Preskočiť na obsah

Prehliadky tematické a iné

Štatút festivalu Aničky Jurkovičovej

Festival sa koná na počesť jednej z prvých divadelných ochotníckych herečiek na Slovensku Aničky Jurkovičovej, rodáčky z Nového Mesta nad Váhom.
Festival je celoslovenskou prehliadkou neprofesionálnych divadelných súborov s inscenáciami slovenskej a svetovej dramatickej tvorby, mapujúcej postavenie a poslanie ženy v živote spoločnosti. Podujatie organizuje mesto Nové Mesto nad Váhom, ktoré týmto zakladá tradíciu celoslovenských festivalov s účasťou slovenských divadelných ochotníkov a divadelných ochotníkov, Slovákov žijúcich v zahraničí.

Poslanie festivalu Aničky Jurkovičovej:

 1. Podnecovať divadelné ochotnícke súbory k inscenovaniu slovenskej a svetovej dramatickej tvorby, ktorá hovorí o postavení a poslaní ženy v živote spoločnosti.
 2. Umožňovať súborom konfrontáciu tvorivej umeleckej práce a najpozoruhodnejšie inscenácie predstaviť verejnosti na tomto festivale.
 3. Prostredníctvom Festivalu Aničky Jurkovičovej pestovať lásku a úctu k žene.
 4. Uvádzaním divadelných predstavení získavať diváka a pestovať v ňom stálu potrebu prijímania a rozvíjania duchovných umeleckých hodnôt.
 5. Tvorivými odbornými seminármi pravidelne konanými v rámci festivalu zvyšovať umeleckú úroveň ochotníckeho divadla.
 6. Účasťou slovenských divadelných ochotníkov a divadelných ochotníkov žijúcich v zahraničí rozvíjať vzájomnú spoluprácu.


Termín a miesto konania festivalu:
Festival sa koná každý rok. Uskutočňuje sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Novom Meste nad Váhom. Reprízy predstavení, uvedených na festivale po dohode so súbormi sa uskutočnia aj v ďalších obciach a mestách okresu Nové Mesto nad Váhom.

Podmienky účasti na festivale:

 • Na festival sa môžu prihlásiť neprofesionálne súbory ktoré, naštudujú dramatický text slovenského alebo svetového dramatického autora, približujúceho postavenie, poslanie a problémy ženy v živote spoločnosti,
 • Slovenské súbory a súbory Slovákov žijúcich v zahraničí bez rozdielu kategórie.

Výber súborov na festival vykoná programová komisia ktorú menuje riaditeľ MsKS v Novom Meste nad Váhom takto:

 1. Výber z videozáznamov (DVD), alebo na základe hodnotenia člena programovej komisie, ktorý sa zúčastnil na prihlásenom predstavení.
 2. Programová komisia navrhne počet vybraných súborov a ich predstavení, ktoré sa zúčastnia festivalu Aničky Jurkovičovej.

Hlavný usporiadateľ:
Hlavným usporiadateľom festivalu je mesto Nové Mesto nad Váhom za spolupráce Mestského kultúrneho strediska v Novom Meste nad Váhom.

Spoluorganizátori festivalu:
Spoluorganizátormi festivalu sú inštitúcie, ktoré sa organizačne, finančne podieľajú na organizácii festivalu.

Ocenenia udeľované na festivale:
1. Festivalové predstavenia posúdi odborná porota, ktorú menuje programový riaditeľ festivalu v Novom Meste nad Váhom.  
2. Na návrh odbornej poroty budú udelené tieto ceny:
– súborom:

 • Titul "Laureát Festivalu Aničky Jurkovičovej" pre daný rok Diplom, Pamätná plaketa Aničky Jurkovičovej a vecná cena,
 • Ocenenie za šírenie slovenskej kultúry v zahraničí.

– jednotlivcom: diplom, Pamätná plaketu Aničky Jurkovičovej a vecná cenu za:

 • najlepší ženský herecký výkon na festivale,
 • najlepšiu réžiu hry na festivale,
 • najlepšiu scénografickú zložku divadelnej hry na festivale,
 • talentovaný, pozoruhodný ženský a mužský herecký výkon, ak už nezískali inú individuálnu cenu za herecký výkon.

3. Odborná porota odporučí Laureáta festivalu Aničky Jurkovičovej ako reprezentanta tohto festivalu na Scénickú žatvu v Martine v danom roku.

Tento štatút schválilo Mestské zastupiteľstvo mesta Nové Mesto nad Váhom dňa 16. decembra 2008 uznesením č.209/2008-MsZ.