Preskočiť na obsah

Kalendárium 2011

Prinášame ročenku Výročia 2011, ktorá pripomína jubileá osobností, výročia subjektov, podujatí a zahraničných Slovákov z oblasti kultúrno-osvetovej činnosti, záujmovej umeleckej činnosti, tradičnej a ľudovej kultúry. Postupne si ostatné bloky jubilantov nájdete nielen tu, ale tak ako po minulé roky.

Všetkým jubilantom roka 2011 srdečne blahoželáme!

Výročia a jubileá kultúrno-osvetovej činnosti, záujmovej umeleckej činnosti, tradičnej a ľudovej kultúry v roku 2011:
jubileá osobností
výročia subjektov
výročia podujatí
jubileá osobností a výročia kolektívov Slovákov žijúcich v zahraničí

Rok 2011 je:
Medzinárodný rok lesov
Medzinárodný rok chémie
Svetový veterinárny rok
Európsky rok dobrovoľníctva
Medzinárodný rok mládeže 2010 – 2011
Celosvetový rok proti akútnej bolesti

Medzinárodné dekády, vyhlásené Valným zhromaždením OSN
Rok 2011 spadá do:

  • Druhej dekády OSN na odstránenie chudoby (Second United Nations Decade for the Eradication of Poverty, 2008 – 2017);
  • Dekády na obnovu a udržateľný rozvoj postihnutých oblastí – tretia dekáda po černobyľskej katastofe (Decade of Recovery and Sustainable Development of the Affected Regions, 2006 – 2016);
  • Medzinárodnej dekády na realizáciu projektu Voda pre život (International Decade for Action Water for Life, 2005 – 2015);
  • Dekády OSN pre vzdelávanie a udržateľný rozvoj (United Nations Decade of Education for Sustainable Development, 2005 – 2014);
  • Druhej medzinárodnej dekády pôvodných obyvateľov sveta (Second International Decade of the World’s Indigenous People, 2005 – 2014)
  • Dekády OSN na podporu gramotnosti: Gramotnosť pre všetkých (United Nations Literacy Decade: Literacy for All, 2003 – 2012)

Medzinárodný rok lesov

(International Year of Forests, IYF) OSN

Téma: Lesy pre ľudí
Cieľom Medzinárodného roka lesov 2011 bude zvýšiť povedomie a posilniť trvale udržateľné obhospodarovanie lesov, ochranu prírody a trvalo udržateľný vývoj všetkých typov lesov na úžitok súčasných a budúcich generácií. Má upozorniť na dôležitosť lesov v každodennom živote. Bude akcentovať dôležité témy, súvisiace s lesami: lesy ako živobytie pre milióny ľudí na celom svete, nelegálna exploatácia lesov, lesy na alternatívne využitie, odlesňovanie, regulácia hydrologického cyklu, podporenie certifikácie lesov, zvyšovanie zalesňovanej plochy a iné. Fórum OSN pre lesy (UNFF) a Odbor pre ekonomické na sociálne otázky budú spolu s vládami členských krajín OSN a rôznymi nevládnymi organizáciami podporovať zachovanie a starostlivosť o lesy. Valné zhromaždenie OSN stanovilo tento rok už v decembri 2006. Ako vedúca organizácia v Partnerstve pre spoluprácu v oblasti lesov na programe participuje Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO). Na medzinárodnej úrovni má rok lesov za cieľ konsolidovať celosvetovú diskusiu o lesoch. Na regionálnej úrovni má hľadať, ako zabezpečiť potrebné nástroje a schopnosti na hospodárenie v lesoch. Na ekologickej úrovni má hľadať celostný prístup k nakladaniu so svetovými zdrojmi. V priebehu celého roka budú lesníci na celom svete pripravovať akcie a materiály pre verejnosť o lesoch a lesníctve.

Medzinárodný rok chémie

(International Year of Chemistry, IYC) UNESCO, IUPAC (Medzinárodná únia čistej a aplikovanej chémie)

Téma: Chémia – náš život, naša budúcnosť
Bude to celosvetová oslava úspechov chémie a jej príspevku k všeobecnému úžitku ľudstva a jeho udržateľnému vývoju. Bude akcentovať, že chémia má zásadný význam pre udržateľnosť a zlepšovanie nášho spôsobu života. Medzinárodný rok chémie 2011 bude pripomínať významné výročie – sto rokov od udelenia Nobelovej ceny Marie Curie-Sklodowskej za objav rádia a polónia a ďalšieho štúdia rádia, čo malo obrovský význam pre pochopenie vzniku chemických prvkov, pre fyziku a iné vedy, ako aj význam pre ľudstvo. Tento rok bude tiež 100. výročie založenia Medzinárodnej asociácie chemických spoločností. IYC 2011 bude ponúkať celý rad interaktívnych, zábavných a vzdelávacích aktivít pre všetky vekové kategórie – prednášky, výstavy, verejné ukážky experimentov, ktoré budú demonštrovať, ako je chemický výskum rozhodujúci pre riešenie neľahkej situácie vo väčšine globálnych problémov, ku ktorým patria zdravé potraviny, čistá voda, zdravie, energetika, ekologická doprava a iné. Cieľom rôznych podujatí bude pripomenúť a vyzdvihnúť všetko pozitívne, čo rozvoj chémie dal ľudstvu, ale aj to, ako môže moderná chémia pomôcť pri odstraňovaní negatívnych následkov chémie a ľudskej civilizácie najmä na životné prostredie. Podľa predstaviteľov SAV by sa Medzinárodný rok chémie na Slovensku mal zamerať na úsilie pritiahnuť k chémii čo najviac mladých ľudí.

Svetový veterinárny rok

(World Veterinary Year, Vet2011)

Pripomína 250. výročie veterinárneho vzdelávania vo svete: 250. výročie založenia prvej veterinárnej školy na svete – vo francúzskom Lyone v roku 1761. V roku 1765 vznikla pri Paríži École nationale vétérinaire d’Alfort. Obe školy vznikli z iniciatívy francúzskeho veterinára Clauda Bourgelata. Oficiálne slávnostné otvorenie Svetového veterinárneho roka 2011 sa uskutoční 24. 1. 2011 vo Versailles. V rámci roka sa budú realizovať viaceré významné podujatia, napríklad: v dňoch 12. – 16. mája 2011 sa v Lyone uskutoční Svetová konferencia o veterinárnom vzdelávaní, 3. – 7. júla 2011 bude vo Viedni Medzinárodný kongres o hygiene zvierat, 16. – 19. júla 2011 Medzinárodné sympózium AVMA (American Veterinary Medical Association, Americká asociácia veterinárnych lekárov) v St. Louis, Missouri, USA, 6. – 7. októbra 2011 sa v ukrajinskom Kyjeve uskutoční Medzinárodný kongres špecialistov veterinárnej medicíny. V dňoch 10. – 14. októbra 2011 bude v Kapskom Meste v Juhoafrickej republike Mondial Vet – oficiálne slávnostné ukončenie celého roka a 30. svetový veterinárny kongres.

Európsky rok dobrovoľníctva

(Európsky rok dobrovoľných činností na podporu aktívneho občianstva)
(European Year of Volunteering, EYV)

Európska komisia
Európska komisia 3. 6. 2009 oznámila, že rok 2011 bude Európskym rokom dobrovoľníctva. Viac ako 100 miliónov Európanov je zapojených do dobrovoľníckych aktivít v organizáciách občianskej spoločnosti, mládežníckych kluboch, nemocniciach, školách, športových kluboch atď. Podľa prieskumu Eurobarometra v roku 2006 sa zistilo, že 3 z 10 Európanov sa hlásia k aktivite v dobrovoľníckej funkcii a že skoro 80 % respondentov pociťuje, že dobrovoľnícke aktivity sú dôležitou súčasťou demokratického života v Európe. Dobrovoľníctvo je aktívnym výrazom občianskej spoluúčasti, posilňujúcej všeobecné európske hodnoty ako solidarita, sociálna súdržnosť a prispievajúcej k harmonickému rozvoju spoločnosti. Zapojenie do dobrovoľníckych aktivít umožňuje ľuďom tiež získavať nové zručnosti a kompetencie, ktoré môžu zlepšiť ich pracovnú schopnosť, zamestnateľnosť. To je špeciálne dôležité v tomto období ekonomickej krízy.
Ciele Európskeho roka dobrovoľníctva: vytvoriť aktivizujúce a priaznivé prostredie pre dobrovoľníctvo v Európskej únii, posilniť právomoci dobrovoľníckych organizácií a zlepšiť kvalitu dobrovoľníctva, oceňovať a uznávať dobrovoľnícke aktivity, zvšovať povedomie o hodnote a dôležitosti dobrovoľníctva.
Európska komisia predpokladá a očakáva, že ERD povedie k nárastu dobrovoľníctva a k väčšiemu uvedomeniu si jeho pridanej hodnoty, čím sa zdôrazní väzba medzi dobrovoľníckym konaním na lokálnej úrovni a jeho významom v širšom európskom kontexte. Komisia plánuje celé spektrum aktivít. Cieľovými skupinami sú: dobrovoľníci (súčasní a potenciálni), tvorcovia politík, občianska spoločnosť. Cieľom je zahrnúť všetky úrovne – európsku, národnú, regionálnu a lokálnu, ale dôraz je na prístupe zdola nahor. Do činností v rámci ERD sa úzko zapájajú členské štáty, Európsky parlament, Európsky hospodársky a sociálny výbor aj Výbor regiónov.

Medzinárodný rok mládeže 2010 – 2011

(International Year of Youth, IYY) OSN

Téma: Dialóg a vzájomné porozumenie
Dňa 18. 12. 2009 OSN vyhlásila rok 2010 za Medzinárodný rok mládeže v snahe využiť iniciatívu a predstavivosť mladých ľudí pri prekonávaní výziev, ktoré stoja pred ľudstvom: od posilnenia mieru po zvyšovanie ekonomického rastu. Hlavnou témou roka sa stal Dialóg a vzájomné porozumenie. K základným cieľom roka patria podpora medzigeneračného dialógu a porozumenia, propagovanie myšlienok mieru, rešpektovania ľudských práv a slobôd i solidarity. Zámerom roka je postupujúca plná a efektívna participácia mládeže vo všetkých oblastiach spoločnosti a spolupráca sektorov spoločnosti s mládežou a mládežníckymi organizáciami v snahe lepšie porozumieť potrebám a záujmom mládeže, ako aj jej spoločenskému prínosu. Oficiálne rok odštartoval 12. augusta 2010 na Medzinárodný deň mládeže a potrvá do augusta 2011. Do konca roka sa uskutoční niekoľko medzinárodných akcií.

Celosvetový rok proti akútnej bolesti

(Global Year Against Acute Pain)
(International Association for the Study of Pain, IASP – Medzinárodná asociácia pre štúdiu bolesti)
Október 2010 – október 2011

Téma: Predvídať, posúdiť, zmierniť/utíšiť
Cieľom je zvýšiť pochopenie akútnej bolesti vo verejnosti. Prostredníctvom adekvátnej liečby akútnej bolesti sa môže zlepšiť kvalita života pacienta a jeho spokojnosť s ošetrovaním a starostlivosťou, a dajú sa tiež redukovať dlhodobé náklady na starostlivosť. Oficiálny začiatok kampane Celosvetového roka proti akútnej bolesti je 18. októbra 2010. Vtedy IASP zverejní a ponúkne verejnosti 6-stranové materiály v angličtine, francúzštine, španielčine, arabčine a čínštine o problémoch spojených s akútnou bolesťou, mechanizme akútnej bolesti, návody, ako zaviesť zmeny v klinickej praxi. Ďalšie materiály budú vydané v priebehu roka. Téma roka sa sústredí na pooperačnú bolesť.