Preskočiť na obsah

Konštitučné memorandum ochotníckych divadiel

Metodici osvetových stredísk Banskobystrického kraja (BBK) v súčinnosti s členmi ochotníckych súborov BBK navrhujú rekonštrukciu systému činnosti v oblasti ochotníckeho divadla, ktorá sa týka kategórie ochotnícke činoherné divadlo dospelých.

A) Požiadavky na Národné osvetové centrum
1. obnoviť edičnú činnosť NOC – vydávanie dramatických textov, metodických príručiek pre metodikov regionálnych Konštitučné memorandumosvetových stredísk a ochotníkov, metodických materiálov o divadelnej tvorbe (dramaturgia, réžia, scénografia, kostýmové výtvarníctvo, herectvo, technické prvky či písanie grantov a pod.);
...

B) Obnovenie kategorizácie súborov
Počas niekoľkých rokov sa ukazuje, že zrušenie kategorizácie súborov bolo chybným rozhodnutím. Obnovenie kategorizácie súborov vychádza z podnetov divadelných ochotníkov a v duchu poslania a činnosti pre rozvoj ochotníckeho divadla na Slovensku (podľa Zákona o kultúrno-osvetovej činnosti). Preto navrhujeme nasledujúce kroky, ako obnoviť kategórie divadelných súborov.
1. Na súťažiach amatérskeho divadla sa môžu zúčastniť všetky neprofesionálne divadelné súbory.
...

C) Pravidlá zaraďovania súborov do kategórií
Prvý rok
a) Regionálne prehliadky (RP)
1. všetky súbory sú v prvom roku obnovy kategorizácie zaradené do kategórie C a musia absolvovať povinne regionálne kolá prehliadok (RP) (forma RP môže byť organizovaná buď ako prehliadka, alebo ako výber súborov na premiérach v regióne, v oboch prípadoch však musí predstavenia hodnotiť tá istá trojčlenná porota); ...

b) Krajské prehliadky (KP)
1. na KP postupujú nominované súbory z RP;
2. do súťažnej časti programu KP nie je možné nominovať žiadny súbor, ktorý nezískal riadnu nomináciu alebo odporučenie. V prípade zaradenia inej inscenácie je povinnosťou organizátora zverejniť vo všetkých propagačných materiáloch, že súbor účinkuje nesúťažne; ...

c) Celoštátna prehliadka A-B (CP-AB) a Celoštátna prehliadka C (CP-C)
1. do programu súťažnej časti CP-AB sú zaradené len inscenácie súborov kategórie B, ktoré získali nominácie z KP; ...

...

G) Rozvoj vzdelávania súborov
Na všetkých stupňoch prehliadok pripravia organizátori okrem odborných hodnotiacich seminárov po konzultácii s NOC aj prednášku alebo seminár pre účastníkov na témy z teatrológie, divadelnej kritiky a praktických divadelných postupov (réžia, dramaturgia, scénografia, svetelný dizajn, hudba, herectvo, autorské právo a pod.).

Martin Krajčovič a Peter Luptovský

Pozn.: Prednesené na porade metodikov ROS a divadelných ochotníkov 4. 7. 2017 v Žiari nad Hronom za účasti M. Krajčoviča (BB), M. Krahulcovej (ZV), L. Mikulovej (ZH), M. Bolyošovej (LC), C. Páriša (VK), P. Luptovského (Kremnica), G. Obernauera (DSJCH, Brezno), A. Szabóa (DS Timrava, Lučenec), M. Hanusku a Z. Kokavcovej (DS, Zvolenská Slatina). Po spracovaní písomných pripomienok prednesené v panelovej diskusii Scénická žatva – ako ďalej 29. 8. 2017.

(celý článok si prečítate v Javisku 3/2017)