Preskočiť na obsah

Kalendárium 2010

Kalendárium RKK 2010 - vydané tlačou (december 2009) Kalendárium RKK 2010 - vydané tlačou (december 2009) [186 kB]

Výročia a jubileá kultúrno-osvetovej činnosti, záujmovo-umeleckej činnosti, tradičnej a ľudovej kultúry v roku 2010:

výročia osobností
výročia subjektov
výročia podujatí
výročia kolektívov a osobností Slovákov žijúcich v zahraničí v roku 2010

 

Rok 2010 je:
Medzinárodný rok zbližovania kultúr
Medzinárodný rok biodiverzity
Medzinárodný rok mládeže
Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu
Medzinárodný rok solárnej astronómie


Medzinárodné dekády, vyhlásené Valným zhromaždením OSN
Rok 2010 spadá do:

  • Druhej dekády OSN na odstránenie chudoby (Second United Nations Decade for the Eradication of Poverty, 2008 – 2017);
  • Dekády na obnovu a udržateľný rozvoj postihnutých oblastí – tretia dekáda po černobyľskej katastofe
  • Medzinárodnej dekády na realizáciu projektu Voda pre život (International Decade for Action Water for Life, 2005 – 2015);
  • Dekády OSN pre vzdelávanie a udržateľný rozvoj (United Nations Decade of Education for Sustainable Development, 2005 – 2014);
  • Druhej medzinárodnej dekády pôvodných obyvateľov sveta (Second International Decade of the World’s Indigenous People, 2005 – 2014)
  • Dekády OSN na podporu gramotnosti: Gramotnosť pre všetkých (United Nations Literacy Decade: Literacy for All, 2003 – 2012);
  • Medzinárodnej dekády kultúry mieru a nenásilia pre deti sveta (International Decade for a Culture of Peace and Non-violence for the Children of the World, 2001 – 2010);
  • Dekády výrazného zníženia výskytu malárie v rozvojových krajinách, osobitne v Afrike (Decade to Roll Back Malaria in Developing Countries, Particulary in Africa, 2001 – 2010);
  • Druhej medzinárodnej dekády na odstránenie kolonializmu (Second International Decade for the Eradication of Colonialism, 2001 – 2010), prvá dekáda bola vyhlásená v 1988 
  • (Decade of Recovery and Sustainable Development of the Affected Regions, 2006 – 2016);

Medzinárodný rok zbližovania kultúr

(International Year for the Rapprochement of Cultures, OSN)
Valné zhromaždenie OSN 17. 12. 2007 vyhlásilo rok 2010 za Medzinárodný rok zbližovania kultúr (rezolúcia 62/90). V roku 2008 pozvalo UNESCO, aby zohralo vedúcu úlohu v prípravách na realizáciu aktivít roka. VZ OSN odporučilo realizovať akcie na báze interreligiózneho a medzikultúrneho dialógu, porozumenia a mierovej spolupráce vrátane dialógu a interakcie s občianskou spoločnosťou. Utvrdenie tohto vzájomného porozumenia a medzináboženského dialógu vytvára dôležité dimenzie dialógu medzi civilizáciami a kultúry mieru v praktických akciách na všetkých spoločenských úrovniach, podporujúc medzináboženský a medzikultúrny dialóg, toleranciu, porozumenie a spoluprácu. VZ OSN vyzvalo tiež na podporu dialógu medzi médiami všetkých kultúr a civilizácií.

Medzinárodný rok biodiverzity

(International year of biodiversity, OSN)
Valné zhromaždenie OSN 20. 12. 2006 vyhlásilo rok 2010 za Medzinárodný rok biodiverzity (rezolúcia 61/203). OSN zriadi výbor, ktorý bude koordinovať spoluprácu v oblasti biodiverzity v roku 2010 na úrovni relevantných zložiek OSN, multilaterálnych environmentálnych dohovorov, medzinárodných organizácií a ďalších účastníkov s cieľom upriamiť medzinárodnú pozornosť na pokračujúci úbytok biodiverzity. Aktivity zacielené na problematiku biodiverzity sa budú uskutočňovať na miestnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni vrátane podpory aktivít a spolupráce s organizáciami najmenších regiónov najmenej rozvinutých štátov.

Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu

(European Year for Combating Poverty and Social Exclusion, Európsky parlament, Európska komisia)
Európska komisia 12. 12. 2007 vyhlásila rok 2010 za Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Cieľom kampane s rozpočtom 17 miliónov eur je opätovne potvrdiť záväzok EÚ rozhodujúcim spôsobom ovplyvniť odstránenie chudoby do roku 2010.
Európsky rok 2010 má za cieľ osloviť občanov EÚ a všetky zainteresované strany z verejnej, sociálnej a hospodárskej oblasti. K hlavným cieľom EÚ v tejto oblasti patrí úsilie o dosiahnutie trvalo udržateľného hospodárskeho rastu, väčšieho počtu kvalitnejších pracovných miest a väčšej sociálnej súdržnosti. Európsky rok 2010 sa bude časovo zhodovať s ukončením desaťročnej stratégie EÚ pre rast a zamestnanosť. Aktivity realizované v priebehu tohto roka opätovne potvrdia politický záväzok, ktorý si EÚ dala v roku 2000, na začiatku lisabonskej stratégie, „rozhodujúcim spôsobom ovplyvniť odstránenie chudoby“ do roku 2010. Napriek tomu mnoho ľudí stále žije opustene a nemá prístup k základným službám ako napríklad zdravotná starostlivosť.  Až 78 miliónov Európanov je ohrozených chudobou, t. j. 16 % celkovej populácie a 19 % detí, 16 miliónov je nezamestnaných a asi 3 milióny bezdomovcov, 1 z 10 detí žije v domácnosti, kde nikto nepracuje. Táto situácia je absolútne neprijateľná, odporuje a porušuje EÚ princípy solidarity a sociálnej spravodlivosti. Boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu patrí medzi hlavné ciele Európskej únie. EÚ akcentuje význam týchto aspektov a cieľov:
– všetci ľudia majú právo žiť dôstojne a aktívne sa podieľať na živote spoločnosti,
– zvyšovať podiel zodpovednosti verejného a súkromného sektora a každého člena spoločnosti v boji proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu,
– usilovať sa o odstránenie chudoby a sociálnu súdržnosť na prospech všetkých, šíriť úspešné postupy v oblasti začleňovania,
– posilniť záväzok všetkých hlavných politických činiteľov podniknúť účinnejšie kroky v boji proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, čo si vyžaduje dlhotrvajúce úsilie na všetkých úrovniach.
Európska únia, vlády jednotlivých štátov a občania musia spoločne podniknúť kroky na odstránenie chudoby, realizovať kampane a štúdie, inovačné programy na podporu sociálneho začlenenia, konferencie, súťaže. Tieto aktivity sa budú realizovať na národnej (vrátane občianskej spoločnosti), regionálnej a miestnej úrovni. Aktivity EÚ podporujú spoločne dohodnuté ciele, pričom každá krajina môže svoje politiky prispôsobiť svojej situácii.

Medzinárodný rok mládeže 2010

Dňa 18. 12. 2009 OSN vyhlásila rok 2010 za Medzinárodný rok mládeže. Hlavnou témou roka sa stal Dialóg a vzájomné porozumenie. K základným cieľom roka patria podpora medzigeneračného dialógu a porozumenia, propagovanie myšlienok mieru, rešpektovania ľudských práv a slobôd i solidarity. Zámerom roka je postupujúca plná a efektívna participácia mládeže vo všetkých oblastiach spoločnosti a spolupráca sektorov spoločnosti s mládežou a mládežníckymi organizáciami v snahe lepšie porozumieť potrebám a záujmom mládeže, ako aj jej spoločenskému prínosu. Oficiálne rok štartuje 12. augusta 2010 na Medzinárodný deň mládeže a potrvá do augusta 2011. Do konca roka sa uskutoční niekoľko medzinárodných akcií, z najvýznamnejších spomeňme

5. svetový kongres mládeže v Istanbule (31. júla – 13. augusta) a
Svetovú konferenciu o mládeži v Mexico City (24. – 27. augusta).
Obe zhromaždenia zamerajú svoju pozornosť na mládež a trvalo udržateľný rozvoj v kontexte miléniových rozvojových cieľov. Medzinárodný rok mládeže podporuje i Európska komisia a Rada Európy.