlhoročnou členkou Činohry Novej scény v Bratislave (1966 – 91). Hrala v tv filmoch a inscenáciách. Príležitostne prekladala z angličtiny a nemčiny, preložila aj memoáre Marlene Dietrichovej Berte len môj život. – 90. výročie narodenia

21. 4. 1937 † Gedeon Turzo-Nosický, Martin (* 13. 11. 1876 Vrútky), ochotník, typograf, korektor. Pracoval v Kníhtlačiarskom účastinárskom spolku v Martine, bol korektorom diel slovenských spisovateľov a časopisov Matice slovenskej. Pôsobil ako ochotnícky herec martinského Slovenského spevokolu. – 80. výročie úmrtia

23. 4. 1937 * Ing. arch. Roman Rjachovský, Zvolenská Slatina, televízny scénograf a filmový architekt. Pôsobil ako scénograf v Čs. televízii v Bratislave a potom ako architekt v Slovenskom filme v Bratislave. Venoval sa aj divadelnej scénografii. Na Art Filme v Trenčianskych Tepliciach 2003 dostal ocenenie Zlatá kamera za celoživotný prínos do oblasti filmového umenia. – 80. výročie narodenia

23. 4. 1942 * Mgr. Štefan Vraštiak, Žaškov († 4. 4. 2016 Bratislava), filmový publicista a historik. Absolvoval štúdium filmovej vedy na FAMU v Prahe. Bol dlhoročným pracovníkom Slovenského filmového ústavu v Bratislave (aj riaditeľom), kde budoval filmový archív, venoval sa katalogizačnému spracovaniu slovenskej filmovej tvorby, vydal 52 zv. edície Dokumenty, založil časopis Kinoinformácie/Kinema. Bol organizátorom udeľovania národných filmových cien Igric a cien slovenskej filmovej kritiky. Zaslúžil sa objavenie originálneho filmu Jánošík bratov Siakeľovcov a napísal o tom knihu. Bol nositeľom Ceny Karla Čapka a Ceny ministra kultúry SR. – 75. výročie narodenia

23. 4. 1947 * Slavomír Rosenberg, Prochot († 1. 9. 2011 Bratislava), dramaturg, scenárista, publicista. Vyštudoval filmovú a televíznu dramaturgiu a scenáristiku na VŠMU v Bratislave. Pôsobil ako redaktor časopisu Film a divadlo, krátko ako vedúci tlačového a propagačného odd. Slovenskej filmovej tvorby a potom ako dramaturg a scenárista Štúdia hraných filmov Slovenskej filmovej tvorby v Bratislave. Ako scenárista a dramaturg sa podpísal na viacerých slovenských filmoch. Pedagogicky pôsobil na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave. – 70. výročie narodenia

23. 4. 1977 † Ivan Ballo, Praha (* 7. 4. 1909 Dolný Kubín), hudobný kritik. Zakladateľ slovenskej profesionálnej hudobnej kritiky a publicistiky. Bol hudobným redaktorom viacerých novín a pracovníkom Smetanovej spoločnosti v Prahe. Počas 2. svetovej vojny bol väznený za účasť v odboji, po jej skončení bol pracovníkom kultúrneho odboru Úradu Predsedníctva vlády v Prahe a hlavným radcom v Kancelárii prezidenta republiky. – 40. výročie úmrtia

23. 4. 1987 † Mária Medvecká, Bratislava (* 11. 10. 1914 Medvedzie), maliarka, predstaviteľka socialistickorealistickej maľby. Študovala v Bratislave, na výtvarnej akadémii vo Viedni a AVU v Prahe. Pôsobila ako učiteľka na rôznych miestach na Orave, od roku 1948 slobodná výtvarníčka v Bratislave a striedavo na Orave. Maľovala oravskú krajinu a jej ľudí. – 30. výročie úmrtia

24. 4. 1997 † Viktor Kubal, Bratislava (* 20. 3. 1923 Svätý Jur), výtvarník, karikaturista, animátor, režisér, scenárista. Zakladateľská osobnosť slovenského animovaného filmu. Pracoval v Školfilme a Slovenskom filme, bol redaktorom časopisov Bojovník a Roháč, umeleckým šéfom a neskôr režisérom Štúdia animovaného filmu v Čs. filme v Bratislave. Získal mnoho ocenení na festivaloch doma i v zahraničí. Svoje karikatúry prezentoval na výstavách v Európe, v kanadskom Montreale a na Kube. Stál pri zrode festivalu Kremnické gagy. Autor kníh pre deti a mládež. – 20. výročie úmrtia

25. 4. 1957 * Erik Jakub Groch, Košice, básnik, rozhlasový dramatik, autor kníh pre deti a mládež, editor a grafik. Po skončení gymnázia prešiel rôznymi zamestnaniami. Počas normalizácie pôsobil v košickom undergrounde, podieľal na vydaní samizdatových literárnych zborníkov Trinásta komnata a Nacelle. Bol redaktorom Kultúrneho života a spoluzakladateľom a zodpovedným redaktorom košického literárneho almanachu Tichá voda, majiteľom a editorom vydavateľstva Knižná dielňa Timotej. Je autorom zbierok meditatívnej lyriky, rozhlasových rozprávkových cyklov, kníh pre deti. Venuje sa aj grafickému dizajnu. – 60. výročie narodenia

25. 4. 2007 † Viktor Blaho, Bratislava (* 27. 7. 1920 Petrova Lehota), herec. Bol členom Divadla Petra Jilemnického v Žiline, Činohry Novej scény v Bratislave. Príležitosti dostal aj vo filme a televízii. – 10. výročie úmrtia

26. 4. 1957 † Ignác Grebáč-Orlov, Ružomberok (* 25. 1. 1888 Námestovo), dramatik, básnik, rímskokatolícky kňaz. Pôsobil ako kaplán vo Veličnej, Smižanoch, počas 1. svetovej vojny bol poľným kurátom v Chorvátsku, Srbsku, Poľsku a Rusku. Je autorom troch básnických zbierok, viac sa venoval dráme. Bol redaktorom Slováka v Ružomberku, kde aj neskôr publikoval politické články. Politicky sa angažoval v HSĽS, za ktorú bol aj poslancom v Národnom zhromaždení. – 60. výročie úmrtia

28. 4. 1927 * Eva Šmáliková, Eger, Maďarsko, operná speváčka, sopranistka. Bola sólistkou Opery Štátneho divadla v Košiciach a Spevohry Divadla Jonáša Záborského v Prešove. – 90. výročie narodenia

28. 4. 1937 * Juraj Andričík, Bežovce, básnik a prekladateľ, redaktor. Študoval na Vysokej škole ruského jazyka a literatúry v Prahe. Učil na stredných školách v Sobranciach a v Humennom, potom bol v slobodnom povolaní ako prekladateľ umeleckej literatúry a napokon redaktorom literárno-dramatickej redakcie Slovenského rozhlasu v Košiciach. Autor básnických zbierok, prozaických kníh pre deti, rozhlasových a tv pásiem. Prekladal poéziu a prózu z ruštiny, bieloruštiny, ukrajinčiny, poľštiny, detské knihy z angličtiny. – 80. výročie narodenia

29. 4. 1937 * Peter Petiška, obč. menom Peter Kliment, Bratislava († 19. 7. 2012 Bratislava), básnik, textár, televízny scenárista. Po štúdiu medicíny bol odborným asistentom Ústavu experimentálnej medicíny SAV, pracoval v rôznych funkciách v zdravotníctve. Bol riaditeľom Slovenského ochranného zväzu autorského. Prispieval do humoristických časopisov. Vydal zbierky aforizmov, epigramov, satirických čŕt a bájky. Autor a spoluautor literárno-dramatických pásiem pre divadlo, televíziu i rozhlas. Písal piesňové texty. – 80. výročie narodenia

30. 4. 1927 * Zoltán Lenský, Liptovský Mikuláš (†19. 7. 1997 Bratislava), spevák, herec. Dlhoročný člen Spevohry Novej scény v Bratislave aj jej umelecký tajomník. Vystupoval aj koncertne, spieval aj na koncertoch projektu Mosty – Gešarim. Hral v niekoľkých filmoch. – 90. výročie narodenia, 20. výročie úmrtia