Preskočiť na obsah

Javisko 3/2016

P R O L Ó G
Prezentácia generácií – Jaroslava Čajková

Mladá generácia má pocit, že s ňou prichádza lepší svet.
Stará garda má pocit, že s ňou ten lepší svet odchádza.
Karel Čapek

Zdá sa, že v amatérskom divadle sme sa dostali do štádia, keď uvedený citát je vysoko aktuálny. Zmena silovej pozície generačných vrstiev sa niekedy deje pomaly, nebadateľne, inokedy v skokoch, ba aj v tvrdých súbojoch. Život, a ani ten divadelný, však bez týchto procesov nenapreduje.
(celý prológ si prečítate v Javisku 3/2016)

T É M A   Č Í S L A
Jaroslava Čajková: Prezentácia - Nevyhnutnosť alebo predvádzanie (anketa)
Mišo A. Kováč: DDD – Dokladáme divadelné dejiny III – Prezentácia
Mária Lásková: Festival v kocke
Nikolina Radmila Pivčević: Amatérske divadlo mení význam obce


F E S T I V A L Y
M. Bernátek, M. Kičiňová, F. Zborník, M. Juráni, D. Čiripová, M. Dacho: S nadhľadom a odstupom k triezvosti (Scénická žatva)
Jaroslava Čajková: Nenápadní pozorovatelia (G. Bosua, B. Lindelauf)
Mišo A. Kováč: Predjubilejný Gorazdov Močenok
Alžbeta Verešpejová: Klasická dramatika s dedinou rezonuje (FHDT Trebišov)
Ľubica Bekéniová: Generačná vyváženosť na NVL
Jaroslava Čajková: Svetlá slov z tmy (Dni Mateja Hrebendu)

Z A   H R A N I C U
Jaroslava Čajková: Na báze občianskych združení (J. Regős)
Jaroslava Čajková: Stretnutie českého a slovenského prednesu (MFP)

Z O   Ž I V O T A   D I V A D E L N Í K O V
Imro Hrabovský, Jakub Lazarčík, Viliam Stanek: Komu sa nechcelo spať
Jaroslava Čajková: Aj hendikep môže divadlo povýšiť
redakcia: K Vajanského storočnici

I N Š P I R Á C I E
redakcia: Netradičná prezentácia velikána

D O   K N I Ž N I C E
Katarína Sedláková: Návrat bulharskej drámy na slovenské javiská v novej kvalite

Z A H R A N I Č N Í   S L O V Á C I
Katarína Mišíková-Hitzingerová: Človek je človeku človekom

S P O M I E N K Y
redakcia: Bábkar Martin Bálik