Preskočiť na obsah

Oáza tvorivosti

95. ročník súťaží slovenských divadelných súborov a prehliadka s medzinárodnou účasťou Scénická žatva 2017, Martin 25. – 28. 8. 2017
Čo povedať o tohtoročnej divadelnej úrode ochotníckeho divadla? Porovnávať žánrové skupiny, vekové kategórie alebo sa vybrať cestou lineárnej analýzy? Pre diváka je orientačným bodom predovšetkým programová skladba, jej spájanie do blokov, témy tvorivých dielní pre záujemcov, ale predovšetkým spoluúčasť na sprítomnení ľudského bytia cez optiku umeleckého stvárnenia. Preto sme sa rozhodli postihnúť umelecké javy a tvary, ktoré nám poodhalia niečo z ich ideovej a estetickej či umeleckej podstaty v dramaturgickej skladbe jednotlivých dní. Tento ročník Scénickej žatvy vnútorne spájal jednotlivé vystúpenia, v ktorých sa striedali interpreti sólového prednesu a inscenačné projekty. Bolo to šťastné riešenie a nazdávame sa, že
dramaturgická skladba každého dňa bola vitálnym spojením rôznych druhov a žánrov javiskového umenia, ktoré vnútorne spájala tematická, ideová či poetická príbuznosť.
...
Scénická žatva predstavila najlepšie umelecké diela ochotníckeho roka na Slovensku. Aj keď sa neudeľovala Cena za tvorivý čin roka, detské a mládežnícke kolektívy ukázali, že otázky života, umenia a divadelnej kultúry ich bytostne zaujímajú. Ale predsa jednu cenu predstavili publiku. O jej
udelení sa na Slovensku ako prví dozvedeli divadelníci na slávnostnom otvorení. Cenu dostala Scénická žatva ako najstarší divadelný festival ochotníkov na svete. Krištáľový artefakt priniesol priamo z Monaka predseda Slovenského strediska AITA/IATA Mgr. Jozef Krasula, ArtD.
Nám ostáva iba zaželať 95-ročnej mladici Scénickej žatve 2017: Ad multos annos!

Ľubomír Šárik
Foto: René Miko

(celý článok si prečítate v Javisku 3/2017)

MoDRé TRaKy, Vráble – Ostrov